El cap de per­so­nal de Trump dei­xa la Ca­sa Blan­ca

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL -

El van fit­xar per po­sar or­dre a l’ala oest de la Ca­sa Blan­ca el ju­li­ol del 2017 des­prés del ca­ò­tic ini­ci de la pre­si­dèn­cia, però el general John Kelly i Do­nald Trump no es van en­ten­dre mai. Ahir el pre­si­dent va anun­ci­ar que el seu cap de per­so­nal dei­xa­rà el càr­rec a fi­nals d’any. Par­ti­da­ri de la con­fu­sió com a font de cre­a­ti­vi­tat, Trump mai no va dei­xar a Kelly im­po­sar la dis­ci­pli­na que re­cep­ta­va per apai­va­gar les guer­res in­ter­nes al Ga­bi­net. Va in­si­nu­ar que di­mi­tia a co­men­ça­ments d’any, però Trump li va de­ma­nar que es que­dés. Al fi­nal el general ha llan­çat la to­va­llo­la des­prés de me­sos de des­a­cords i menys­te­ni­ments i en ple­na re­mo­de­la­ció de l’Ad­mi­nis­tra­ció, amb l’ar­ri­ba­da d’un fis­cal general nou i una am­bai­xa­do­ra no­va da­vant l’ONU. Tam­bé ahir Trump va no­me­nar el general Mark Mi­lley cap de l’Es­tat Ma­jor con­junt, un re­lleu in­es­pe­rat, ja que al res­pon­sa­ble ac­tu­al li que­da­ven deu me­sos en el càr­rec.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.