Ma­drid acull la fi­nal en­tre el Bo­ca i el Ri­ver sus­pe­sa a Bu­e­nos Ai­res.

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

El Bo­ca Ju­ni­ors ha gua­nyat clara­ment la guer­ra psi­co­lò­gi­ca dels di­es pre­vis a la fi­nal de Ma­drid. Des­prés del 2-2 de l’ana­da a la bom­bo­ne­ra ,el Bo­ca va anar al Mo­nu­men­tal de Núñez com qui va a l’es­cor­xa­dor. L’equip xe­nei­ze va pa­tir l’ape­dre­ga­da de l’au­to­bús i al­guns dels seus ju­ga­dors van aca­bar a l’hos­pi­tal. Es va ne­gar a tor­nar a ju­gar a l’es­ta­di del seu ri­val i, tot i que va apel·lar sen­se èxit per­què li do­nes­sin la vic­tò­ria sen­se ha­ver de dis­pu­tar la tor­na­da, des que va ar­ri­bar a Ma­drid el Bo­ca s’ha com­por­tat sen­tint-se ja el fa­vo­rit. Gui­ller­mo Bar­ros Sc­he­lot­to va obrir el pri­mer en­tre­na­ment per de­mos­trar que no te­nia res a ama­gar i cinc dels seus ju­ga­dors van do­nar la ca­ra da­vant la prem­sa. El Ri­ver ha mos­trat el seu cos­tat més opac, gai­re­bé su­mit en la clan­des­ti­ni­tat. Els se­gui­dors del Bo­ca han ma­nat aquests di­es a Ma­drid. Són més i més es­va­lo­ta­dors. Ahir van ce­le­brar una bai­xa­da de ban­de­ra que va con­gre­gar cen­te­nars de per­so­nes da­vant l’ho­tel del seu equip. Es ve­uen gua­nya­dors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.