Sa­ioa Hernán­dez

SOPRANO

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Jor­di Mad­da­le­no

La ma­dri­le­nya Sa­ioa Hernán­dez (39) s’ha con­ver­tit en la pri­me­ra soprano es­pa­nyo­la que can­ta a la Pri­ma de la Sca­la de Mi­là, la se­va inau­gu­ra­ció ofi­ci­al, una ci­ta in­dis­cu­ti­ble en el món de l’òpe­ra. Ho va fer amb sol­vèn­cia en la ver­di­a­na At­ti­la.

Si el món en­ca­ra no co­nei­xia el nom de la soprano Sa­ioa Hernán­dez (Ma­drid, 1979), el seu de­but ahir a la Pri­ma del Te­a­tro alla Sca­la de Mi­là la va ca­ta­pul­tar a es­ca­la internacional. La fes­ti­vi­tat del 7 de desem­bre, San Am­bro­gio, pa­tró de la ciu­tat, mar­ca l’ini­ci de la no­va tem­po­ra­da del te­a­tre d’òpe­ra italià més im­por­tant. La pre­mi­è­re sem­pre és una nit es­tel·lar, amb pú­blic se­lec­te i en­tra­des de pla­tea a 2.500€!, i amb un aplau­di­dís­sim pre­si­dent de la Re­pub­bli­ca Ita­li­a­na, Ser­gio Mat­ta­re­lla, en­cap­ça­lant la llis­ta d’au­to­ri­tats. A més, és la pre­mi­è­re més me­di­à­ti­ca: en di­rec­te per rà­dio, te­le, ci­ne­ma i in­ter­net per a tot Ità­lia i l’es­tran­ger, a més de 40 pan­ta­lles re­par­ti­des per Mi­là. Sa­ioa Hernán­dez es con­ver­tia, ai­xí, en la pri­me­ra soprano es­pa­nyo­la que can­ta a aques­ta Pri­ma en els 240 anys d’his­tò­ria de la Sca­la.

“Jo no te­nia gai­re idea del que sig­ni­fi­ca­va obrir la tem­po­ra­da de la Sca­la”, co­men­ta­va la can­tant des­prés d’una vet­lla­da en què va es­tar es­plèn­di­da com l’Oda­be­lla d’At­ti­la, en una no­va pro­duc­ció que sig­na Da­vi­de Li­ver­mo­re. “Vaig te­nir una set­ma­na de pà­nic abans dels as­sa­jos –con­ti­nua–, em vaig blo­que­jar. De­bu­ta­va en un pa­per, de­bu­ta­va a la Sca­la i a més ho fe­ia a la Pri­ma! No pa­ra­va de te­nir en­tre­vis­tes, era un cú­mul d’emo­ci­ons. Re­cor­do que Vi­o­le­ta Ur­ma­na m’acon­se­lla­va que per en­ga­nyar el cer­vell ella es de­ia a si ma­tei­xa: ‘Soc Re­na­ta Te­bal­di, i aquest és el meu te­a­tre’, ha, ha. Jo hau­ria d’ha­ver dit, ‘soc Mont­ser­rat Ca­ba­llé, i aquest és el meu te­a­tre’. Tot i que ella m’hau­ria in­di­cat: ‘Avui ets Oda­be­lla’. He pen­sat molt en ella. La se­va fi­lla m’en­vi­a­va mis­sat­ges: ‘Ella et pro­te­geix’, m’es­cri­via... I tam­bé he pen­sat molt en Mir­na”.

Efec­ti­va­ment, Sa­ioa Hernán­dez va ser des­co­ber­ta a l’òpe­ra de Sa­ba­dell per la sem­pre in­qui­e­ta Mir­na

“Vaig en­trar en pà­nic abans dels as­sa­jos; de­bu­ta­va en un pa­per, de­bu­ta­va a la Sca­la, i a més a la Pri­ma!”

La­cam­bra. Allà va fer un de­but im­pac­tant a Il pi­ra­ta de Bel­lli­ni, i des­prés amb Tos­ca, Ri­go­let­to i Els con­tes de Hoff­mann. Va ser alum­na de Ca­ba­llé i va com­ple­tar la se­va car­re­ra a Ità­lia, on va de­bu­tar com la Gi­o­con­da, Ai­da o Le­o­no­ra amb un èxit que va ar­ri­bar a les ore­lles del Ric­car­do Chailly en per­so­na. De fet, va ser ell, l’ac­tu­al director mu­si­cal de la Sca­la, qui la va tri­ar per a aquest so­nat de­but a Mi­là.

I Sa­ioa va es­tar es­plèn­di­da com a pro­ta­go­nis­ta d’aques­ta At­ti­la de Ver­di. Ja en la se­va ària di sor­ti­ta, San­to di pa­tria, d’ex­tre­ma di­fi­cul­tat, no la va aco­var­dir el ca­ràc­ter in­dò­mit d’Oda­be­lla, que aca­ba as­sas­si­nant At­ti­la. Hernán­dez va as­sen­tar un ini­ci que va anar a més per aca­bar amb un èxit per­so­nal a l’al­tu­ra del rep­te. La se­va veu mòr­bi­da, de tim­bre es­trany i ad­dic­tiu, la se­va in­so­lèn­cia en els aguts i cui­da­da tèc­ni­ca li au­gu­ren un fu­tur d’èxits... Ni el Li­ceu ni el Re­al han tin­gut el pri­vi­le­gi de te­nir-la al seu es­ce­na­ri, per bé que el 2022 ac­tu­a­rà al te­a­tre de Ma­drid.

La nit va aca­bar amb 15 mi­nuts d’aplau­di­ments. La no­va pro­duc­ció va agra­dar, amb ho­me­nat­ge al Vis­con­ti del Cre­pus­cle dels déus ,i tam­bé la ba­tu­ta ana­lí­ti­ca i vi­brant de Chailly. Il­dar Ab­dra­zakov va ser un At­ti­la ge­ne­rós, el més ova­ci­o­nat, i per­fec­tes Fa­bio Sar­to­ri (Re­po­blo) i Ge­or­ge Pe­te­an (Ezio).

BRESCIA E AMISANO / TE­A­TRO ALLA SCA­LA

Ser­gio Mat­ta­re­lla fe­li­ci­ta Hernán­dez da­vant el te­nor Fa­bio Sar­to­ri

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.