Trump va fer ama­gar el con­tin­gut de les en­tre­vis­tes amb Pu­tin

Va re­qui­sar no­tes als in­tèr­prets i va exi­gir si­len­ci als fun­ci­o­na­ris

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - No­va York. Cor­res­pon­sal FRANCESC PEIRÓN

Quan els pre­si­dents Do­nald Trump i Vla­dí­mir Pu­tin es reu­nei­xen, de què par­len?

La qües­tió ha co­brat im­por­tàn­cia aquest cap de set­ma­na, en un nou capí­tol en la in­tri­ga de la tra­ma rus­sa –es­pi­es, ne­go­cis, hackers, se­xe, men­ti­des– que su­po­sa­da­ment va aju­dar el show­man de la te­le­re­a­li­tat a gua­nyar les elec­ci­ons del 8-N del 2016.

“M’agra­da­ria do­nar els de­talls. No em pre­o­cu­pa, no es­tic guar­dant res en se­cret”, va re­pli­car Trump en una en­tre­vis­ta te­le­fò­ni­ca que li va fer dis­sab­te a la nit Je­a­ni­ne Pir­ro a la ca­de­na Fox. “No hi ha res que em pre­o­cu­pi menys”, va in­sis­tir.

Però no hi va ha­ver res­pos­ta al ro­vell de l’ou de la qües­tió. De què par­len?

La de­cla­ra­ció de Trump va te­nir lloc poc des­prés que The Was­hing­ton Post avan­cés en l’edi­ció di­gi­tal un dels te­mes de por­ta­da del di­a­ri d’ahir. “Fun­ci­o­na­ris a la fos­cor so­bre les con­ver­ses amb Pu­tin”, va ti­tu­lar. Se­gons aques­ta ver­sió, Trump ha fet grans es­for­ços per ocul­tar el con­tin­gut de la xer­ra­da amb el seu ho­mò­leg de Mos­cou i un dels ene­mics més grans de la Ca­sa Blan­ca.

Ai­xí ho va ex­pli­car aquest ar­ti­cle 24 ho­res des­prés que The New York Ti­mes avan­cés que l’FBI va in­ves­ti­gar Trump per la se­va pos­si­ble col·la­bo­ra­ció amb Rússia con­tra el seu pro­pi pa­ís.

Si, com mol­ta gent opi­na, el pre­si­dent s’ha en­ro­cat en la se­va pe­ti­ció de di­ners per al mur i per­se­ve­ra en el tan­ca­ment par­ci­al del go­vern –es com­plei­xen 23 di­es, amb una opinió ciu­ta­da­na que el cul­pa a ell– a fi de des­vi­ar l’aten­ció de la in­ves­ti­ga­ció del fis­cal es­pe­ci­al Ro­bert Mu­e­ller en el Rus­si­a­ga­te, aquests úl­tims di­es el tret li ha sor­tit al re­vés.

El Post va as­se­gu­rar que al­menys un cop va acon­se­guir les no­tes dels tra­duc­tors i va ma­nar als in­tèr­prets que no com­par­tis­sin res vin­cu­lat del que ha­vi­en sen­tit amb al­tres mem­bres de la se­va ma­tei­xa ad­mi­nis­tra­ció. Ho va or­de­nar des­prés de la tro­ba­da amb Pu­tin el 2017 a Ham­burg (Ale­ma­nya), on tam­bé va as­sis­tir Rex Ti­ller­son, lla­vors se­cre­ta­ri d’Es­tat. Els agents dels Es­tats Units van te­nir co­nei­xe­ment de l’ac­ció del pre­si­dent quan un con­se­ller de la Ca­sa Blan­ca i un alt càr­rec del De­par­ta­ment d’Es­tat van re­co­llir in­for­ma­ció dels tra­duc­tors que ana­va més allà de la no­ta de la reu­nió a què va as­sis­tir Ti­ller­son.

Les res­tric­ci­ons im­po­sa­des per Trump for­men part d’un pa­tró am­pli del pre­si­dent per pro­te­gir i cui­ras­sar les se­ves co­mu­ni­ca­ci­ons amb Pu­tin de l’es­cru­ti­ni i pre­ve­nir fins i tot els seus alts fun­ci­o­na­ris d’un co­nei­xe­ment to­tal del que ell abor­da amb l’ad­ver­sa­ri. Com a re­sul­tat, les fonts in­ter­nes van subrat­llar que no te­nen un re­gis­tre de­ta­llat o de do­cu­ments clas­si­fi­cats dels ca­ra a ca­ra de Trump i el man­da­ta­ri rus en cinc lo­ca­lit­za­ci­ons aquests dos anys.

Una buit d’aques­ta me­na re­sul­ta inu­su­al en qual­se­vol pre­si­dèn­cia, i en­ca­ra més si es trac­ta de Rússia, un pa­ís que, com van con­clou­re les agèn­ci­es d’in­tel·li­gèn­cia dels Es­tats Units, va dur a ter­me una cam­pa­nya sen­se pre­ce­dents per in­ter­fe­rir en les elec­ci­ons dels EUA.

Els fun­ci­o­na­ris han ha­gut de con­fi­ar en el ras­treig que fan els ser­veis d’in­tel·li­gèn­cia res­pec­te a les re­ac­ci­ons al Krem­lin. Però són re­ti­cents a cri­dar l’aten­ció so­bre aquests in­for­mes per­què ha­bi­tu­al­ment in­cor­po­ren co­men­ta­ris des­pec­tius del pre­si­dent i els seus as­ses­sors, es­pe­ci­al­ment del seu gen­dre, Ja­red Kush­ner. “El fe­ed­back no sol ser po­si­tiu”, van des­ta­car.

Aques­tes re­ve­la­ci­ons apa­rei­xen quan Mu­e­ller es­tà a la fa­se fi­nal de les se­ves in­da­ga­ci­ons per la pre­sump­ta col·la­bo­ra­ció en­tre els rus­sos i els res­pon­sa­bles de la cam­pa­nya de Trump. Aques­tes no­ves in­for­ma­ci­ons no fan més que apro­fun­dir en la po­ca in­for­ma­ció que es té dels con­tac­tes amb Pu­tin d’en­çà que va acon­se­guir la pre­si­dèn­cia.

“Tinc tro­ba­des amb tot­hom i nin­gú re­cla­ma res. Però amb Pu­tin es plan­te­gen ‘de què han par­lat?’ Vam parlar de co­ses po­si­ti­ves; es­tem ba­tent tot­hom”, va afir­mar Trump a la Fox. Pir­ro tam­bé li va de­ma­nar que ex­pli­qués si ha­via tre­ba­llat per a Rússia. “És el més in­sul­tant que m’han pre­gun­tat mai. És l’ar­ti­cle [el del Ti­mes] més in­sul­tant que han es­crit. Si el lle­gei­xes, no hi ha res”. Tot i ai­xò, Trump no va res­pon­dre ni sí ni no a la qües­tió.

“No guar­do se­crets”, va dir a la Fox so­bre les tro­ba­des amb Pu­tin, però no va acla­rir res “És el més in­sul­tant que m’han pre­gun­tat mai”, va dir sen­se res­pon­dre ni sí ni no

PA­BLO MARTINEZ MONSIVAIS / AP

Trump i Pu­tin es van veu­re tots sols a Hèl­sinki al ju­li­ol i no va trans­cen­dir res de re­lle­vant de la reu­nió

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.