Tres gos­sos i un ho­me mort

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ - Jo­a­quín Lu­na

En menys d’un mes, els mit­jans hem par­lat de la pa­re­lla i amb els seus noms, a fal­ta de cognoms. Van ser “exe­cu­tats” –se­gons el Pac­ma– per la po­li­cia a Bar­ce­lo­na i Ca­la­fell i es de­ien So­ta i Shaitán. El par­tit ha em­près ma­ni­fes­ta­ci­ons i cam­pa­nyes a les xar­xes –di­ria que re­ei­xi­des– per exi­gir jus­tí­cia hu­ma­na.

Jo, en can­vi, em con­for­ma­ria amb as­sa­ben­tar-me del nom de la per­so­na per qui m’agra­da­ria te­nir un re­cord, sen­se ar­ri­bar a exi­gir “jus­tí­cia” no si­gui que em to­qui el re­bre i els amics dels ani­mals em tit­llin d’abu­sa­dor, mas­clis­ta, vi­o­la­dor o ca­ra­llot.

Els pe­ri­o­dis­tes re­flec­tim la so­ci­e­tat però avui m’aver­go­nyei­xo de l’ofi­ci per­què una co­sa és que la so­ci­e­tat fa­ci co­ses es­tram­bò­ti­ques i una al­tra que si­guem tan in­sen­si­bles a un dra­ma hu­mà. En re­sum: no hem di­fós ni tan sols les se­ves ini­ci­als.

A fal­ta d’iden­ti­tat, les da­des. Un an­cià de 81 anys, malalt d’alz­hei­mer, pas­se­ja­va dis­sab­te per la tar­da del 5 de ge­ner pel ca­mí de Vi­lla­ver­de a Va­lle­cas. No crec que pen­sés en el que ha­vi­en de por­tar els Reis, una fes­ti­vi­tat

Ima­gi­nen l’èxit –es­càs– d’una cam­pa­nya a fa­vor de l’oc­to­ge­na­ri se­nil que tres gos­sos van es­quar­te­rar?

que pas­sa­ria a l’UCI del hos­pi­tal de La Paz de Ma­drid, on con­fio que li pro­cu­res­sin una ago­nia sen­se do­lor ja que va tri­gar a mo­rir (nit del 7 de ge­ner). Tres gos­sos rottwei­lers, sen­se xip ni ca­de­na –se­gur que no pas­sa mai–, el van ata­car amb una fe­ro­ci­tat ex­tre­ma que el va dei­xar sen­se els dos bra­ços i amb al­gu­na una co­sa –tam­poc gai­re– de les du­es ca­mes. Ai­xí es des­prèn del co­mu­ni­cat mè­dic.

No ens hem mo­les­tat a sa­ber res del mort i ai­xí no hi ha qui pu­gui de­ma­nar jus­tí­cia ni uns m’agra­da o un pa­re­nos­tre a les xar­xes.

S’ima­gi­nen l’èxit –es­càs– d’una cam­pa­nya pi­e­to­sa a les xar­xes per un ho­me se­nil de 81 anys que tres gos­sos sal­vat­ges van es­quar­te­rar men­tre ca­mi­na­va cap a les cinc de la tar­da pels po­lí­gons poc gla­mu­ro­sos de Vi­lla­ver­de a Va­lle­cas?

El com­mo­ve­dor –i no­ti­ci­a­ble!– és que un po­li­ci­es de Bar­ce­lo­na i Ca­la­fell ha­gin “exe­cu­tat” dos gos­sos que els ata­ca­ven –la bon­da­do­sa i fi­del So­ta, de­nun­ci­a­da an­te­ri­or­ment, l’agost, per mos­se­gar un ciu­ta­dà a qui l’amo de la gos­sa ha­via agre­dit– i el rottwei­ler Shaitán, “exe­cu­tat” a Ca­la­fell quan es dis­po­sa­va a ata­car un po­li­cia re­que­rit per la de­nún­cia que l’ani­mal pas­se­ja­va als seus ai­res per una ur­ba­nit­za­ció.

Com és sa­but, els mu­ni­ci­pals de Bar­ce­lo­na i Ca­la­fell es dis­tin­gei­xen per anar dis­pa­rant sen­se sol­ta ni vol­ta pels car­rers i cal des­men­tir les se­ves ver­si­ons en­ca­ra que nin­gú no ha­gi apor­tat una so­la pro­va con­trà­ria. Jus­tí­cia! En­tre la mal­dat o fal­ta de pre­pa­ra­ció de tot po­li­cia i la bon­dat in­trín­se­ca d’un gos, no hi ha dub­te, sug­ge­reix el Pac­ma. I els ajun­ta­ments cor­ren a jus­ti­fi­car-se: l’ani­ma­lis­me in­ti­mi­da.

Per cert, per què hi ha uns gos­sos amb nom, epi­ta­fis i odes i uns al­tres –els de Vi­lla­ver­de– els noms dels quals tot­hom ocul­ta? Po­sats a hu­ma­nit­zar/be­a­ti­fi­car els gos­sos...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.