Els nens amb dè­fi­cit d’aten­ció, hi­perac­ti­vi­tat i au­tis­me

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Als tres anys es va veu­re que la se­va im­pul­si­vi­tat no li per­me­tia se­guir les ac­ti­vi­tats igual que els al­tres nens. A par­tir d’aquell mo­ment và­rem se­guir tots els con­sells, trac­ta­ments i te­rà­pi­es per aju­dar­lo a afron­tar el di­agnòs­tic de tras­torn per dè­fi­cit d’aten­ció (TDA) i hi­perac­ti­vi­tat, dis­lè­xia i trets de tras­torn de l’es­pec­tre au­tis­ta (TEA).

L’es­co­la tra­di­ci­o­nal no fun­ci­o­na per­què po­sa èm­fa­si en la me­mo­rit­za­ció i les clas­ses ma­gis­trals, i les es­co­les per pro­jec­tes els de­ma­nen una au­to­no­mia i una ma­du­re­sa que no són capa­ços de do­nar. Com és pos­si­ble que si els pro­fes­si­o­nals que es de­di­quen al trac­ta­ment de TDA te­nen clar com s’han de fer les co­ses no hi ha­gi es­co­les que in­te­grin me­to­do­lo­gi­es es­pe­ci­als per a aquests nens? No­sal­tres no ens po­dem quei­xar del trac­te de les es­co­les, però en­tenc que no po­den mo­di­fi­car tot el pro­jec­te edu­ca­tiu per un o dos nens de la clas­se. No és un te­ma que es re­sol­gui amb adap­ta­ci­ons cur­ri­cu­lars, ni tan sols amb un pla de su­port in­di­vi­du­a­lit­zat, si­nó de com es fa ar­ri­bar la in­for­ma­ció, de com la pro­ces­sen, de la ne­ces­si­tat del can­vi d’ac­ti­vi­tat per man­te­nir la se­va es­cas­sa capa­ci­tat de con­cen­tra­ció i de la uti­lit­za­ció de mit­jans vi­su­als, en­tre d’al­tres.

Aquests nens i les es­co­les, que di­fí­cil­ment po­den comp­tar amb l’ajut dels equips d’as­ses­so­ra­ment i ori­en­ta­ció psi­co­pe­da­gò­gi­ca, es­tan sols i els pa­res hem d’in­ten­tar su­plir i su­ple­men­tar les man­can­ces del sis­te­ma amb re­cur­sos pro­pis.

Pot­ser va sent ho­ra que ad­me­tem sen­se com­ple­xos que aquests nens no en­cai­xen en el sis­te­ma d’en­se­nya­ment es­tàn­dard i els cal un lloc es­pe­ci­al. Ai­xí ho han en­tès al­gu­nes es­co­les pri­va­des que, en de­tec­tar la ne­ces­si­tat, apli­quen me­to­do­lo­gi­es es­pe­cí­fi­ques, però malau­ra­da­ment no es­tan a l’abast de tot­hom.

MÒNICA DEL COLLADO PICÓ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.