Ro­bert Smith

Ri­han­na, Ma­don­na, Ari­a­na Gran­de, Mi­ley Cy­rus i La­na del Rey anun­ci­en nous lliu­ra­ments

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - ELS SEMÀFORS

En­tre les im­mi­nents no­ve­tats que han des­per­tat més ex­pec­ta­ció en el mer­cat dis­co­grà­fic in­ter­na­ci­o­nal, des­ta­ca el nou àl­bum dels Cu­re, la ban­da li­de­ra­da per Ro­bert Smith i que no pu­bli­ca ma­te­ri­al nou des de fa on­ze anys.

Mal­grat que amb re­tard o amb po­ques con­cre­ci­ons so­bre la se­va sor­ti­da exac­ta, el 2019 es pre­sen­ta com un any molt pro­lí­fic al camp de les no­ve­tats dis­co­grà­fi­ques en di­fe­rents apar­tats, es­pe­ci­al­ment el del pop mains­tre­am.

Ari­a­na Gran­de es mos­tra molt pro­duc­ti­va, ja que a mit­jans de l’any pas­sat va pu­bli­car l’àl­bum Swe­e­te­ner i per a aquest any anun­cia l’apa­ri­ció d’un al­tre, Thank U, Next, del qual ja ha avan­çat un pa­rell de te­mes. Tam­poc no hi ha con­cre­ció amb Ma­don­na, qui, des­prés d’anun­ci­ar per al 2018 la se­va no­va en­tre­ga, Ma­gic, ara as­se­gu­ra que se­rà aquest any i amb mar­ca­da in­flu­èn­cia de la se­va vi­da ac­tu­al a Lis­boa. Una de les se­ves col·la­bo­ra­do­res al disc se­rà la bra­si­le­ra Anit­ta, amb qui la di­va pro­ta­go­nit­za­rà la se­va es­tre­na al reg­ga­e­ton amb la can­çó Ba­tuka.

Amb un mis­te­ri si­mi­lar ac­tua Ri­han­na, qui, des­prés d’il·lu­mi­nar An­ti sen­se pre­vi avís fa tres anys, sem­bla que ja té no­va en­tre­ga en què, es diu, hi hau­rà for­ça dan­ce i reg­gae. O Mi­ley Cy­rus, qui ha ma­ni­fes­tat que el seu nou àl­bum se­rà una con­ti­nu­a­ció de l’acla­mat Ban­gerz in­o­de Youn­ger now, el seu úl­tim àl­bum i que su­pu­ra­va aro­mes country. Carly Rae Jepsen tam­poc no ha con­cre­tat da­ta, men­tre que La­na Del Rey, en can­vi, trau­rà a la llum Nor­man Fucking Rockwell, el seu si­sè disc, el 29 de març: els seus avan­ça­ments fan pre­veu­re una obra ge­ne­ro­sa en mis­te­ri i malen­co­nia. Una co­sa ben di­fe­rent del nou disc dels Backs­tre­et Boys, que el no­vem­bre pas­sat van anun­ci­ar gi­ra mun­di­al i nou disc, el pri­mer des d’In a world like this, llan­çat el 2013, i que apa­rei­xe­rà el 25 de ge­ner so­ta el tí­tol de DNA.

En una al­tra lli­ga més ro­co­sa, tam­bé es pre­veu agi­ta­ció, com la

que anun­cia Bru­ce Springs­te­en (que fa unes set­ma­nes va il·lu­mi­nar On Bro­adway) sen­se do­nar més de­talls, igual com Pe­arl Jam. En aquest àm­bit l’ex­pec­ta­ció tam­bé es con­cen­tra a 4:14 scre­am, el nou àl­bum que The Cu­re pu­bli­ca­rà a la pri­ma­ve­ra, el pri­mer en on­ze anys; als tres àl­bums que pu­bli­ca­rà Ryan Adams, o al disc de ver­si­ons Ca­li­for­nia son , de Mor­ris­sey. I en ter­renys en­ca­ra més ro­co­sos, nous àl­bums a la vis­ta d’AC/DC (sen­se Axl Ro­se), Ramms­tein i Anth­rax.

En lli­ga més al­ter­na­ti­va, la veu de So­lan­ge tam­bé fa­rà parlar, tot i que sen­se més con­cre­ció, men­tre que Ta­me Im­pa­la, Lambc­hop, Vam­pi­re We­ekend, els molt de mo­da The 1975, De­er­hun­ter, We­e­zer, Sha­ron van Et­ten, Mer­cury Rev o The Fla­ming Lips trau­ran nou ma­te­ri­al abans de l’es­tiu.

En es­ce­na­ris més pro­pers, s’en­du­ran la pal­ma en­tre el pú­blic el nou tre­ball d’Ale­jan­dro Sanz, El si­ro­pe, a mit­jans d’any, i els ca­ta­lans Es­to­pa a l’oc­tu­bre. Fan­go­ria tor­na­rà a l’are­na, igual com Ma­ca­co i Kiko Ve­ne­no, mal­grat que la gran ex­pec­ta­ció re­cau­rà en Ama­ia, que es­tà pre­pa­rant nou ma­te­ri­al amb Ra­ül Fernán­dez, Re­free. I de la pro­xi­mi­tat, el pre­su­mi­ble nou lliu­ra­ment de Ma­nel, i tam­bé els de San­jo­sex i Ma­zo­ni.

The Cu­re pu­bli­ca­ran ‘4:14 scre­am’, el seu pri­mer disc d’es­tu­di en on­ze anys

Ale­jan­dro Sanz i Es­to­pa es­tre­na­ran tre­ball, igual que Ama­ia amb Re­free

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.