La re­vo­lu­ció de ve­llut d’Ar­mè­nia es con­sa­gra avui a les ur­nes

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - Ere­van. En­vi­at es­pe­ci­al

La re­vo­lu­ció de ve­llut d’Ar­mè­nia es con­sa­gra avui en unes elec­ci­ons al Par­la­ment que no­més plan­te­gen el mar­ge de la vic­tò­ria de l’ali­an­ça My Step, de Nikol Pas­hi­ni­an, l’ho­me que va re­cór­rer a peu part d’aquest pa­ís del sud del Cau­cas mo­bi­lit­zant la po­bla­ció en una re­vol­ta cí­vi­ca que, sen­se tren­car un vi­dre, va li­qui­dar dos de­cen­nis d’un rè­gim post­so­vi­è­tic vist com a fo­na­men­tal­ment cor­rup­te.

El 2 de maig, una va­ga general va pa­ra­lit­zar Ar­mè­nia com­ple­ta­ment i sis di­es des­prés Nikol Pas­hi­ni­an era no­me­nat pri­mer ministre. En aquests set me­sos, però, Pas­hi­ni­an no­més ha tin­gut nou es­cons al Par­la­ment uni­cam­bral i s’ha man­tin­gut al po­der amb su­ports de con­ve­ni­èn­cia. L’an­tic pe­ri­o­dis­ta i ac­ti­vis­ta, de 43 anys, ha­via de con­vo­car elec­ci­ons.

El 16 d’oc­tu­bre, Pas­hi­ni­an va di­mi­tir i va uti­lit­zar ar­ti­fi­cis le­gals per­què no fos tor­nat a vo­tar a la cà­me­ra i po­gués fi­xar una da­ta elec­to­ral. Dis­po­sa­va de ga­ran­ti­es. El ma­jo­ri­ta­ri Par­tit Re­pu­bli­cà sor­git amb la in­de­pen­dèn­cia de l’URSS no va pre­sen­tar un can­di­dat al­ter­na­tiu, co­sa que se­gons al­gu­nes opi­ni­ons hau­ria pro­vo­cat “una se­go­na re­vo­lu­ció”. De fet, els re­pu­bli­cans ni tan sols es van pre­sen­tar a les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals a la ca­pi­tal, Ere­van, on viu prop d’un 40% dels 2,4 mi­li­ons d’ha­bi­tants d’Ar­mè­nia. El can­di­dat de Pas­hi­ni­an, Hayk Ma­rutyan, va gua­nyar per més d’un 80%.

Avui les en­ques­tes do­nen als re­pre­sen­tants del vell rè­gim amb prou fei­nes en­tre un 2% i un 3% del vot, un per­cen­tat­ge que sem­bla exa­ge­rat per curt. És molt més pro­ba­ble que su­peri el lí­mit d’un 5%. A l’ali­an­ça My Step li ator­guen en­tre un 60% i un 70%. En se­gon lloc se si­tua Pròs­pe­ra Ar­mè­nia, de l’oli­gar­ca i col·la­bo­ra­dor de qual­se­vol que ocu­pi el po­der (Pas­hi­ni­an in­clòs) Ga­gik Tsa­ruki­an. L’eu­fò­ria de la re­vo­lu­ció s’ha dis­si­pat, però es man­té l’es­pe­ran­ça que ar­ri­bi un can­vi. En aquest sen­tit, Pas­hi­ni­an ha in­sis­tit en el mis­sat­ge que ara qui té el po­der és “la gent” i que es re­ti­ra­rà de se­gui­da que l’hi de­ma­nin. En una re­cent in­ter­ven­ció es va di­ri­gir als que (per fal­ta de cultura de­mo­crà­ti­ca) s’hau­ri­en es­ti­mat més que el Par­tit Re­pu­bli­cà no es pre­sen­tés: “No vull re­pu­bli­cans al Par­la­ment. Vull gent no­va”, va dir. Al maig va pro­me­tre que a Ar­mè­nia no hi tor­na­ri­en a vo­tar els morts ni hi hau­ria més com­pra de vots. Tam­bé va anun­ci­ar que fa­ria ne­te­ja. Di­ven­dres, l’ex­pre­si­dent i ex­pre­mi­er Ro­bert Kot­xa­ri­an era de­tin­gut des­prés d’un vai­vé ju­di­ci­al. El ma­teix dia era cap­tu­rat a Pra­ga un ne­bot del tam­bé ex­pre­si­dent Serj Sarg­si­an, l’ho­me a qui Pas­hi­ni­an va ex­pul­sar del po­der el 23 d’abril.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.