Sis morts en una es­tam­pi­da a la sor­ti­da d’una dis­co­te­ca a An­co­na

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - Cor­res­pon­sal

Era nit de fes­ta a la dis­co­te­ca Lan­ter­na Az­zur­ra, però va aca­bar en tra­gè­dia. El que va co­men­çar com l’avant­sa­la del con­cert d’un dels ra­pers més po­pu­lars en­tre els jo­ves ita­li­ans va aca­bar amb una es­tam­pi­da hu­ma­na que va pro­vo­car la mort de sis per­so­nes, cinc ado­les­cents d’en­tre 14 i 16 anys i una do­na de 39 anys que acom­pa­nya­va la se­va fi­lla. Ahir el po­ble de Co­ri­nal­do, a prop d’An­co­na, al cen­tre d’Ità­lia, es va te­nyir de dol. Més de cent per­so­nes van re­sul­tar fe­ri­des. Set jo­ves es tro­ben en es­tat molt greu i la se­va vi­da cor­re pe­rill.

El ra­per italià Sfe­ra Eb­bas­ta es­ta­va a punt de co­men­çar el seu con­cert quan, poc abans de la una de la ma­ti­na­da, su­po­sa­da­ment al­gú –un en­ca­put­xat se­gons al­guns tes­ti­mo­nis– va llan­çar gas pe­bre amb un es­prai i l’olor va des­fer­mar el pà­nic. Els ado­les­cents van co­men­çar a cór­rer tots al­ho­ra i es van aglo­me­rar a les por­tes de sor­ti­da. Al prin­ci­pi es va dir que una de les sor­ti­des d’emer­gèn­cia es­ta­va blo­que­ja­da, però la Fis­ca­lia d’An­co­na avi­at ho va des­men­tir. El que va cau­sar les morts va ser que una de les ba­ra­nes de la sor­ti­da d’emer­gèn­cia va ce­dir i va pro­vo­car una mul­ti­tu­di­nà­ria cai­gu­da amb víc­ti­mes mor­tals. Els bom­bers con­fir­men que dins de la dis­co­te­ca no hi va ha­ver morts.

Ara s’es­tu­dia si hi pot ha­ver res­pon­sa­bi­li­tats. La Fis­ca­lia d’An­co­na, que ha obert una in­ves­ti­ga­ció, va in­for­mar que s’ha­vi­en ve­nut 1.400 en­tra­des en­lloc de 870, la capa­ci­tat mà­xi­ma del lo­cal. “No pots mo­rir als 14 anys d’aques­ta ma­ne­ra. No ne­ces­si­tem no­ves lleis, ne­ces­si­tem que es res­pec­tin”, va dir el ministre de l’Interior, Mat­teo Sal­vi­ni, en la se­va mul­ti­tu­di­nà­ria ma­ni­fes­ta­ció a Ro­ma. “Qui l’ha er­ra­da, pa­ga­rà”, va afir­mar. A la tar­da es va tras­lla­dar a An­co­na per vi­si­tar els fe­rits. Tam­bé ho va fer el pri­mer ministre, Giuseppe Con­te, que va de­cla­rar que és el mo­ment que el Go­vern es po­si a fer pre­gun­tes per acon­se­guir que una tra­gè­dia d’aques­ta me­na no es re­pe­tei­xi mai més. “Els res­pon­sa­bles d’aquest ti­pus de lo­cals han d’as­se­gu­rar-se que res­pec­ten to­tes les con­di­ci­ons de se­gu­re­tat”, va avi­sar Con­te.

Els més de cent fe­rits es tro­ben re­par­tits en­tre els hos­pi­tals pro­pers, però els set més greus són a An­co­na. El director de l’hos­pi­tal Riu­ni­ti, Mic­he­le Ca­po­ros­si, va in­for­mar que set jo­ves d’en­tre 14 i 20 anys, du­es no­ies i cinc nois, són els que cor­ren pe­rill. Pa­tei­xen di­fe­rents trau­ma­tis­mes per ai­xa­fa­ment al tò­rax i van ser in­ter­nats en re­a­ni­ma­ció.

“Vam anar cap a la por­ta i mol­tes per­so­nes van cau­re de cop”, ex­pli­ca­va un jo­ve a la te­le­vi­sió pú­bli­ca ita­li­a­na. “Les me­ves ca­mes es­ta­ven atra­pa­des a la ba­ra­na; dos nois m’es­ti­ra­ven, però es­ta­va atra­pa­da, no em po­dia mou­re”, ex­pli­ca­va una al­tra de les as­sis­tents. Les víc­ti­mes mor­tals són tres no­ies i dos nois d’en­tre 14 i 16 anys, a més de l’Ele­o­no­ra, ma­re de qua­tre fills, en­tre els quals una ne­na d’on­ze anys que acom­pa­nya­va al con­cert, que s’ha sal­vat.

No és la pri­me­ra ve­ga­da que l’ús de gas pe­bre pro­vo­ca el pà­nic a Ità­lia. Es creu que s’uti­lit­za per des­vi­ar l’aten­ció en pe­tits ro­ba­to­ris. Aquest cop les con­se­qüèn­ci­es han es­tat dra­mà­ti­ques.

El lo­cal ha­via ve­nut 1.400 en­tra­des per a un con­cert de rap quan la capa­ci­tat mà­xi­ma era de 870

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.