El Ja­pó obre la por­ta a l’ar­ri­ba­da de més im­mi­grants en­tre du­res crí­ti­ques

Abe es veu obli­gat a can­vi­ar la se­va po­lí­ti­ca per l’en­ve­lli­ment de la po­bla­ció

La Vanguardia (Català) - - INTERNACIONAL - ISMAEL ARANA

Com pas­sa en al­tres eco­no­mi­es desen­vo­lu­pa­des, el Ja­pó té ca­da cop més ca­rèn­cia de mà d’obra en una so­ci­e­tat ca­da ve­ga­da més en­ve­lli­da. Per mi­rar de po­sar re­mei al pro­ble­ma, les au­to­ri­tats ni­po­nes van do­nar ahir el vis­ti­plau a una re­for­ma le­gis­la­ti­va que per­me­trà l’ar­ri­ba­da de molts més tre­ba­lla­dors es­tran­gers du­rant els anys vi­nents. Tot i ai­xò, la nor­ma­ti­va va veu­re la llum en­mig d’una for­ta po­lè­mi­ca, ja que molts la con­si­de­ren una so­lu­ció pre­ci­pi­ta­da en un pa­ís amb des­ta­ca­bles pro­ble­mes d’in­te­gra­ció i que es pot fer ser­vir per ex­plo­tar una part dels tre­ba­lla­dors vin­guts de fo­ra.

Se­gons el Go­vern del con­ser­va­dor Shin­zo Abe, ide­ò­leg d’aques­ta me­su­ra, el que es bus­ca és am­pli­ar l’ano­me­nat Pro­gra­ma de For­ma­ció Tèc­ni­ca per a tre­ba­lla­dors es­tran­gers poc qua­li­fi­cats en­ge­gat el 1993. En vir­tut d’aquest pro­gra­ma, fa anys que el Ja­pó con­ce­deix vi­sats tem­po­rals a im­mi­grants –so­bre­tot del Vi­et­nam, la Xi­na i les Fi­li­pi­nes– fets ser­vir en sec­tors es­pe­ci­al­ment pro­clius a la fal­ta de mà d’obra com ara la sa­ni­tat, els ser­veis, la cons­truc­ció, l’agri­cul­tu­ra o la in­dús­tria.

Grà­ci­es al can­vi, a par­tir d’abril de l’any que ve s’ator­ga­ran uns 345.000 vi­sats nous de fins a cinc anys de du­ra­da per a tre­ba­lla­dors a 14 sec­tors amb pro­ble­mes.

La me­su­ra tam­bé crea una ca­te­go­ria de vi­sat di­fe­rent per als tre­ba­lla­dors al­ta­ment qua­li­fi­cats, que tin­dran l’op­ció de que­dar-se al pa­ís du­rant un temps il·li­mi­tat i gau­di­ran de més be­ne­fi­cis, in­clòs el de po­der por­tar les fa­mí­li­es (una co­sa pro­hi­bi­da per a la res­ta). L’any pas­sat, el pa­ís te­nia 1,28 mi­li­ons de tre­ba­lla­dors es­tran­gers, no­més un 2% de la for­ça la­bo­ral to­tal.

La re­for­ma su­po­sa un can­vi sig­ni­fi­ca­tiu per par­ti­da do­ble: pri­mer, per a la res­tric­ti­va po­lí­ti­ca mi­gra­tò­ria del pa­ís, la his­tò­ria del qual es­tà mar­ca­da per l’her­me­tis­me cap a l’en­tra­da d’es­tran­gers com a via per pro­te­gir la se­va pre­ua­da ho­mo­ge­ne­ï­tat èt­ni­ca; i se- gon, cap a les po­lí­ti­ques per­so­nals d’un Abe que fa no­més tres anys va ma­ni­fes­tar so­bre ai­xò que “hi ha mol­tes co­ses que hau­rí­em de fer abans d’ac­cep­tar im­mi­grants”.

Tot i ai­xò, les for­tes pres­si­ons del sec­tor em­pre­sa­ri­al i les pers­pec­ti­ves gens en­co­rat­ja­do­res que te­nen al da­vant l’han for­çat a mou­re fit­xa. Si res no hi po­sa re­mei, s’es­ti­ma que la po­bla­ció del Ja­pó es re­dui­rà en 16 mi­li­ons de per­so­nes (un 13% del to­tal) els pro­pers 25 anys, men­tre que es­tà pre­vist que la pro­por­ció de per­so­nes de més de 65 anys crei­xi de ser un quart de la po­bla­ció ac­tu­al a més d’un terç. Amb tot, po­lí­tics tant de dre­tes com d’es­quer­res han qües­ti­o­nat si ac­cep­tar més tre­ba­lla­dors de fo­ra no afec­ta­rà mas­sa la so­ci­e­tat, tot un sig­ne del re­cel amb què es mi­ra mol­tes ve­ga­des cap a l’es­tran­ger.

El can­vi le­gal tam­bé ha sus­ci­tat crí­ti­ques agres en­tre els que pen­sen que aquest nou text ser­vi­rà per per­pe­tu­ar els de­fec­tes que por­ta de sè­rie el Pro­gra­ma de For­ma­ció Tèc­ni­ca per als tre­ba­lla­dors. Per exem­ple, el d’ha­ver d’en­deu­tar-se for­ta­ment amb les agèn­ci­es per com­plir amb els trà­mits le­gals pre­vis a l’en­tra­da, co­brar sa­la­ris molt in­fe­ri­ors als d’un lo­cal (d’uns 3,2 eu­ros per ho­ra), la

La llei do­na­rà vi­sats de cinc anys a obrers no qua­li­fi­cats i per­me­trà als molt qua­li­fi­cats por­tar la fa­mí­lia

El 1965, la se­va po­bla­ció es­ta­va en­tre la més jo­ve de tots els pa­ï­sos desen­vo­lu­pats...

...En l’ac­tu­a­li­tat, els grans re­pre­sen­ten el 27% de la po­bla­ció...

2015

...i aques­ta pro­por­ció pu­ja­rà a més del 41% cap al 2065

2065 Po­lí­tics de tots els sig­nes en des­con­fi­en per­què cre­uen que afec­ta la so­ci­e­tat i per­pe­tua l’ex­plo­ta­ció la­bo­ral

fal­ta de po­lí­ti­ques que els ga­ran­tei­xin re­pre­sen­ta­ció sin­di­cal o pro­tec­ció le­gal o ha­ver de fer in­nom­bra­bles ho­res ex­tres, co­sa que pro­vo­ca molts ac­ci­dents (en els dos úl­tims anys han mort 69 per­so­nes).

“El sis­te­ma va ser dis­se­nyat ini­ci­al­ment com una ma­ne­ra de con­tri­buir a la co­mu­ni­tat internacional. Però és evi­dent que s’ha fet ser­vir per ob­te­nir mà d’obra ba­ra­ta”, va as­se­gu­rar l’ad­vo­cat la­bo­ra­lis­ta Shoic­hi Ibu­suk. Tant ell com al­tres ac­ti­vis­tes i mem­bres de l’opo­si­ció opi­nen que el Ja­pó hau­ria de cre­ar un nou marc le­gal adap­tat als es­tàn­dards in­ter­na­ci­o­nals en lloc d’es­ten­dre un pro­gra­ma “que do­na lloc a nom­bro­ses vi­o­la­ci­ons dels drets hu­mans” i que s’ha con­ver­tit en un sis­te­ma d’ex­plo­ta­ció en­co­ber­ta en mans de caps sen­se es­crú­pols.

YOSHITAKA SUGAWARA / AP

La ten­sió pa­tent du­rant la vo­ta­ció de les no­ves me­su­res mi­gra­tò­ri­es ahir al Par­la­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.