Ar­ti­cle 155 re­e­di­tat

Ca­sa­do in­sis­teix que el Go­vern cen­tral ha d’apli­car el 155 a una Ge­ne­ra­li­tat “des­bo­ca­da”

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

El PP de­ma­na al Go­vern es­pa­nyol que pren­gui el con­trol dels Mos­sos d’Es­qua­dra.

El con­flic­te po­lí­tic des­en­ca­de­nat pel pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, qües­ti­o­nant l’ac­tu­a­ció dels Mos­sos d’Es­qua­dra aques­ta set­ma­na ha in­dig­nat els grups de l’opo­si­ció, fins al punt que el PP va de­ma­nar ahir que el ministre de l’Interior, Fer­nan­do Gran­de-Mar­laska, in­ter­vin­gui les com­pe­tèn­ci­es en se­gu­re­tat i aga­fi el co­man­da­ment de la po­li­cia ca­ta­la­na. Ai­xí ho va ex­pres­sar la di­pu­ta­da po­pu­lar An­drea Levy, que va acu­sar Tor­ra de “do­nar su­port als ra­di­cals” i de vo­ler fer una “pur­ga als Mos­sos”. Per ai­xò va exi­gir al Go­vern cen­tral que as­su­mei­xi el con­trol del cos. “La se­gu­re­tat pú­bli­ca és com­pe­tèn­cia de l’Es­tat i l’ha d’as­su­mir ja”, va as­se­nya­lar Levy.

El pre­si­dent na­ci­o­nal del PP, Pa­blo Ca­sa­do, va de­ma­nar per aques­ta raó que el pre­si­dent del Go­vern es­pa­nyol, Pe­dro Sánc­hez, apli­qui “com més avi­at mi­llor” l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció a una “Ge­ne­ra­li­tat que es­tà des­bo­ca­da”. “Se’ls ha es­ca­pat de les mans al PSOE i a Tor­ra; han de po­sar fre a aques­ta con­cul­ca­ció de les lli­ber­tats”, va con­clou­re. I va afe­gir que, a part del con­trol dels Mos­sos, com va re­cla­mar la se­va com­pa­nya de par­tit, el Go­vern hau­ria de pren­dre el co­man­da­ment d’ins­ti­tu­ci­ons pe­ni­ten­ci­à­ri­es, l’edu­ca­ció, els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció i la hi­sen­da ca­ta­la­na. El lí­der po­pu­lar va ofe­rir fins i tot la ma­jo­ria de vots que té el PP al Se­nat, en­ca­ra que si­gui en so­li­ta­ri per part d’aques­ta for­ma­ció, una ve­ga­da que Sánc­hez pro­po­sés al Con­sell de Mi­nis­tres l’apli­ca­ció d’aquest ar­ti­cle de la Cons­ti­tu­ció.

El lí­der po­pu­lar re­cla­ma que tam­bé s’in­ter­vin­gui l’edu­ca­ció, els mit­jans i la hi­sen­da ca­ta­la­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.