La fo­to del lec­tor

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

“Bo­ni­ca es­tam­pa sor­tint de la ron­da de Dalt, a l’al­tu­ra de Vall d’He­bron”, co­men­ta el subs­crip­tor Da­vid Cam­pi Her­mo­so en vis­ta d’aquest mo­to­ris­ta que con­du­eix amb una mà men­tre amb l’al­tra sub­jec­ta una male­ta de di­men­si­ons con­si­de­ra­bles, ai­xò sí, amb ro­des

Po­deu en­vi­ar les vos­tres fo­to­gra­fi­es a car­[email protected]­van­guar­dia.cat. Cal que es­ti­guin sig­na­des amb nom i cognoms i hi ha de cons­tar l’adre­ça, el te­lè­fon i el DNI o el pas­sa­port. La Van­guar­dia es re­ser­va el dret de pu­bli­car les que con­si­de­ri opor­tu­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.