Jörg Meut­hen

La lí­der ul­tra­dre­ta­na fran­ce­sa de­ma­na al pre­si­dent que dis­sol­gui el Par­la­ment

La Vanguardia (Català) - - SUMARI - Pa­rís. Cor­res­pon­sal EUSEBIO VAL

El par­tit d’ex­tre­ma dre­ta Al­ter­na­ti­va per a Ale­ma­nya (AfD), que co­di­ri­geix l’eu­ro­di­pu­tat Meut­hen, ha de­ci­dit que en les prò­xi­mes elec­ci­ons eu­ro­pe­es plan­te­ja­rà la sor­ti­da d’Ale­ma­nya de la UE si no es fa una re­for­ma a fons.

Ma­ri­ne Le Pen sent que el vent bu­fa a fa­vor seu. La lí­der del Re­a­gru­pa­ment Na­ci­o­nal (RN, ex-Front Na­ci­o­nal), en­va­len­ti­da per la pu­ja­da de l’ex­tre­ma dre­ta al món, vol con­ver­tir les elec­ci­ons eu­ro­pe­es del 26 de maig en un ple­bis­cit so­bre el pre­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron, a qui acu­sa de ser “el pri­mer res­pon­sa­ble” de “la sa­na re­vol­ta” de les ar­mi­lles gro­gues.

En un ac­te a Pa­rís ahir a la tar­da Le Pen va pre­sen­tar els can­di­dats del seu par­tit a l’Eu­ro­cam­bra, en­cap­ça­lats per Jor­dan Bar­de­lla, un jo­ve con­se­ller re­gi­o­nal de no­més 23 anys. A la llis­ta s’hi han in­cor­po­rat dos ex­mem­bres d’Els Re­pu­bli­cans (dre­ta). Un d’ells és l’ex­mi­nis­tre de Trans­ports Thi­erry Ma­ri­a­ni. Tot i que és una fi­gu­ra mar­gi­nal, va per­me­tre a Le Pen van­tar-se del fet que el RN ja co­men­ça a ser l’agre­ga­dor més gran de la Fran­ça con­ser­va­do­ra, “la gran ali­an­ça dels pa­tri­o­tes fran­ce­sos”.

Els atacs a Ma­cron van ser con­ti­nus i de­mo­li­dors. Le Pen va dir del pre­si­dent que era “in­com­pe­tent”, cau­sant de “con­fu­sió” i d’un “desor­dre” prò­xim al ca­os. Li va re­treu­re que no es com­por­ti com el cap d’Es­tat que hau­ria de ser, “si­nó com l’ho­me d’un clan”. “No hi ha du­es Fran­ces, si­nó una Fran­ça con­tra l’oli­gar­quia”, va dir, i va do­nar per des­comp­tat que el pre­si­dent Ma­cron és un ins­tru­ment d’aques­ta oli­gar­quia.

El llen­guat­ge i els ar­gu­ments de Le Pen van es­tar en ple­na sin­to­nia amb els que so­len fer se­vir els ar­mi­lles gro­gues. La lí­der ul­tra­dre­ta­na pren ide­es pres­ta­des i, al­ho­ra, les sub­mi­nis­tra. A pa­rer seu la cri­si és “un pro­cés gai­re­bé re­vo­lu­ci­o­na­ri”, i va sem­blar que se’n con­gra­tu­la­va.

En aques­tes cir­cums­tàn­ci­es la pre­si­den­ta del RN –que va acon­se­guir una ter­ce­ra part dels vots a la se­go­na vol­ta de les pre­si­den­ci­als, da­vant les du­es ter­ce­res parts de Ma­cron– va de­ma­nar al llo­ga­ter de l’Eli­si que dis­sol­gui les cam­bres per tor­nar a vo­tar. El va ad­ver­tir que, si no ho fa, “l’ar­bi­trat­ge de­mo­crà­tic hau­rà de ve­nir de les elec­ci­ons eu­ro­pe­es del 26 de maig”, en què –va in­sis­tir– “es trac­ta­rà de ba­tre Ma­cron”.

Els aplau­di­ments més grans per a Le Pen van ar­ri­bar quan va abor­dar, en un to na­ci­o­na­lis­ta i iden­ti­ta­ri mar­ca de la ca­sa, el te­ma de la im­mi­gra­ció. “Som nos­al­tres que de­ci­dim qui en­tra a ca­sa nos­tra, qui es que­da i, si cal, qui és con­vi­dat a anar-se’n”, va afir­mar. El pú­blic va co­men­çar a cri­dar aques­ta con­sig­na: “On est chez nous!” (Som a ca­sa nos­tra).

La di­ri­gent de l’ex­tre­ma dre­ta va ar­re­me­tre con­tra “l’es­po­li fis­cal”, con­tra la glo­ba­lit­za­ció i con­tra la con­cep­ció de l’ac­tu­al Unió Eu­ro­pea, cul­pa­ble, se­gons ella, de molts dels pro­ble­mes que afli­gei­xen Fran­ça. La re­cep­ta de Le Pen con­sis­teix a des­mun­tar l’es­truc­tu­ra ac­tu­al i subs­ti­tuir-la per una “ali­an­ça eu­ro­pea de na­ci­ons” en què aques­tes úl­ti­mes sem­pre tin­guin l’úl­ti­ma pa­rau­la.

És el con­tra­ri de la idea fe­de­ra­lis­ta, de més in­te­gra­ció i su­pra­na­ci­o­na­li­tat, un prin­ci­pi que ani­ma el pro­jec­te des que va co­men­çar.

Le Pen té bo­nes ra­ons per ser op­ti­mis­ta, se­gons els son­de­jos. El 2014 el seu par­tit ja va ser el gua­nya­dor a Fran­ça en els co­mi­cis eu­ro­peus. Aques­ta ve­ga­da s’en­fron­ta a un pre­si­dent molt de­bi­li­tat i con­tes­tat. Se­gons ella hi ha una sen­sa­ció de “fi­nal de reg­ne”. Du­rant el dis­curs Le Pen va parlar del di­na­mis­me de les se­ves ide­es a Eu­ro­pa. Va ci­tar l’italià Sal­vi­ni i el cas aus­trí­ac. Vox no va apa­rèi­xer. Qui sí que va es­men­tar el par­tit es­pa­nyol va ser Bar­de­lla, en una en­tre­vis­ta a Le Pa­ri­si­en. El can­di­dat va des­ta­car la for­ta pu­ja­da de Vox i va con­clou­re: “Avui qui es­tà to­tal­ment aï­llat a l’es­ce­na eu­ro­pea és Ma­cron”.

El pú­blic aplau­deix les pa­rau­les de Le Pen con­tra la im­mi­gra­ció i cri­da: “Som a ca­sa nos­tra!”

JAC­QUES DEMARTHON / AFP

Ma­ri­ne Le Pen re­bent l’aplau­di­ment dels seus par­ti­da­ris ahir a Pa­rís

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.