Pe­tro­li, pre­sent i fu­tur

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

EL preu del pe­tro­li, que ha­via cai­gut un 30% en els úl­tims dos me­sos, ha co­men­çat ja a re­mun­tar des­prés de l’acord as­so­lit per l’OPEP i Rús­sia per re­duir la pro­duc­ció en 1,2 mi­li­ons de bar­rils di­a­ris du­rant els prò­xim sis me­sos. El bar­ril de Brent ha pu­jat un 2,68%, fins als 61,67 dò­lars, men­tre el WTI nord-ame­ri­cà s’ha in­cre­men­tat un 2,18%, fins als 52,61 dò­lars.

Aquest acord, ul­ti­mat di­ven­dres pas­sat, su­po­sa un des­a­fi­a­ment al pre­si­dent dels Es­tats Units, Do­nald Trump, que ha­via fet una cri­da per man­te­nir els preus del pe­tro­li bai­xos i afa­vo­rir ai­xí l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca internacional. El punt de vis­ta dels pa­ï­sos pro­duc­tors és que els pa­ï­sos in­dus­tri­a­lit­zats re­du­ei­xin els seus im­pos­tos so­bre els com­bus­ti­bles, que su­po­sen la mei­tat del preu que pa­guen els con­su­mi­dors, si vo­len pe­tro­li més ba­rat. Però, en qual­se­vol cas, la re­a­li­tat és que ac­tu­al­ment hi ha un ele­vat ex­cés d’ofer­ta de cru, a cau­sa en gran part de la pro­duc­ció dels Es­tats Units i a la desac­ce­le­ra­ció eco­nò­mi­ca mun­di­al. Li­mi­tar-la fins al punt de fer pu­jar sen­si­ble­ment els preus, per tant, se­rà un ob­jec­tiu di­fí­cil. La re­duc­ció acor­da­da su­po­sa poc més de l’1% de la pro­duc­ció mun­di­al. Per ai­xò l’OPEP i Rús­sia, que ge­ne­ren prop de la mei­tat de l’ofer­ta mun­di­al, tor­na­ran a reu­nir-se a l’abril per ava­lu­ar les con­se­qüèn­ci­es del seu acord i re­vi­sar-lo si és ne­ces­sa­ri.Acur­ti­mit­jà­ter­mi­nil’es­tra­tè­gi­a­é­sa­con­se­gui­run preu que os­cil·li en­tre els 60 i 70 dò­lars per bar­ril, per tal de po­der equi­li­brar els seus in­gres­sos res­pec­tius.

A llarg ter­mi­ni, els pa­ï­sos pro­duc­tors de pe­tro­li s’en­fron­ten al rep­te que com­por­ta di­ver­si­fi­car les se­ves eco­no­mi­es per fer front a un es­ce­na­ri fu­tur en què la de­man­da des­cen­di­rà in­e­xo­ra­ble­ment com a con­se­qüèn­cia de la tran­si­ció ener­gè­ti­ca cap a fonts de ge­ne­ra­ció re­no­va­bles per com­plir amb els acords de Pa­rís con­tra el can­vi cli­mà­tic.

L’era del pe­tro­li, i de la capa­ci­tat de pres­sió de l’OPEP i dels seus ali­ats per fi­xar-ne el preu, sem­bla que té els anys comp­tats. Tot de­pen­drà, tot i ai­xò, de la se­ri­e­tat amb què els pa­ï­sos in­dus­tri­a­lit­zats és pren­guin la llui­ta con­tra l’es­cal­fa­ment del pla­ne­ta. L’aban­do­na­ment dels Es­tats Units dels acords de Pa­rís pot obrir es­quer­des en aquell front i de­bi­li­tar el pro­cés de tran­si­ció ener­gè­ti­ca glo­bal. Mal­grat ai­xò, la in­ver­sió en ener­gi­es re­no­va­bles creix de for­ma es­pec­ta­cu­lar i les fa ca­da dia més com­pe­ti­ti­ves. Al rit­me ac­tu­al, en tren­ta anys, l’ener­gia so­lar i l’eò­li­ca re­pre­sen­ta­ran la mei­tat de la pro­duc­ció ener­gè­ti­ca al món. L’OPEP, de mo­ment, tre­ba­lla amb una hi­pò­te­si de cai­gu­da sen­si­ble de la de­man­da de cru a par­tir del 2040, en­ca­ra que al­gu­nes pe­tro­li­e­res avan­cen deu anys l’ini­ci del de­cli­vi del pe­tro­li.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.