El mò­bil al vo­lant

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Pu­ja­va ca­mi­nant d’Ai­gua­fre­da a Mon­ta­nyà, per la car­re­te­ra, que és si­nu­o­sa i cos­te­ru­da.

En un dels re­volts, molt tan­cat, he coin­ci­dit amb un cot­xe blanc que bai­xa­va. La mà dre­ta de la con­duc­to­ra aguan­ta­va el mò­bil a l’al­ça­da de l’ore­lla, i l’es­quer­ra, un ci­gar­ret men­tre s’en­car­re­ga­va tam­bé (tot un de­tall) del vo­lant.

He re­cor­dat allò que va dir Eins­tein: “No­més hi ha du­es co­ses in­fi­ni­tes, l’uni­vers i l’es­tu­pi­de­sa hu­ma­na; i de la pri­me­ra no n’es­tic gai­re se­gur”.

MIGUEL ROIG COMAMALA Subs­crip­tor Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.