Exer­ci­ci an­ti­re­cai­gu­des de càn­cer de ma­ma

A pe­ti­ció de les pa­ci­ents, l’hos­pi­tal del Mar té un pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tat fí­si­ca pen­sat per a ope­ra­des al gim­nàs del cos­tat

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - ANA MACPHERSON

L’hos­pi­tal del Mar acos­tu­ma a pre­gun­tar a grups de pa­ci­ents què tro­ben a fal­tar en l’aten­ció re­bu­da. Ana­lit­zen les res­pos­tes i afe­gei­xen es­tu­dis qua­li­ta­tius a les pro­pos­tes de­tec­ta­des. I en el grup de càn­cer de ma­ma va que­dar clar que el que més re­cla­ma­ven era par­ti­ci­par ac­ti­va­ment en la se­va re­cu­pe­ra­ció, un “di­gui’m què puc fer jo per mi”. D’aquí va sor­gir la idea d’ofe­rir al­gu­na co­sa més que una re­co­ma­na­ció ge­nè­ri­ca de “men­gi bé i fa­ci més exer­ci­ci fí­sic”.

D’al­tra ban­da, els es­tu­dis dels on­cò­legs de­mos­tren que, com més ac­ti­vi­tat fí­si­ca, menys re­cai­gu­des. Un 14% dels ca­sos de càn­cer de ma­ma es po­dri­en evi­tar si les do­nes in­ac­ti­ves dei­xes­sin de ser-ho, se­gons re­sul­tats pu­bli­cats re­cent­ment pel Grup Es­pa­nyol d’In­ves­ti­ga­ció en Càn­cer de Ma­ma.

D’aques­ta ma­ne­ra que van dis­se­nyar un pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tat fí­si­ca i hà­bits sa­lu­da­bles que in­clou du­es clas­ses a la set­ma­na d’exer­ci­ci di­ri­git es­pe­ci­al­ment a per­so­nes a les quals han ope­rat el pit, han pas­sat per quí­mio i rà­dio i es­tan d’al­ta amb un cos en­ca­ra de bai­xa.

Mi­llo­rar la mus­cu­la­tu­ra, l’elas­ti­ci­tat, la for­ça als bra­ços i les ca­mes, des­fer les ten­si­ons dels tei­xits ope­rats i ir­ra­di­ats, per­dre pes, redis­tri­buir el greix i riu­re molt, molt, a ca­da clas­se”, re­su­mei­xen la Do­lors, la Mer­cè, l’Ai­le­en o la Ju­a­na, qua­tre de les par­ti­ci­pants al pro­gra­ma. Per dur a ter­me aques­ta ac­ti­vi­tat, que no per­tany a la car­te­ra de ser­veis de la sa­ni­tat pú­bli­ca, la Fun­da­ció Amics de l’Hos­pi­tal del Mar es va as­so­ci­ar amb la Fun­da­ció Cla­ror, que di­ri­geix di­ver­sos cen­tres es­por­tius mu­ni­ci­pals i pro­pis a Bar­ce­lo­na, un d’ells to­cant a l’hos­pi­tal. Van ar­ri­bar a un acord per po­sar en mar­xa aques­ta ac­ti­vi­tat i fi­nan­çar-la. De mo­ment, un any. Ca­da grup d’ex­pa­ci­ents po­drà se­guir-la du­rant tres me­sos, amb du­es clas­ses set­ma­nals.

La fi­si­o­te­ra­peu­ta Ira­ti Arkaz­gor­ta man­té el rit­me del grup. Tre­ba­llen tot el cos, ca­da una al seu rit­me. “Nin­gú no ho ha de fer bé. Rius fins i tot quan et surt mala­ment. I riu­re for­ma part del pla d’ab­do­mi­nals”, as­se­gu­ra la Do­lors. Es­tan cò­mo­des, to­tes sa­ben de què va ai­xò, què les mo­les­ta, què els fa mal, què les es­go­ta. Al­gu­na de les do­nes del grup ha ha­gut de dei­xar-lo a mit­ges per­què li van do­nar l’al­ta i ha tor­nat a la fei­na. “Una de no­sal­tres ha acon­se­guit que la se­va em­pre­sa ac­cep­ti aquest temps com de re­ha­bi­li­ta­ció, per­què re­al­ment ho és, i con­ti­nua ve­nint”.

“Des que soc al pro­gra­ma he bai­xat tres qui­los, he gua­nyat mus­cu­la­tu­ra. Soc molt més cons­ci­ent del que men­jo. Amb la quí­mio em vaig in­flar. La ri­gi­de­sa en­torn del pit i l’axil·la ha can­vi­at dràs­ti­ca­ment, però n’hi ha prou amb dos di­es de no fer exer­ci­ci per­què es tor­ni a que­dar en­car­to­nat. És una zo­na molt to­ca­da”, ex­pli­ca la Do­lors.

Els fi­si­o­te­ra­peu­tes de Cla­ror han de­ma­nat una be­ca per es­tu­di­ar els efec­tes que ob­ser­ven en aques­ta ex­pe­ri­èn­cia i com­pa­rar-la amb un pla d’ac­ti­vi­tat a l’ai­gua. D’aquí po­den sor­tir plans per a molts al­tres cen­tres es­por­tius. “Jo vaig anar pre­gun­tant al vol­tant de ca­sa i cap gim­nàs no te­ni­en ni idea de què ca­lia exer­ci­tar quan t’han ope­rat i ir­ra­di­at i has pas­sat per la quí­mio”, ex­pli­ca la Mer­cè.

L’ac­ti­vi­tat fí­si­ca els do­na una pu­ja­da aní­mi­ca no­ta­ble. En­dor­fi­nes. A més, prac­ti­quen ac­ti­vi­tat pre­ven­ti­va del lim­fo­e­de­ma, per­què mol­tes han per­dut gan­glis a l’axil·la. Tam­bé han per­dut mus­cu­la­tu­ra i for­ça. “Però la hi­pò­te­si prin­ci­pal és que el greix in­ter­fe­reix en l’ac­ti­vi­tat hor­mo­nal i els tu­mors de ma­ma te­nen un po­tent fac­tor hor­mo­nal. Ai­xí que man­te­nir so­ta con­trol el greix té im­pac­te en el risc de re­ci­di­ves”, ex­pli­ca la co­or­di­na­do­ra de la uni­tat de patologia mamària de l’hos­pi­tal del Mar, María del Mar Ver­net.

La mi­llo­ra de l’es­tat aní­mic, com­par­tir aques­ta ac­ti­vi­tat amb per­so­nes que en­te­nen per­fec­ta­ment què els pas­sa, gau­dir dels as­so­li­ments que sem­blen poc im­por­tants per als al­tres (com po­der apu­jar més un braç i ar­ri­bar a les co­ses de la llei­xa de dalt). Sen­tir ener­gia i un cos en for­ma. Tam­bé equi­li­brar la cu­ra que es de­di­quen a elles ma­tei­xes, el temps de fei­na, el temps de fa­mí­lia. “Ne­ces­si­ta­va pa­rar i pen­sar; m’ha ser­vit per or­de­nar pri­o­ri­tats”, ex­pli­ca l’Ai­le­en.

Tam­bé di­uen que par­len més del te­ma, amb més lli­ber­tat, “és res­pon­sa­bi­li­tat te­va dir-ho. Però cal par­lar-ne, per­què el càn­cer no s’aca­ba quan aca­bes la quí­mio i par­lar-ne allu­nya la pe­na dels al­tres, que re­sul­ta odi­o­sa”, re­cor­da la Mer­cè.

Des de fa qua­tre anys uns quants hos­pi­tals ca­ta­lans par­ti­ci­pen en un es­tu­di, el Pre­di­cop, que co­or­di­na l’Ins­ti­tut Ca­ta­là d’On­co­lo­gia (ICO), per ava­lu­ar l’im­pac­te d’un con­trol ac­tiu del pes, a tra­vés de di­e­ta i exer­ci­ci, en la re­duc­ció de les re­cai­gu­des de do­nes trac­ta­des de càn­cer de ma­ma.

Re­duir greix i mi­llo­rar mus­cu­la­tu­ra i pes afa­vo­rei­xen la fun­ci­o­na­li­tat i l’es­tat d’ànim

ÁNGELA SILVA

Du­es ex­pa­ci­ents de la uni­tat de ma­ma de l’hos­pi­tal del Mar a la clas­se es­pe­ci­al que ofe­rei­xen l’hos­pi­tal i la Fun­da­ció Cla­ror

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.