Eike Sch­midt

DIRECTOR DELS UFFIZI

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Cor­res­pon­sal

El director de la Ga­le­ria dels Uffizi, Eike Sch­midt, exas­pe­rat per les cu­es de vi­si­tants, ha dis­se­nyat amb la Uni­ver­si­tat de L’Aqui­la un al­go­rit­me que, a par­tir de múl­ti­ples fac­tors, in­di­ca a ca­da vi­si­tant a qui­na ho­ra hi po­drà en­trar.

Quan l’his­to­ri­a­dor de l’art ale­many Eike Sch­midt vi­si­ta­va Florència, el que més l’exas­pe­ra­va eren les llar­gues cu­es que es for­ma­ven a la por­ta de la Ga­le­ria dels Uffizi. Sem­pre co­nei­xia al­gun tre­ba­lla­dor i acon­se­guia en­trar-hi abans, però pa­tia per les dese­nes de mi­lers de per­so­nes que ca­da dia po­di­en es­pe­rar unes qua­tre ho­res per veu­re aquells tre­sors. De ma­ne­ra que quan va ser no­me­nat director d’aquest cen­tre el 2015, una de les pri­me­res co­ses que va pro­me­tre va ser es­cur­çar aques­tes llar­gues fi­les.

Sem­bla que ha tro­bat el ca­mí cor­rec­te. El mu­seu es­tà pro­vant un nou sis­te­ma que, si fun­ci­o­na bé, per­me­trà eli­mi­nar les cu­es. Es trac­ta d’un al­go­rit­me dis­se­nyat amb el de­par­ta­ment d’En­gi­nye­ria i Ci­èn­ci­es de la In­for­ma­ció i Ma­te­mà­ti­ques de la Uni­ver­si­tat de l’Aqui­la, un equip es­pe­ci­a­lit­zat en aques­ta me­na de tas­ques que es va po­sar en con­tac­te amb Sch­midt quan van sen­tir el que l’amo­ï­na­va.

L’al­go­rit­me cal­cu­la el temps que el vi­si­tant s’ha d’es­pe­rar per en­trar-hi, im­pri­meix un ti­quet que mar­ca una ho­ra de­ter­mi­na­da i el con­vi­da a pre­sen­tar-s’hi en aque­lla ho­ra con­cre­ta. D’aques­ta ma­ne­ra, el vi­si­tant pot de­ci­dir si té temps per fer un ca­fè o un volt pel cen­tre his­tò­ric du­rant el temps que es­pe­ra­ria da­vant del mu­seu. Les es­pe­res són ine­vi­ta­bles: de mit­ja­na, ca­da dia hi en­tren en­tre 6.000 i 7.000 per­so­nes. Di­me­cres el mu­seu va re­ve­lar que el 2018 ha su­perat la bar­re­ra dels qua­tre mi­li­ons de vi­si­tants.

L’ho­ra­ri es ba­sa en un mo­del es­ta­dís­tic re­a­lit­zat i mi­llo­rat en dos anys de re­co­lli­da de da­des i ex­pe­ri­men­ta­ció, en què s’ha con­si­de­rat el temps mit­jà de vi­si­ta dels tu­ris­tes i les va­ri­a­bles de la jor­na­da: no és el ma­teix quan fa bon temps que un dia de plu­ja, quan els tu­ris­tes so­len es­tar-se més temps a dins, igual que els di­es que fa mol­ta ca­lor, per l’ai­re con­di­ci­o­nat. El sis­te­ma té en comp­te el nom­bre exac­te d’ac­ces­sos i al­tres pa­rà­me­tres mo­ni­to­rats i com­pa­rats amb da­des his­tò­ri­ques. El re­sul­tat és que l’al­go­rit­me és capaç de pre­dir amb exac­ti­tud el mo­ment que se­rà pos­si­ble do­nar ci­ta als vi­si­tants.

Ja s’han fet al­gu­nes pro­ves en jor­na­des clau. Du­rant la pri­me­ra, el pri­mer diu­men­ge d’oc­tu­bre –que era gra­tu­ït– van acon­se­guir eli­mi­nar les cu­es per a les més de 7.500 per­so­nes que es van pre­sen­tar a la por­ta. “Fun­ci­o­na molt bé, però ca­len més pro­ves. Hi ha qües­ti­ons que no­més es po­den so­lu­ci­o­nar des de l’as­pec­te so­ci­o­lò­gic o co­mu­ni­ca­tiu”, ex­pli­ca Sch­midt. Molts vi­si­tants no van en­ten­dre els sis­te­mes i el mu­seu va ha­ver d’ha­bi­li­tar una en­tra­da es­pe­ci­al a la tar­da.

En la se­go­na jor­na­da de pro­va es van ado­nar que la ten­dèn­cia a es­pe­rar en fi­la for­ma part de la na­tu­ra­le­sa hu­ma­na. En­ca­ra que tin­gues­sin el ti­quet, hi ha­via gent que es­pe­ra­va igual­ment a la fi­la o tor­na­ven mit­ja ho­ra abans de l’ho­ra in­di­ca­da, sen­se con­fi­ar que allò de no fer cu­es era de de­bò. “Al­gu­nes per­so­nes són una mi­ca apren­si­ves i es pen­sen que es que­da­ran fo­ra, però quan ve­uen que no hi ha cua es tran­quil·lit­zen”, diu el director amb un som­riu­re.

Els Uffizi són els pri­mers a cre­ar un al­go­rit­me d’aques­tes ca­rac­te­rís­ti­ques. Al­tres mu­seus ho fan, però de ma­ne­ra me­cà­ni­ca, es­ta­blint que ca­da quin­ze mi­nuts po­den en­trar un de­ter­mi­nat nom­bre de per­so­nes. A més d’evi­tar les cu­es, el sis­te­ma in­for­mà­tic té al­tres fun­ci­ons. La pri­me­ra, ani­mar a des­co­brir al­tres cen­tres de Florència com el Pa­laz­zo Pit­ti, que el pri­mer dia de pro­ves als Uffizi va ba­tre el rè­cord de vi­si­tants. Però tam­bé en­xam­par els que s’apro­fi­ten de les cu­es per re­ven­dre en­tra­des. El per­so­nal del mu­seu s’ha po­sat en con­tac­te amb el Go­vern italià per es­tu­di­ar la llei de pro­tec­ció de da­des per des­co­brir els re­ve­ne­dors que ofe­rei­xen en­tra­des a preus es­can­da­lo­sos. I fi­nal­ment, evi­tar en­surts en èpo­ca d’aler­ta an­ti­ter­ro­ris­ta. “Eli­mi­nar cu­es en aquests mo­ments és un avan­tat­ge per a tot­hom”, as­se­gu­ra Sch­midt.

El sis­te­ma cal­cu­la el temps que el vi­si­tant s’es­pe­ra­ria i li diu que tor­ni a aque­lla ho­ra El pro­jec­te pre­tén que es fa­ci ser­vir aquest temps per vi­si­tar al­tres llocs de Florència

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.