No, no, no

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ - Pi­lar Ra­ho­la

Po­den ven­dre-ho com vul­guin, fer re­bus­ca­des in­ter­pre­ta­ci­ons de la llei, o em­bo­li­car fins a l’in­di­ci­ble, però ho ven­guin com ho ven­guin és una bo­ge­ria, un des­pro­pò­sit, una mal­dat que els agres­sors es­ti­guin tran­quil·la­ment al car­rer, men­tre ella, la víc­ti­ma, in­ten­ta re­cons­truir els bo­cins de la se­va vi­da que han que­dat es­cam­pats en el fang.

Sí, po­den ven­dre-ho com vul­guin, i car­re­gar les tin­tes so­bre el redac­tat de la llei, o di­vi­nit­zar-se amb les to­gues i le­vi­tar per so­bre dels mor­tals, però ho ven­guin com ho ven­guin, la sen­tèn­cia del tri­bu­nal que va jut­jar La Ma­na­da, con­fir­ma­da ara pel Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Na­var­ra, és una bo­ge­ria, un des­pro­pò­sit, una mal­dat. No hi ha per on aga­far-ho, no ser­vei­xen les pa­rau­les, ni els eu­fe­mis­mes tot a cent que s’han in­ven­tat per jus­ti­fi­car aques­ta ver­go­nya, per­què una vi­o­la­ció en mas­sa, amb pe­ne­tra­ció anal, va­gi­nal i oral, és ai­xò, una vi­o­la­ció en mas­sa, sen­se re­bai­xes, ni atri­buts, ras i curt una vi­o­la­ció. I quan la jus­tí­cia per­pe­tra un ac­te tan pro­fun­da­ment in­just, tan per­vers, tan mal­vat, no és jus­tí­cia per a la víc­ti­ma, és com­pli­ci­tat amb els bot­xins.

El pit­jor és que nin­gú no dis­cu­teix els fets, la pre­pa­ra­ció de la ca­ce­ra per part de La Ma­na­da, la re­cer­ca de la víc­ti­ma, les agres­si­ons se­xu­als de to­ta me­na, els ví­de­os on des­prés mos­tra­ven

Ofe­rei­xen la pos­si­bi­li­tat de com­prar les sa­mar­re­tes dels de ‘La Ma­na­da’ i ad­qui­rir els seus ta­tu­at­ges

les se­ves mali­fe­tes, con­ver­ti­da la jo­ve en una sim­ple pre­sa mos­tra­da com a tro­feu, res no és dis­cu­tit, res no es­tà ne­gat, fins al punt que la ma­tei­xa sen­tèn­cia re­co­neix la bru­ta­li­tat de la si­tu­a­ció que va viu­re la jo­ve, però res no im­por­ta per­què aquí els te­nim, pas­se­jant la se­va fi­gu­ra ca­ver­nà­ria pels car­rers d’Es­pa­nya. I com que to­ta mal­dat té qui la ve­ne­ri, no­més fal­ta­va el tour que un grup de “guies tu­rís­tics” ha or­ga­nit­zat per Pam­plo­na, amb la idea de re­cór­rer els llocs “més re­lle­vants” de la nit del 7 de ju­li­ol del 2016. En una pà­gi­na web que han obert ex­pli­quen que se­rà un re­cor­re­gut gra­tu­ït que es fa­rà ca­da dar­rer di­me­cres de mes i as­se­gu­ren que ex­pli­ca­ran què va pas­sar, on va­ren anar els agres­sors, com se’ls va iden­ti­fi­car, et­cè­te­ra, un fes­ti­val, va­ja. Fins i tot ofe­rei­xen la pos­si­bi­li­tat de com­prar les sa­mar­re­tes que por­ta­ven els de La Ma­na­da, ad­qui­rir els seus ta­tu­at­ges o fins i tot pas­sar una nit a l’ho­tel Eu­ro­pa, on dos dels mem­bres hau­ri­en en­trat a pre­gun­tar si hi ha­via ha­bi­ta­ci­ons per ho­res “per po­der f...”.

Sí, ai­xí de de­ni­grant, ai­xí de per­vers, ai­xí de brut, sí, sí, sí, ai­xí de mal­vat. Però, a qui pot es­tra­nyar que exis­tei­xi un tour com aquest, si exis­teix una sen­tèn­cia com aques­ta? És com si s’abu­sés una ve­ga­da i una al­tra de la víc­ti­ma, tri­ple­ment bru­ta­lit­za­da per uns ti­pus, des­prés menys­pre­a­da per una sen­tèn­cia, i fi­nal­ment em­bru­ti­da per un tour tu­rís­tic. Sor­to­sa­ment, s’ha pa­rat aquest ini­ci­a­ti­va, tot i que l’in­tent hi va ser.

“L’ab­so­lu­ció del cul­pa­ble és la con­dem­na del jut­ge”. Ho va dir Pu­bli­li Si­rus al se­gle I abans de Crist. Dos mil anys des­prés, con­ti­nua te­nint raó.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.