La mis­sa de La 2

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Fa temps que se­guim, a ca­sa, la me­va do­na i jo, la mis­sa de La 2 en ca­ta­là. Hem de re­co­nèi­xer a l’equip que la fa pos­si­ble molts mè­rits. El lloc: una aus­te­ra ca­pe­lla d’una co­mu­ni­tat de mon­ges. El ce­le­brant, jo­ve, fa de la ce­le­bra­ció un ac­te de com­pa­nyo­nia amb mol­tes de les per­so­nes que per ra­ons di­ver­ses se­guim la mis­sa a ca­sa: dis­ca­pa­ci­tats, gent gran, malalts o com el nos­tre cas, que ens agra­da una ce­le­bra­ció pla­ne­ra, sen­zi­lla, fà­cil de se­guir, sen­se pom­pa i sò­bria li­túr­gia. A més, hi van corals de di­ver­ses po­bla­ci­ons que pro­pi­ci­en un am­bi­ent pro­per. La sen­zi­lle­sa glo­bal és l’elo­gi més gran que se’n pot fer.

Con­si­de­rem, la me­va do­na i jo, que la fres­cor, la jo­ia, l’em­pa­tia, amb què es fan les ho­mi­li­es do­nen un va­lor afe­git a les pa­rau­les del ce­le­brant. Mis­ses ai­xí hau­ri­en de so­vin­te­jar en mol­tes par­rò­qui­es.

JOR­DI BUFURULL GALLEGO

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.