El TS evi­ta­rà fo­tos dels pro­ces­sats de l’1-O em­ma­ni­llats

El tri­bu­nal pre­pa­ra la vis­ta amb es­pe­ci­al aten­ció a la dig­ni­tat dels pro­ces­sats

La Vanguardia (Català) - - PORTADA - JO­SÉ MARÍA BRUNET Ma­drid

En vi­gí­li­es de l’ini­ci del ju­di­ci oral de l’1-O, el Tri­bu­nal Su­prem ex­tre­ma el zel per ga­ran­tir la dig­ni­tat dels pro­ces­sats i evi­tar qual­se­vol trac­te que es pu­gui con­si­de­rar ve­xa­to­ri, com po­dria ser ex­po­sar-los em­ma­ni­llats.

El Tri­bu­nal Su­prem (TS) es­tà pre­pa­rant l’ini­ci de la vis­ta pel cas 1-O amb un es­pe­ci­al in­terès que es per­ce­bi des del pri­mer mo­ment que s’ac­tua amb ple res­pec­te a la dig­ni­tat dels pro­ces­sats. L’ob­jec­tiu és ga­ran­tir els seus drets i no do­nar peu a cap po­lè­mi­ca so­bre el trac­te que re­ben. El Su­prem evi­ta­rà, per exem­ple, que els acu­sats apa­re­guin em­ma­ni­llats al llarg del ju­di­ci oral.

El pro­pò­sit de l’Alt Tri­bu­nal és evi­tar si­tu­a­ci­ons com les que es van pro­duir quan els lí­ders in­de­pen­den­tis­tes van ser em­pre­so­nats per de­ci­sió de l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal, a l’ini­ci del pro­cés, la tar­dor del 2017, i van ser con­du­ïts a la pre­só de ma­ne­ra que va mo­ti­var la pro­tes­ta de les de­fen­ses. En­tre les quei­xes for­mu­la­des lla­vors es va dir que ha­vi­en es­tat por­tats als ve­hi­cles que van efec­tu­ar el tras­llat amb les mans em­ma­ni­lla­des a l’es­que­na, xo­cant con­tra el res­pat­ller dels se­ients, i en al­gun cas en­tre co­men­ta­ris irò­nics o ve­xa­to­ris.

El Su­prem no vol que cap d’aques­tes cir­cums­tàn­ci­es pu­gui re­pe­tir-se ara. Els ma­gis­trats són molt cons­ci­ents que en sec­tors so­ci­als més o menys am­plis, en es­pe­ci­al a Ca­ta­lu­nya, hi ha una imat­ge ne­ga­ti­va de la jus­tí­cia, pro­pi­ci­a­da en­tre al­tres fac­tors per les de­ci­si­ons que al llarg de l’úl­tim any han anat adop­tant di­fe­rents ins­tàn­ci­es ju­di­ci­als eu­ro­pe­es, que no han ac­ce­dit a les pre­ten­si­ons del ma­teix Su­prem. Per exem­ple, per ad­me­tre l’eu­ro­or­dre de lliu­ra­ment de l’ex­pre­si­dent Carles Puig­de­mont i al­tres mem­bres del seu an­tic Go­vern.

Aquests an­te­ce­dents i la cer­te­sa que el cas 1-O aca­ba­rà da­vant el Tri­bu­nal Eu­ro­peu de Drets Hu­mans (TEDH) han por­tat el Su­prem a ex­tre­mar les cau­te­les i ga­ran­ti­es dels pro­ces­sats en di­fe­rents fa­ses del pro­cés. En cer­cles de l’Alt Tri­bu­nal s’ha subrat­llat que en oca­si­ons aques­ta pre­cau­ció s’ha po­gut tra­duir en més len­ti­tud en el ma­teix pro­ce­di­ment, en per­ju­di­ci del dret dels acu­sats a un pro­cés sen­se di­la­ci­ons.

En tot cas, el pro­cés ja ha ar­ri­bat ara a la se­va fa­se de­ci­si­va, la del ju­guin di­ci oral, i l’ob­jec­tiu del Su­prem és que dis­cor­ri sen­se in­ci­dèn­ci­es, en vis­ta de l’opinió pú­bli­ca, i de ma­ne­ra que s’ob­ser­vin amb ri­gor els drets i ga­ran­ti­es de les parts. D’aquí ve, en gran ma­ne­ra, la de­ci­sió que les ses­si­ons se ce­le­bra­ran tres di­es a la set­ma­na, per­què es pu­gui avan­çar sen­se pau­sa, però sen­se pres­sa, pa­ra­fra­se­jant l’ex­pres­sió ha­bi­tu­al. El Su­prem vol que ad­vo­cats i fa­mi­li­ars tin­guin, per exem­ple, prou temps per anar i tor­nar de Bar­ce­lo­na els caps de set­ma­na que vul­guin.

Du­rant la fa­se d’ins­truc­ció, abans del tras­llat dels pre­sos a pre­sons ca­ta­la­nes el ju­li­ol pas­sat, van ser con­ti­nu­a­des les quei­xes per la min­va de drets que su­po­sa­va la di­fi­cul­tat d’un con­tac­te més o menys fre­qüent dels lle­trats amb els seus de­fen­sats per pre­pa­rar in­ter­ro­ga­to­ris i di­li­gèn­ci­es. La tor­na­da dels acu­sats a pre­sons de Ma­drid ja ha es­tat sol·li­ci­ta­da pel pre­si­dent de la Sa­la d’En­ju­di­ci­a­ment, Ma­nu­el Marc­he­na, i hau­rà de ser efec­ti­va des del pro­per dia 28. El que es pre­tén és que du­rant la vis­ta els ad­vo­cats i els seus res­pec­tius de­fen­sats tin­guin el temps i les con­di­ci­ons ne­ces­sà­ri­es per pre­pa­rar les se­ves es­tra­tè­gi­es.

A la car­ta que el Su­prem ha re­mès a In­te­ri­or per­què els pre­sos si- tras­lla­dats l’úl­ti­ma set­ma­na de ge­ner s’hi fa cons­tar que no s’ha vol­gut apli­car li­te­ral­ment l’ar­ti­cle 644 de la llei d’En­ju­di­ci­a­ment Cri­mi­nal, que dis­po­sa que els acu­sats se­ran con­du­ïts a la ciu­tat on es fa el ju­di­ci amb “una an­te­la­ció mí­ni­ma de tren­ta di­es”. El mo­tiu va ser que les “exi­gèn­ci­es tem­po­rals” no han d’ac­tu­ar “en de­tri­ment de la se­gu­re­tat que ha de pre­si­dir el tras­llat dels pre­sos, del seu dret que aquest tras­llat es ve­ri­fi­qui en con­di­ci­ons que res­pec­tin la se­va dig­ni­tat i del dret de tot acu­sat a un pro­cés sen­se di­la­ci­ons in­de­gu­des”.

L’es­forç or­ga­nit­za­tiu ha fet que al Su­prem es pren­guin me­su­res per ga­ran­tir de­ter­mi­nats ex­trems, com per exem­ple que pro­ces­sats i tes­ti­mo­nis no pu­guin es­tar en un ma­teix es­pai ni cre­uar-se. I pel que fa a la lo­gís­ti­ca, s’han or­ga­nit­zat les co­ses de ma­ne­ra que els ma­gis­trats no ha­gin d’aban­do­nar al mig­dia la seu de l’Alt Tri­bu­nal. Di­na­ran allà, per­què no tin­guin ne­ces­si­tat de sor­tir al car­rer du­rant la in­ter­rup­ció de mig­dia. La idea és evi­tar una ex­ces­si­va ex­po­si­ció me­di­à­ti­ca.

En­ca­ra no s’han tan­cat di­ver­sos as­pec­tes de se­gu­re­tat. Per exem­ple, si els pre­sos tam­bé es que­da­ran o no al Su­prem al mig­dia, en­tre les ses­si­ons de ma­tí i tar­da. El més pro­ba­ble és que al fi­nal de ca­da ses­sió si­guin con­du­ïts a l’Au­di­èn­cia Na­ci­o­nal, per­què al Su­prem no hi ha unes de­pen­dèn­ci­es es­pe­cí­fi­ques pre­vis­tes per a de­tin­guts ni ca­la­bos­sos. El tras­llat tam­bé es fa­ria evi­tant sem­pre qual­se­vol ex­po­si­ció que po­gués re­sul­tar in­com­pa­ti­ble amb el dret a la dig­ni­tat per­so­nal.

En un mot, no es tor­na­ran a re­pe­tir imat­ges com les que es van veu­re en la con­duc­ció de l’ex­se­cre­ta­ri de Pre­si­dèn­cia de la Ge­ne­ra­li­tat Llu­ís Pre­na­fe­ta i l’ex­con­se­ller Ma­cià Ala­ve­dra –que va mo­rir l’any pas­sat– des­cen­dint del fur­gó que els con­du­ïa a l’Au­di­èn­cia, des­prés de ser de­tin­guts per la se­va im­pli­ca­ció en el cas Pre­tò­ria, una es­ce­na en la qual tots dos apa­rei­xi­en re­co­llint les se­ves per­ti­nen­ces en una gran bos­sa d’es­com­bra­ri­es, men­tre s’aguan­ta­ven els pan­ta­lons –pri­vats de cin­tu­rons o ti­rants– per­què no els cai­gues­sin da­vant la seu ju­di­ci­al, al mig del car­rer.

El pro­pò­sit és que no es re­pe­tei­xin si­tu­a­ci­ons com les que van sus­ci­tar quei­xes pel tras­llat a la pre­só el 2017

BALLESTEROS / EFE / ARXIU

El ma­gis­trat Ma­nu­el Marc­he­na en la vis­ta prè­via del ju­di­ci de l’1-O el 18 de desem­bre

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.