La CUP se’n des­mar­ca

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

La CUP s’ha des­mar­cat fi­nal­ment del Con­sell per la Re­pú­bli­ca per­què con­si­de­ra que par­teix d’una “lò­gi­ca sim­bò­li­ca”, que no té com a ob­jec­tiu “la rup­tu­ra de­mo­crà­ti­ca amb l’Es­tat es­pa­nyol” i que no dis­po­sa de “me­ca­nis­mes de con­trol de­mo­crà­tic i po­pu­lar”. En un co­mu­ni­cat di­fós ahir, la for­ma­ció va subrat­llar que aquest or­ga­nis­me “ali­men­ta el dis­curs sim­bò­lic a l’ex­te­ri­or” i “no afron­ta l’ele­ment cen­tral del con­flic­te que viu el pa­ís, que és l’exer­ci­ci del dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció al ter­ri­to­ri”. La CUP creu que el Con­sell per la Re­pú­bli­ca “no es cons­ti­tu­eix com un ens que per­me­ti avan­çar na­ci­o­nal­ment ni so­ci­al­ment”, i per ai­xò no va par­ti­ci­par en la pre­sen­ta­ció de l’en­ti­tat a Brus­sel·les. La for­ma­ció as­se­gu­ra que “sem­pre ha es­tat a fa­vor d’es­tu­di­ar la cre­a­ció d’una ins­ti­tu­ci­o­na­li­tat pa­ral·le­la pro­te­gi­da de la re­pres­sió dels apa­rells de l’Es­tat es­pa­nyol”, i pre­ci­sa que aques­ta hau­ria de se­guir cri­te­ris de dis­cre­ció, ri­gor i res­pon­sa­bi­li­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.