Al re­vés

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ - Su­so Pé­rez

El fo­to­pe­ri­o­dis­me és una de les bran­ques es­sen­ci­als d’aquest ofi­ci. Les imat­ges re­sul­ten fo­na­men­tals per re­la­tar fets, fins i tot quan es trac­ta de la in­for­ma­ció so­bre un es­de­ve­ni­ment més o menys pre­vi­si­ble, ai­xí que no fa fal­ta in­sis­tir en el que sig­ni­fi­ca te­nir o no te­nir la fo­to d’un es­de­ve­ni­ment que es pu­gui qua­li­fi­car d’his­tò­ric.

Hi ha fo­tos icò­ni­ques a les he­me­ro­te­ques i, na­tu­ral­ment, els do­nem car­ta d’ab­so­lu­ta ve­ra­ci­tat: és a dir, el fo­tò­graf era allà i va pren­dre imat­ges del que pas­sa­va da­vant els seus ulls. Doncs bé, tam­bé en aquest ter­reny es co­len pí­fi­es. El pas­sat 19 de no­vem­bre la sec­ció de Cultura va obrir amb una en­tre­vis­ta amb el po­li­tò­leg no­va­ior­quès Wi­lli­am Taub­man, que ha es­crit un ex­haus­tiu lli­bre bi­o­grà­fic so­bre Mik­ha­ïl Gor­bat­xov, el lí­der rus que va can­vi­ar el seu pa­ís i el des­tí del món en po­sar punt fi­nal a la Unió So­vi­è­ti­ca. La fo­to­gra­fia gran que il·lus­tra­va l’ar­ti­cle era la “his­tò­ri­ca imat­ge de la tro­ba­da que Re­a­gan i Gor­bat­xov van pro­ta­go­nit­zar el no­vem­bre del 1985 a Gi­ne­bra, on van es­trè­nyer lli­gams per­so­nals”, com es de­ia tex­tu­al­ment al peu de fo­to. S’hi ve­ia els dos di­ri­gents amb el gest de con­sul­tar el re­llot­ge, en­ca­ra que les se­ves mi­ra­des es di­ri­gi­en cap a un ma­teix punt, fo­ra d’imat­ge. Una fo­to mag­ní­fi­ca, que en la se­va es­tè­ti­ca i com­po­si­ció sem­bla­va in­clou­re to­ta la im­por­tàn­cia del mo­ment que vi­via el món, amb les du­es su­per­po­tèn­ci­es fent pas­sos per po­sar punt fi­nal a la guer­ra fre­da.

Al subs­crip­tor Ros­send Co­ne­sa i Bo­net li va sem­blar cu­ri­ós que Ro­nald Re­a­gan i Mik­ha­ïl Gor­bat­xov por­tes­sin el re­llot­ge al ca­nell dret, en­ca­ra que en prin­ci­pi aquest és un cos­tum que mol­tes per­so­nes te­nen. “Com el ma­teix rei Fe­lip VI –va re­cor­dar Co­ne­sa al De­fen­sor, en de­ta­llar els as­pec­tes de la fo­to­gra­fia que li sem­bla­ven xo­cants–. Però el que em re­sul­ta es­tra­nyís­sim és que el mo­ca­dor que treu a la but­xa­ca de l’ame­ri­ca­na del pre­si­dent Re­a­gan es­ti­gui al cos­tat dret, i no a l’es­quer­re, com és tra­di­ci­o­nal en tots els ves­tits. I el que crec que re­cor­da amb se­gu­re­tat –afe­gia¬ és que les ta­ques tan ca­rac­te­rís­ti­ques que Gor­bat­xov té al cap són al cos­tat dret, no a l’es­quer­re, com es veu en aques­ta imat­ge”.

Efec­ti­va­ment, la fo­to era in­ver­ti­da. Ros­send Co­ne­sa, bon afi­ci­o­nat a la fo­to­gra­fia, es­ta­va in­teres­sat a sa­ber per què l’ha­ví­em pu­bli­cat ai­xí, però l’ex­pli­ca­ció és que era ai­xí com es­ta­va re­co­lli­da al banc d’imat­ges de l’agèn­cia Getty. I nin­gú no se n’ha­via ado­nat du­rant anys. Zeus Valls, director de comp­tes de Getty a Es­pa­nya, va con­fir­mar que les apre­ci­a­ci­ons del subs­crip­tor de La Van­guar­dia eren en­cer­ta­des i, a més de fe­li­ci­tar-lo pel seu bon ull, es va com­pro­me­tre a re­em­pla­çar la fo­to­gra­fia amb la imat­ge cor­rec­ta.

Les in­da­ga­ci­ons que vam man­te­nir a la re­dac­ció per tro­bar aques­ta fo­to en­tre les nom­bro­ses imat­ges de la ci­me­ra del no­vem­bre del 1985 a Gi­ne­bra van ofe­rir una al­tra sor­pre­sa: no apa­rei­xia en­lloc. En re­a­li­tat no hi era per­què aques­ta fo­to­gra­fia cor­res­pon a un al­tre mo­ment poste­ri­or, quan els dos lí­ders po­lí­tics ja ha­vi­en as­so­lit una re­la­ció cor­di­al en­tre ells. Aque­lla imat­ge és d’una tro­ba­da a la Ca­sa Blan­ca el 1987 i els dos ho­mes es­tan es­pe­rant les se­ves do­nes per en­trar a so­par al sa­ló de ban­quets on se’ls es­pe­ra­va.

O si­gui que la fo­to no no­més es­ta­va gi­ra­da si­nó que tam­bé es­ta­va mal da­ta­da a l’agèn­cia. Una fei­na amb la qual els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció han de ser es­pe­ci­al­ment me­ti­cu­lo­sos per no ter­gi­ver­sar els fets i per tant la his­tò­ria.

Els lec­tors po­den es­criu­re al De­fen­sor del Lec­tor (de­fen­[email protected]­van­guar­dia.es) o tru­car al 93-481-22-10

MPI / GETTY

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.