‘To le­a­ve or not to le­a­ve’

Pres­si­ons enor­mes per­què s’ajor­ni el vot de di­marts

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Quan fal­ten dos di­es per al vot a la Cam­bra dels Co­muns so­bre l’acord de re­ti­ra­da amb la Unió Eu­ro­pea i da­vant la pers­pec­ti­va ca­da ve­ga­da més prò­xi­ma que els di­pu­tats der­ro­tin amb ro­tun­di­tat The­re­sa May, es co­men­cen a sen­tir veus d’un pla B so­bre el Bre­xit.

“Els par­la la ca­pi­ta­na The­re­sa May. Es­ti­mats pas­sat­gers, com ja de­uen ha­ver com­pro­vat, es­tem en­mig d’una gran tem­pes­ta ano­me­na­da Bre­xit que pro­vo­ca tur­bu­lèn­ci­es molt for­tes, i hem de pro­ce­dir a un ater­rat­ge d’emer­gèn­cia. Po­drí­em sol·li­ci­tar pis­ta a di­ver­sos ae­ro­ports de la zo­na (per­ma­nèn­cia en l’es­pai eco­nò­mic eu­ro­peu, com No­ru­e­ga, un se­gon re­fe­rèn­dum, un trac­tat de lliu­re co­merç a l’es­til del Ca­na­dà...), però, des­prés de te­nir en comp­te to­tes les con­si­de­ra­ci­ons, he de­ci­dit in­ten­tar ater­rar amb aquest Jum­bo 747 en un pe­tit ae­rò­drom en desús, dis­se­nyat per a avi­o­ne­tes (el meu acord amb Brus­sel·les), per­què crec que és el mi­llor per a l’in­terès de tots. No hi ha cap al­tra al­ter­na­ti­va. O ho acon­se­guim (el Par­la­ment ra­ti­fi­ca el com­pro­mís) o ens es­ta­ve­llem”.

A dos de di­es del vot als Co­muns so­bre l’acord de re­ti­ra­da subs­crit per May amb la Unió Eu­ro­pea, ai­xò és el que la pri­me­ra mi­nis­tra bri­tà­ni­ca diu als vo­tants. De mo­ment, no es­tà ober­ta a ter­ce­res vi­es. I, da­vant la pers­pec­ti­va ca­da ve­ga­da més pro­pe­ra que els di­pu­tats la der­ro­tin amb ro­tun­di­tat, no és es­trany que tant els par­la­men­ta­ris com els mem­bres del Ga­bi­net ha­gin co­men­çat a bus­car ur­gent­ment una sor­ti­da.

Am­ber Rudd, la mi­nis­tra pro­eu­ro­pea de Tre­ball i Pen­si­ons, ha es­tat la pri­me­ra de sor­tir a la pa­les­tra pre­pa­rant el ter­reny per a un pla B, i ha sug­ge­rit que, si l’acord de May és re­but­jat di­marts al Par­la­ment, se­ria el mo­ment de mou­re fit­xa cap a la sol·li­ci­tud de l’in­grés en l’es­pai eco­nò­mic eu­ro­peu. I, en cas que ai­xò no fos pos­si­ble, co­men­çar a pen­sar en un se­gon re­fe­rèn­dum.

La fór­mu­la cone­gu­da com a No­ru­e­ga plus és la que té més su­ports a la Cam­bra dels Co­muns, i l’úni­ca po­ten­ci­al­ment capaç d’ob­te­nir una ma­jo­ria par­la­men­tà­ria que des­en­ca­lli la cri­si. El Reg­ne Unit sor­ti­ria de la UE però es man­tin­dria en el mer­cat únic i la unió du­a­ne­ra, amb la qual co­sa es re­sol­dria el pro­ble­ma de la fron­te­ra ir­lan­de­sa. Ara bé, hau­ria de con­ti­nu­ar res­pec­tant la lli­ber­tat de mo­vi­ment de tre­ba­lla­dors i fer im­por­tants con­tri­bu­ci­ons eco­nò­mi­ques sen­se te­nir ni veu ni vot.

The­re­sa May ha pas­sat el cap de set­ma­na a la se­va re­si­dèn­cia cam­pes­tre de Che­quers pon­de­rant les op­ci­ons. Nom­bro­sos as­ses­sors (i mi­nis­tres) li han re­co­ma­nat en­ca­ri­da­ment que poster­gui la vo­ta­ció de di­marts, da­vant l’al­ta pro­ba­bi­li­tat de per­dre-la per un mar­ge molt con­si­de­ra­ble que la dei­xa­ria pri­va­da de la po­ca au­to­ri­tat que li que­da i que pot­ser l’obli­ga­ria a di­mi­tir. Ella, al­menys de mo­ment, in­sis­teix que no se­rà ai­xí.

En cas que la vo­ta­ció se ce­le­bri, i que la per­di, la se­va pri­me­ra op­ció se­ria anar al Con­sell Eu­ro­peu pre­vist per a mit­jans de set­ma­na a Brus­sel·les, ex­pli­car la si­tu­a­ció als 27 i de­ma­nar-los con­ces­si­ons en la qües­tió de la fron­te­ra d’Ir­lan­da, que és el que més opo­si­ció ge­ne­ra, atès que dei­xa­ria la Gran Bre­ta­nya atra­pa­da in­de­fi­ni­da­ment en la unió du­a­ne­ra, sen­se pos­si­bi­li­tat de sor­tir més que d’una ma­ne­ra con­sen­su­a­da amb els seus an­tics so­cis. Nom­bro­sos par­la­men­ta­ris de tots els sig­nes con­ti­nu­en cre­ient que, per evi­tar una sor­ti­da desor­de­na­da, al fi­nal la UE ce­di­rà, una te­o­ria que re­col­za en unes de­cla­ra­ci­ons a The Ob­ser­ver de l’ex-pri­mer ministre italià Ro­ma­no Pro­di.

De mo­ment, però, el Jum­bo del Bre­xit con­ti­nua per­dent al­ti­tud, i en­tre els nú­vols ja s’en­tre­veu la pe­ti­ta pis­ta de ter­ra i bros­sa tri­a­da per la ca­pi­ta­na May per a l’ater­rat­ge for­çós.

Di­pu­tats de tots els sig­nes cre­uen que, per evi­tar una sor­ti­da desor­de­na­da, la UE fa­rà més con­ces­si­ons

TOBY MELVILLE / REUTERS

Ma­ni­fes­tants con­tra el Bre­xit da­vant la Cam­bra dels Co­muns

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.