Re­lleu de càr­recs de con­fi­an­ça a la Jun­ta

La Vanguardia (Català) - - POLÍTICA -

El nou go­vern de la Jun­ta d’An­da­lu­sia, de PP i Ciu­ta­dans amb su­port de Vox, su­po­sa­rà la des­ti­tu­ció au­to­mà­ti­ca de 660 em­ple­ats: 273 alts càr­recs, 239 even­tu­als i 148 con­trac­tes d’al­ta di­rec­ció en el sec­tor ins­tru­men­tal, tots càr­recs de con­fi­an­ça del PSOE. El nom­bre to­tal d’em­ple­ats pú­blics de la Jun­ta as­cen­deix a 270.101, dels quals 2.137 es­tan en càr­recs de lliu­re desig­na­ció en l’ad­mi­nis­tra­ció ge­ne­ral. / Efe

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.