Economia? Per­so­nes!

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Hom sol pen­sar que l’economia és prou im­por­tant i se­ri­o­sa com per te­nir-se úni­ca­ment en comp­te a si ma­tei­xa in­de­pen­dent­ment d’al­tres as­pec­tes. Sem­bla com si en lloc de ser l’economia la que ha­gi d’es­tar al nos­tre ser­vei ha­guem de ser no­sal­tres els que la ser­vim a ella. Ai­xí, or­ga­nis­mes eco­nò­mics com el Go­vern, el mer­cat amb les se­ves mul­ti­na­ci­o­nals o els bancs (pot­ser fo­ra més pro­pi par­lar de me­ga­bancs) so­vint res­ten si­tu­ats per da­munt de la ma­tei­xa co­mu­ni­tat i l’eclipsen. Ho ex­pli­ca An­tón Cos­tas en un ar­ti­cle bo del tot (“El ter­cer pi­lar de la pros­pe­ri­tat”, Opinió, 28/XI/2018).

Però és el pre­mi No­bel de la Pau (no d’Economia) Mu­ham­mad Yu­nus (“Ne­ces­si­tem una no­va ma­ne­ra de pen­sar”, La Con­tra, 4/XII/2018) el pri­mer que, amb els seus mi­cro­crè­dits sen­se in­terès, va sa­ber po­sar aques­ta pràc­ti­ca tan per­ni­ci­o­sa del re­vés. Con­tra­di­ent Josep Pla, ell sí que és un ban­quer que dei­xa el pa­rai­güa quan no fa sol... I la so­ci­e­tat mi­llo­ra, ja que so­ta aquest sump­tu­ós ves­tit eco­nò­mic no­més hi ha les per­so­nes. Aquí, pot­ser, més que una bo­na ofer­ta de mò­bils, ne­ces­si­tem bons llocs de tre­ball amb bons sous que co­he­si­o­nin to­ta la so­ci­e­tat.

IGNASI SANGENÍS VINTRÓ

Sant Cu­gat del Va­llès

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.