Ma­les­tar al PP per la sin­to­nia de Ca­sa­do amb Vox

oeC­rí­ti­ques al pre­si­den­ci­a­lis­me del cap po­pu­lar, que re­du­eix el pa­per del par­tit oeEl lí­der pre­sen­ta com a dics con­tra el pro­cés els seus can­di­dats a Ma­drid

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - CARMEN DEL RIEGO Ma­drid

Pa­blo Ca­sa­do va acon­se­guir fre­nar la re­bel·lió in­ter­na al PP dels qui no es­ta­ven dis­po­sats a ac­cep­tar les exi­gèn­ci­es de Vox, so­bre­tot en qües­tió de vi­o­lèn­cia de gè­ne­re, per do­nar su­port a Ju­an Ma­nu­el Mo­re­no per a la pre­si­dèn­cia de la Jun­ta d’An­da­lu­sia. Ho va fer amb un acord so­bre el qual els di­ri­gents po­pu­lars, des del ga­llec Al­ber­to Núñez Fei­jóo fins al ma­dri­leny Án­gel Gar­ri­do, pas­sant per Ana Pas­tor o Isa­bel Bo­nig, no te­nen res a ob­jec­tar. Però el lí­der po­pu­lar no ha acon­se­guit si­len­ci­ar el ma­les­tar que es viu al si del PP, prin­ci­pal­ment en­tre els lí­ders re­gi­o­nals, per l’apro­xi­ma­ció del par­tit a Vox i la ges­tió que se n’ha fet.

No es trac­ta del que ha pac­tat fi­nal­ment el PP a An­da­lu­sia, si­nó que la set­ma­na an­te­ri­or a l’acord el ma­teix Ca­sa­do va as­su­mir mol­tes de les te­sis de la for­ma­ció ul­tra, i als ac­tes pú­blics en què va in­ter­ve­nir va as­su­mir el seu llen­guat­ge i les se­ves te­sis. Va parlar de vi­o­lèn­cia in­tra­fa­mi­li­ar, sen­se de­fen­sar el con­cep­te de vi­o­lèn­cia de gè­ne­re, que és el que fins aquell mo­ment ha­via man­tin­gut el PP. Va fer se­ves les de­cla­ra­ci­ons per les de­nún­ci­es fal­ses, i no va de­fen­sar la po­si­ció del PP, si­nó que es va afe­gir sen­se més a les te­sis de Vox so­bre la vi­o­lèn­cia de gè­ne­re.

Aquest ma­les­tar no es va aca­bar amb la fir­ma de l’acord, per­què va més en­llà del seu con­tin­gut i és an­te­ri­or al fet que Vox es con­ver­tís en im­pres­cin­di­ble per­què el PP go­ver­nés. El ne­guit exis­tent té més a veu­re amb la im­por­tàn­cia que ha do­nat Ca­sa­do des del prin­ci­pi al par­tit de San­ti­a­go Abas­cal. Se­gons el pa­rer dels di­ri­gents po­pu­lars con­sul­tats, Ca­sa­do no no­més ha llan­çat el mis­sat­ge que com­par­teix els prin­ci­pis i va­lors de Vox, co­sa que des del pri­mer mo­ment s’ha cri­ti­cat al si del par­tit, si­nó que amb el seu dis­curs, di­uen, “ha do­nat car­ta de na­tu­ra­lit­za­ció” a la for­ma­ció ul­tra.

Per aquest sec­tor del PP, que és am­pli, mal­grat que no es­tà or­ga­nit­zat i no plan­ta­rà ca­ra, al­menys de mo­ment, a Ca­sa­do, amb el seu dis­curs que la fór­mu­la an­da­lu­sa és ex­tra­po­la­ble a la res­ta d’Es­pa­nya es­tà di­ent que és igual vo­tar el PP, Cs, o Vox, per­què al fi­nal el vot s’uni­rà per go­ver­nar. Se­gons el pa­rer d’aquests di­ri­gents, el que hau­ria de fer el pre­si­dent po­pu­lar és dir el con­tra­ri, que el vot útil és el PP. El que cri­ti­quen és que el mis­sat­ge si­gui que Vox diu el ma­teix que el Par­tit Po­pu­lar, per­què ai­xí, subrat­llen, no tor­na­ran els vo­tants que se n’han anat a Vox o a Cs.

Pre­ci­sa­ment ahir, du­rant la pre­sen­ta­ció dels can­di­dats de Ma­drid, Ca­sa­do va tor­nar a de­fen­sar el pac­te acon­se­guit a An­da­lu­sia, per rei­vin­di­car-lo, jus­ti­fi­car-lo i de­fen­sar­lo. El PP, va as­se­nya­lar, no ha ha­gut de re­nun­ci­ar a res i un 80% de les me­su­res acor­da­des o ja les apli­ca el PP en al­tres co­mu­ni­tats o ja es­ta­ven al seu pro­gra­ma elec­to­ral. Per ai­xò, no va te­nir cap pro­ble­ma per tor­nar a re­pe­tir que la fór­mu­la que s’ha uti­lit­zat a An­da­lu­sia és ex­por­ta­ble a molts al­tres llocs, i que se­rà el PP qui li­de­ri les ne­go­ci­a­ci­ons. Ai­xò sí, va postil·lar que cal vo­tar el PP, per­què no se sap mai si els al­tres es­ta­ran dis­po­sats a ne­go­ci­ar.

Però el ma­les­tar in­tern que viu el PP no es re­fe­reix no­més a l’ac­ti­tud amb Vox. Ca­da ve­ga­da són més les crí­ti­ques a Ca­sa­do pel pa­per pre­si­den­ci­a­lis­ta que ha as­su­mit, que fa que el par­tit ca­da ve­ga­da comp­ti menys. Des­ta­quen, les fonts con­sul­ta­des, la for­ma en què ha es­co­llit els can­di­dats a les elec­ci­ons au­to­nò­mi­ques i mu­ni­ci­pals de maig, sen­se te­nir en comp­te l’opinió de les or­ga­nit­za­ci­ons ter­ri­to­ri­als, com va pas­sar a Can­tà­bria amb Ruth Bei­tia, o a As­tú­ri­es amb Te­re­sa Ma­lla­da, dei­xant de ban­da la pre­si­den­ta del PP as­tu­rià, Mer­ce­des Fernán­dez. A ai­xò s’hi afe­geix que mol­tes de les per­so­nes apar­ta­des

ELEC­CI­ONS DE MAIG Crei­xen les crí­ti­ques per la for­ma en què el lí­der ha desig­nat els can­di­dats TRO­BA­DA IMMINENT Di­ri­gents ter­ri­to­ri­als es quei­xen de no te­nir cap pa­per a la con­ven­ció ide­o­lò­gi­ca

no van do­nar su­port a Ca­sa­do a les pri­mà­ri­es, raó per la qual al­guns hi ve­uen una ve­ri­ta­ble pur­ga, men­tre que, com ha pas­sat al PP de Ma­drid, s’afa­vo­reix els amics del lí­der po­pu­lar, com són el can­di­dat a l’al­cal­dia de la ca­pi­tal, Jo­sé Luis Mar­tí­nez Al­mei­da, i a la Co­mu­ni­tat, Isa­bel Dí­az Ayu­so, a qui el ma­teix Ca­sa­do va de­fi­nir com dos “po­ta ne­gra”.

A ai­xò s’hi su­ma que les or­ga­nit­za­ci­ons ter­ri­to­ri­als no han tin­gut cap pa­per a la con­ven­ció que el PP ce­le­bra­rà el cap de set­ma­na vi­nent, que s’ha pre­sen­tat com el mo­ment que el par­tit fa­rà un “re­ar­ma­ment ide­o­lò­gic”. Mal­grat aquest pro­pò­sit, no sa­ben què s’hi dis­cu­ti­rà, i el que és pit­jor, com po­dran mos­trar les se­ves apor­ta­ci­ons. Es­pe­ren que en aques­ta con­ven­ció tin­guin l’opor­tu­ni­tat de parlar, i si no és ai­xí, al­ça­ran la veu, ad­ver­tei­xen.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.