Sen­se fam d’uni­tat

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA - Isa­bel Gar­cia Pa­gan

L’in­de­pen­den­tis­me té un pro­ble­ma de li­de­rat­ges però no de ve­he­mèn­cia en els seus dis­cur­sos. El pre­si­dent Tor­ra diu que la Cons­ti­tu­ció és “una pre­só”; el vi­ce­pre­si­dent, que no ce­di­ran al “xan­tat­ge” de Pe­dro Sánc­hez amb els pres­su­pos­tos, i la con­se­lle­ra de Pre­si­dèn­cia, que el Con­sell de Mi­nis­tres del 21-D a Bar­ce­lo­na és “una pro­vo­ca­ció”. La una­ni­mi­tat de­cla­ra­ti­va no es tras­lla­da a les es­tra­tè­gi­es, i ni la va­ga de fam dels pre­sos, ni els de­ju­nis so­li­da­ris com­par­tits ni el xàr­ter con­trac­tat per as­sis­tir a la po­sa­da de llarg del Con­sell per la Re­pú­bli­ca con­ver­tei­xen l’en­fron­ta­ment po­lí­tic in­tern en més di­ge­ri­ble. Hi ha acord per evi­tar un avan­ça­ment elec­to­ral a Ca­ta­lu­nya, però la res­ta del­ca­len­da­ri­es­ca­pa­als­de­crets en mans del pre­si­dent i agi­ta les es­tra­tè­gi­es.

L’úl­ti­ma reu­nió man­tin­gu­da a Brus­sel·les en­tre Junts per Ca­ta­lu­nya, ERC i la CUP va ser­vir com a te­rà­pia de grup, però la in­ter­ven­ció so­bre els pro­ble­mes i con­flic­tes que els en­fron­ten, des del Go­vern fins al Par­la­ment, va ser es­cas­sa. A l’in­de­pen­den­tis­me el re­con­for­ta ex­hi­bir la se­va he­te­ro­ge­ne­ï­tat, i ai­xí hi ha dub­tes so­bre el ca­mí que s’ha de se­guir, els be­ne­fi­cis de tran­si­tar-lo ple­gats i, fins i tot, por d’ex­po­sar­se. Els con­flic­tes es cro­ni­fi­quen o es mag­ni­fi­quen, i es po­sa en dub­te una au­to­ri­tat po­li­cè­fa­la i ma­ni­fes­ta­ment in­o­pe­ra­ti­va.

Hi ha va­ga a Lle­do­ners, però no hi ha fam d’uni­tat. Tor­ra ha si­tu­at el seu ima­gi­na­ri po­lí­tic en el mo­ment de la sen­tèn­cia i ERC ha tro­bat la se­va zo­na de con­fort en el fet de rei­vin­di­car la ne­ces­si­tat d’aug­men­tar la ba­se in­de­pen­den­tis­ta per apun­ta­lar el pro­jec­te. El pre­si­dent no té as­pi­ra­ci­ons po­lí­ti­ques i les en­ques­tes ava­len la tàc­ti­ca dels re­pu­bli­cans da­vant la dis­per­sió ide­o­lò­gi­ca dels se­gui­dors de Puig­de­mont. Ai­xí doncs, no­més que­den dis­cur­sos. I pro­ble­mes.

El Con­sell per la Re­pú­bli­ca va ar­ren­car ahir en un te­a­tre de la ca­pi­tal eu­ro­pea amb cri­des de Car­les Puig­de­mont a la uni­tat de l’in­de­pen­den­tis­me, però la ges­tió or­di­nà­ria a Ca­ta­lu­nya, so­ta la pre­si­dèn­cia de Tor­ra, més que tren­car fron­te­res tren­ca ali­an­ces. El Go­vern viu al dia i la se­va capa­ci­tat de re­sis­tèn­cia es­tà a pro­va. Els pres­su­pos­tos de la Ge­ne­ra­li­tat po­den apai­va­gar les va­gues de la sa­ni­tat i l’edu­ca­ció de la set­ma­na pas­sa­da; la cri­si ober­ta al vol­tant dels Mos­sos d’Es­qua­dra és una al­tra co­sa: ja no per­met mit­ges tin­tes ni fal­ses lle­ial­tats, i fa ir­re­con­ci­li­a­ble l’in­de­pen­den­tis­me go­ver­na­men­tal amb l’an­ti­ca­pi­ta­lis­ta, i pro­vo­ca un con­flic­te emo­ci­o­nal a Tor­ra.

El pre­si­dent qües­ti­o­na el seu con­se­ller d’Interior sen­se ces­sar-lo, i se si­tua en­tre JxCat i la CUP; el con­se­ller qües­ti­o­na l’ac­tu­a­ció d’al­guns dels seus ho­mes com a po­li­cia de­mo­crà­ti­ca, i els mos­sos qües­ti­o­nen els seus co­man­da­ments po­lí­tics. Mi­quel Buch ja és la bau­la fe­ble del Go­vern: qui xo­ca amb la re­a­li­tat quan els dis­cur­sos es dis­per­sen, i la se­va ges­tió evi­den­cia que l’es­tra­tè­gia in­de­pen­den­tis­ta uni­tà­ria es­tà més lluny del que sem­bla i no pas­sa per Wa­ter­loo.

Buch ja és la bau­la fe­ble del Go­vern: qui xo­ca amb la re­a­li­tat quan els dis­cur­sos es dis­per­sen

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.