Ens ro­ben el temps o el re­ga­lem?

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

Lla­dres de temps (Ti­me thi­e­ves) és el pre­mi­at do­cu­men­tal que vol fer créi­xer cons­ci­èn­ci­es a tot el món so­bre l’ús de les no­ves tec­no­lo­gi­es com a ei­na de les grans cor­po­ra­ci­ons per fer ser­vir i mo­ne­tit­zar el nos­tre temps sen­se que ens n’ado­nem. La tec­ni­fi­ca­ció ha pro­vo­cat que mol­tes tas­ques que abans fe­ien per­so­nes ara les fa­cin mà­qui­nes i ro­bots amb la participació dels ciu­ta­dans, que, sen­se ser-ne cons­ci­ents, tre­ba­llen sen­se co­brar un eu­ro, re­ga­lant el seu temps. Con­nec­tats les 24 ho­res del dia, sen­se bar­re­res fí­si­ques, amb les xar­xes so­ci­als con­ver­ti­des en els nous re­llot­gers, des­ta­ca el film, fruit d’una in­ves­ti­ga­ció glo­bal. “Les em­pre­ses fa temps que sa­ben que cap­tar la nos­tra aten­ció i el nos­tre temps val molts di­ners”, des­ta­ca el pro­fes­sor Ma­nu­el Ar­mayo­nes (UOC).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.