Bancs ter­re­nals

El pa­ís del Pi­ri­neu surt de­fi­ni­ti­va­ment de la llis­ta de pa­ra­di­sos fis­cals de la Unió Eu­ro­pea

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - EDUARDO MAGALLÓN

La sor­ti­da de­fi­ni­ti­va d’An­dor­ra de la llis­ta de pa­ra­di­sos fis­cals dei­xa la se­va ban­ca amb el rep­te d’un can­vi de pa­ra­dig­ma, en què les al­ter­na­ti­ves són la in­te­gra­ció o l’en­tra­da de nous ac­tors en el ca­pi­tal.

La sor­ti­da de­fi­ni­ti­va d’An­dor­ra de la llis­ta de pa­ra­di­sos fis­cals dei­xa la se­va ban­ca amb el rep­te d’un enor­me can­vi de pa­ra­dig­ma. Les al­ter­na­ti­ves que s’obren per als cinc bancs del pa­ís del Pi­ri­neu pas­sen es­sen­ci­al­ment –com ha pas­sat tam­bé a Es­pa­nya– per un pro­cés d’in­te­gra­ció o per l’en­tra­da de nous ac­tors en el seu ca­pi­tal. Els úl­tims me­sos hi ha­gut ru­mors so­bre la pos­si­bi­li­tat que es fu­si­o­nes­sin els dos lí­ders –Crè­dit An­dor­rà i And­bank–, di­uen fonts del sec­tor. No obs­tant ai­xò, fa du­es set­ma­nes, el pre­si­dent de la pa­tro­nal ban­cà­ria An­dor­ran Banking i director general d’And­bank, Ri­card Tu­bau, va dir pú­bli­ca­ment que a curt ter­mi­ni (el 2019) es des­car­ten fu­si­ons.

“Amb el nou con­text el ne­go­ci és di­fe­rent, ja que no es do­na la ma­tei­xa ren­di­bi­li­tat ni s’ar­ri­ben als ma­tei­xos vo­lums que abans i, per tant, les fu­si­ons són gai­re­bé l’úni­ca op­ció de ra­ci­o­na­lit­zar les es­truc­tu­res de cos­tos”, pre­ci­sa un di­rec­tiu. Du­rant els anys pre­vis al fet que el pa­ís dei­xés de ser con­si­de­rat un pa­ra­dís fis­cal, les en­ti­tats van acu­mu­lar grans quan­ti­tats de re­cur­sos de cli­ents que, en molts ca­sos, apro­fi­ta­ven l’ano­ni­mat que els per­me­ti­en man­te­nir els di­ners en les en­ti­tats an­dor­ra­nes. Ara op­ten per ofe­rir al­ta ges­tió per re­te­nir els cli­ents.

Una al­tra op­ció és que els bancs es­pa­nyols tor­nin, com pas­sa­va als anys no­ran­ta i als 2000, afe­gei­xen fonts del sec­tor. Cé­sar Goyac­he, ex­con­se­ller de­le­gat de l’Agèn­cia Es­ta­tal de Re­so­lu­ció d’En­ti­tats Ban­cà­ria d’An­dor­ra (Ar­feb) i ac­tu­al so­ci director de la con­sul­to­ria MainS­pring, va es­criu­re aques­ta set­ma­na en un ar­ti­cle d’opinió que “in­cor­po­rar en el joc en­ti­tats es­tran­ge­res, ja si­gui mit­jan­çant par­ti­ci­pa­ci­ons en el ca­pi­tal o mit­jan­çant acords es­tra­tè­gics a llarg ter­mi­ni”, és una op­ció que “se­ria pro­ba­ble­ment la que apor­ta­ria més va­lor al pa­ís”.

Ara ma­teix no­més l’en­ti­tat es­pa­nyo­la Banc Sa­ba­dell par­ti­ci­pa en el ca­pi­tal d’una en­ti­tat an­dor­ra­na, amb un 51% de les ac­ci­ons: el Banc Sa­ba­dell d’An­dor­ra. La Cai­xa va ar­ri­bar a ser l’ac­ci­o­nis­ta de re­fe­rèn­cia de Crè­dit An­dor­rà, i el BBVA fe­ia el ma­teix amb Ban­ca Mo­ra fins que el 2006, per in­di­ca­ci­ons del Banc d’Es­pa­nya, van aban­do­nar el pa­ís per­què hi ha­via po­ca trans­pa­rèn­cia en l’ope­ra­ció. Fins i tot la des­a­pa­re­gu­da Cai­xa Ca­ta­lu­nya va par­ti­ci­par tam­bé en la BPA, que avui tam­poc no exis­teix. El cas del Sa­ba­dell és di­fe­rent: va en­trar el 2000 par­tint de ze­ro i se­guint les di­rec­ti­ves del Banc d’Es­pa­nya.

An­dor­ra té cinc bancs (Crè­dit An­dor­rà, And­Bank, Mo­raBanc, VallBanc i Banc Sa­ba­ba­dell d’An­dor­ra), amb uns ac­tius d’uns 46.000 mi­li­ons: la mei­tat són al pa­ís. La se­va mi­da és sem­blant al d’al­gu­nes de les an­ti­gues cai­xes d’es­tal­vis mit­ja­nes es­pa­nyo­les com Uni­ca­ja o Iber­ca­ja. En con­junt van ob­te­nir un be­ne­fi­ci de 131 mi­li­ons.

Mal­grat que el sec­tor ho des­car­ta en pú­blic, la no­va si­tu­a­ció in­cre­men­ta les op­ci­ons de fu­sió

LV

An­dor­ra té cinc en­ti­tats ban­cà­ri­es

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.