Ce­sa­re Bat­tis­ti

La bo­na re­la­ció en­tre Bol­so­na­ro i Sal­vi­ni pro­pi­cia la cap­tu­ra

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - ANNA BUJ

Bat­tis­ti (64), ex­mem­bre d’una bran­ca de les Bri­ga­des Ro­ges i acu­sat a Ità­lia de qua­tre as­sas­si­nats, va ser de­tin­gut a Bo­lí­via. Fe­ia anys que es­ta­va re­fu­gi­at al Bra­sil, però el can­vi de pre­si­dent al pa­ís el va obli­gar a fu­gir.

L’es­mu­nye­dís Ce­sa­re Bat­tis­ti tor­na­rà fi­nal­ment a Ità­lia. Des­prés d’una fu­ga de 37 anys, l’ex­mi­li­tant italià d’ex­tre­ma es­quer­ra va ser de­tin­gut dis­sab­te a Bo­lí­via i avi­at se­rà ex­tra­dit al seu pa­ís, per a l’ale­gria del mi­nis­tre de l’In­te­ri­or italià, Mat­teo Sal­vi­ni, que va ce­le­brar la no­tí­cia com una vic­tò­ria. “El meu pri­mer pen­sa­ment avui va als fa­mi­li­ars de les víc­ti­mes d’aquest as­sas­sí, que du­rant mas­sa temps ha gau­dit d’una vi­da que co­var­da­ment va pren­dre a d’al­tres, avi­ci­at per les es­quer­res de mig món. Se li ha aca­bat la bo­na vi­da”, va es­criu­re el lí­der de la Lli­ga a les se­ves xar­xes so­ci­als.

Bat­tis­ti, de 64 anys, fe­ia pu­dor d’al­co­hol quan un equip de la In­ter­pol amb agents bo­li­vi­ans i ita­li­ans el van tro­bar dis­sab­te a la nit en un car­rer de la ciu­tat ori­en­tal de San­ta Cruz, amb no­més deu pe­sos bo­li­vi­ans a la but­xa­ca i sen­se que opo­sés re­sis­tèn­cia. Es­ta­va en cri­da i cer­ca d’en­çà que al desem­bre un jut­ge del Tri­bu­nal Su­prem bra­si­ler va or­de­nar el seu ar­rest cau­te­lar per ex­tra­dir-lo a Ità­lia, un pa­ís que no tre­pit­ja des de l’oc­tu­bre del 1981. Ha­via en­trat a Bo­lí­via amb una do­cu­men­ta­ció fal­sa.

L’ex­mem­bre dels Pro­le­ta­ris Ar­mats pel Co­mu­nis­me (PAC), un braç de les Bri­ga­des Ro­ges, es­tà con­dem­nat a ca­de­na per­pè­tua des de fa dè­ca­des per qua­tre ho­mi­ci­dis en­tre el 1977 i el 1979, que ell ne­ga. Du­rant tot aquest temps ha acon­se­guit elu­dir les au­to­ri­tats ita­li­a­nes grà­ci­es a les com­pli­ci­tats po­lí­ti­ques als pa­ï­sos on s’ha es­ca­pat.

Quan es va es­ca­par de la pre­só de Fro­si­no­ne i va fu­gir a Fran­ça, pas­sant per Mè­xic, Bat­tis­ti va acon­se­guir el su­port del so­ci­a­lis­ta fran­cès Fran­çois Mit­ter­rand, que no va per­me­tre que ex­tra­dis­sin cap mi­li­tant d’ex­tre­ma es­quer­ra que re­nun­ci­és a la llui­ta ar­ma­da. L’es­tra­tè­gia dels seus ad­vo­cats sem­pre ha es­tat que el seu cas s’ha­via de con­si­de­rar com a po­lí­tic, ate­sa la si­tu­a­ció a Ità­lia du­rant els anys de plom del ter­ro­ris­me, un fosc perí­o­de amb tèr­bo­les com­pli­ci­tats en­tre mem­bres dels ser­veis se­crets ita­li­ans i l’es­pi­o­nat­ge es­tran­ger. Per ai­xò es pre­sen­ta­va com una víc­ti­ma i al·le­ga­va que la se­va vi­da cor­ria pe­rill si tor­na­va a Ità­lia.

Amb el per­mís de Mit­ter­rand va viu­re gai­re­bé quin­ze anys a Fran­ça, on men­tres­tant exer­cia de por­ter per ar­ri­bar a fi­nal de mes i es va con­ver­tir en un exi­tós es­crip­tor de no­vel·la ne­gra, pu­bli­cat per la ca­sa edi­to­ri­al Ga­lli­mard. Va acon­se­guir el su­port d’in­tel·lec­tu­als de la ta­lla del fi­lò­sof Ber­nard-Hen­ri Levy.

Quan fi­nal­ment el 2004 Pa­rís es va mos­trar obert a tor­nar-lo, amb Jac­ques Chi­rac, Bat­tis­ti es va es­ca­par al Bra­sil. Des­prés de tres anys de clan­des­ti­ni­tat va ser de­tin­gut a Rio de Ja­nei­ro el 2007 i va ser em­pre­so­nat, i fins i tot va ar­ri­bar a co­men­çar una va­ga de fam per­què pre­fe­ria “mo­rir al Bra­sil que tor­nar a Ità­lia”. El 2009 el Tri­bu­nal Su­prem del Bra­sil va au­to­rit­zar la se­va ex­tra­di­ció, però Lu­la da Sil­va es va ne­gar a per­me­tre-la. El 2011 va ser alli­be­rat i va ob­te­nir un per­mís de re­si­dèn­cia per­ma­nent al Bra­sil. Es va ins­tal·lar a Ca­na­ne­ia, un port al sud-est del pa­ís, on con­ti­nu­a­va es­cri­vint. Es va ca­sar amb una do­na bra­si­le­ra i va te­nir una fi­lla.

Però els vents po­lí­tics han can­vi­at, tam­bé a Amè­ri­ca Lla­ti­na, i Sal­vi­ni ha tro­bat en el nou pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro un amic i ali­at. El seu pro­pi fill li va pre­sen­tar Bat­tis­ti com un “pe­tit re­gal” del Bra­sil. L’ex­mi­li­tant d’es­quer­res ha es­tat una pe­ça clau en l’acos­ta­ment en­tre Sal­vi­ni i l’an­ti­co­mu­nis­ta Bol­so­na­ro, a qui l’italià va de­ma­nar la se­va col·la­bo­ra­ció. “Grà­ci­es de tot cor al pre­si­dent Jair Bol­so­na­ro i al nou Go­vern bra­si­ler pel mu­tu cli­ma po­lí­tic que, amb un es­ce­na­ri in­ter­na­ci­o­nal po­si­tiu en què Ità­lia tor­na a ser pro­ta­go­nis­ta, han per­mès aquest èxit es­pe­rat des de fa anys”, va agrair ahir Mat­teo Sal­vi­ni.

Aques­ta ve­ga­da Bat­tis­ti se­rà ex­tra­dit im­me­di­a­ta­ment, com va dir el pri­mer mi­nis­tre italià, Giu­sep­pe Con­te, des­prés d’en­vi­ar un avió que el por­ta­rà de tor­na­da a Ro­ma. Tant el pre­si­dent de la Re­pú­bli­ca, Ser­gio Mat­ta­re­lla, com els an­te­ri­ors pri­mers mi­nis­tres, Pa­o­lo Gen­ti­lo­ni i Mat­teo Ren­zi, han aplau­dit una no­tí­cia per la qual Ità­lia ha es­pe­rat gai­re­bé qua­ran­ta anys.

Pro­te­git pri­mer per Mit­ter­rand a Fran­ça i des­prés per Lu­la al Bra­sil, Bol­so­na­ro po­sa fi a 37 anys de fu­ga

HANDOUT / EFE

Fo­to de Ce­sa­re Bat­tis­ti di­fo­sa per la po­li­cia bo­li­vi­a­na des­prés que fos de­tin­gut a San­ta Cruz

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.