La CDU da­vant l’ex­tre­ma dre­ta

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

AN­GE­LA Merkel ja té suc­ces­so­ra al cap­da­vant de la CDU. La se­va del­fi­na An­ne­gret KrampKar­ren­ba­uer, de 56 anys, es va im­po­sar di­ven­dres per un es­tret mar­ge (517 vots con­tra 482) a Fri­e­drich Merz, i re­lle­va­rà la can­ce­lle­ra al cap­da­vant de la gran for­ma­ció de la dre­ta ale­ma­nya. La no­tí­cia és im­por­tant per a la CDU, que en els dar­rers anys ha per­dut for­ça, a cau­sa de la se­va po­lí­ti­ca proim­mi­gra­ció –Ale­ma­nya ha aco­llit un mi­lió i mig d’emi­grants des del 2015–, i que es tro­ba di­vi­di­da a cau­sa d’ai­xò. Però tam­bé és im­por­tant a es­ca­la eu­ro­pea, en un mo­ment d’aven­ços de les for­ma­ci­ons d’ex­tre­ma dre­ta, que ha ar­ri­bat tam­bé a Es­pa­nya amb l’in­grés diu­men­ge pas­sat de Vox al Par­la­ment an­da­lús.

Des­prés de di­vuit anys so­ta la di­rec­ció de Merkel, la CDU pas­sa ara a mans de Kramp-Kar­ren­ba­uer, que li ga­ran­teix la con­ti­nu­ï­tat de la se­va lí­nia cen­tris­ta, en­ca­ra que se­gons fonts del seu par­tit la no­va lí­der es­tà una mi­ca més a la dre­ta que Merkel (ahir va fer pa­le­sa aques­ta di­rec­ció en pro­po­sar –amb el vot dels con­gres­sis­tes– el con­ser­va­dor Paul Zi­e­mi­ak per al càr­rec de nou secretari general de la CDU). En qual­se­vol cas, no és tant con­ser­va­do­ra com Merz, un fi­nan­cer mul­ti­mi­li­o­na­ri que tor­na­va a la pri­me­ra lí­nia de la po­lí­ti­ca ca­tor­ze anys des­prés d’apar­tar-se’n ar­ran d’una pi­ca­ba­ra­lla amb Merkel.

Kramp-Kar­ren­ba­uer tin­drà com a pri­mer ob­jec­tiu re­com­pon­dre la uni­tat de la CDU. I, tot se­guit, man­te­nir i en­for­tir el per­fil de la se­va for­ma­ció, que és de re­fe­rèn­cia a Ale­ma­nya i a Eu­ro­pa. En­tre al­tres mo­tius, per­què fins ara el par­tit con­ser­va­dor ale­many s’ha re­sis­tit a pac­tar amb els ul­tra­dre­tans, re­pre­sen­tats al seu pa­ís per la for­ma­ció AfD, que con­ti­nu­en crei­xent, i ha es­ta­blert una clara lí­nia di­vi­sò­ria en­tre les for­ma­ci­ons que de­fen­sen els va­lors fun­da­ci­o­nals de la Unió Eu­ro­pea i aque­lles que no ho fan.

No és aques­ta una po­si­ció sem­pre se­cun­da­da en aquests temps de po­pu­lis­mes, però sí que és una po­si­ció que cal de­fen­sar tant sí com no. Sem­pre ha es­tat ne­ces­sa­ri fer-ho. I més ho és ara. Un cop d’ull a l’es­ce­na po­lí­ti­ca con­ti­nen­tal ens re­cor­da que els mo­vi­ments po­pu­lis­tes i ul­tra­dre­tans te­nen ja una pre­sèn­cia con­so­li­da­da a tot Eu­ro­pa. A la ma­tei­xa Ale­ma­nya, l’AfD va ob­te­nir en les elec­ci­ons d’oc­tu­bre una con­si­de­ra­ble re­pre­sen­ta­ció al Bun­des­tag (92 dels 709 di­pu­tats). Ma­ri­ne Le Pen, ara al cap­da­vant del Re­a­gru­pa­ment Na­ci­o­nal, va acon­se­guir en la se­go­na vol­ta de les úl­ti­mes pre­si­den­ci­als fran­ce­ses fins a on­ze mi­li­ons de vots. La Lli­gaNord par­ti­ci­pa en el Go­vern d’Ità­lia i ha col·lo­cat Mat­teo Sal­vi­ni com el seu ho­me fort. Tam­bé a Àus­tria els ul­tra­dre­tans de l’FPÖ són so­cis de go­vern dels con­ser­va­dors. Per no par­lar del par­tit Llei i Jus­tí­cia que go­ver­na a Po­lò­nia o del Fi­desz que fa el ma­teix a Hon­gria, et­cè­te­ra.

Res no fa pen­sar que Kramp-Kar­ren­ba­uer vul­gui po­sar obs­ta­cles per­què Merkel, re­lle­va­da ja al cap­da­vant de la CDU, con­ti­nuï com a can­ce­lle­ra fins al 2022, com és la se­va vo­lun­tat. Ai­xò evi­ta­ria tur­bu­lèn­ci­es a les ai­gües de la dre­ta ale­ma­nya i per­me­tria a Kramp-Kar­ren­ba­uer pre­pa­rar-se per llui­tar, quan ar­ri­bi el dia, per la can­ce­lle­ria. De mo­ment, les de­cla­ra­ci­ons que va efec­tu­ar ahir són de per­fil cons­truc­tiu: “No n’hi ha prou –va dir– amb ata­car el ri­val po­lí­tic. Hem de te­nir les nos­tres prò­pi­es ide­es”, en de­fen­sa d’una “Eu­ro­pa re­sis­tent a l’eu­ro­cri­si i amb in­teres­sos de se­gu­re­tat co­muns”. Tant de bo si­gui ai­xí. Per­què, en aques­ta ho­ra d’avenç dels po­pu­lis­mes, una CDU re­for­ça­da i com­pro­me­sa amb els prin­ci­pis fun­da­ci­o­nals de la Unió Eu­ro­pea és més ne­ces­sà­ria que mai.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.