Na­tu­ra pro­te­gi­da

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Efe

La Si­er­ra de las Ni­e­ves, a la Ser­ra­nía de Ron­da, a la pro­vín­cia de Mà­la­ga, es con­ver­ti­rà en el set­zè es­pai es­pa­nyol i ter­cer an­da­lús de la Xar­xa de Parcs Na­ci­o­nals.

La Si­er­ra de las Ni­e­ves, a la Ser­ra­nía de Ron­da a Mà­la­ga, es con­ver­ti­rà en el set­zè es­pai es­pa­nyol i ter­cer an­da­lús de la Xar­xa de Parcs Na­ci­o­nals. Ja era un parc natural de 20.000 hec­tà­re­es, re­ser­va de la bi­os­fe­ra i un es­pai de la Xar­xa Na­tu­ra 2000. A la pri­ma­ve­ra en­tra­rà a for­mar part de la xar­xa d’es­pais amb mà­xi­ma pro­tec­ció i amb “al­guns dels eco­sis­te­mes més par­ti­cu­lars de la pe­nín­su­la ibè­ri­ca”, se­gons el res­pon­sa­ble d’es­pè­ci­es del Fons Mun­di­al de la Na­tu­ra­le­sa (WWF), Luis Suá­rez. I en­tre les se­ves sin­gu­la­ri­tats, el pin­sap, “un ti­pus d’avet que com­par­tim amb el nord de l’Àfri­ca i que és una mi­ca l’em­ble­ma d’aquest parc”. El parc en­glo­ba una re­pre­sen­ta­ció im­por­tant d’al­zi­nars, su­re­des, rou­re­des de fu­lla pe­ti­ta, pi­ne­des de pi ne­gral i bos­cos de sa­vi­na. I allà vi­uen l’àgui­la re­ial, l’àgui­la cu­a­bar­ra­da, el fal­có pe­le­grí, el duc, l’as­tor, l’es­par­ver, el ga­ma­rús, l’àgui­la mar­cen­ca, l’àgui­la cal­ça­da, el xot i el cu­cut. /

MITECO.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.