El ba­rò­me­tre i el Tram

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Ar­ran de l’úl­tim ba­rò­me­tre mu­ni­ci­pal, la con­clu­sió més sig­ni­fi­ca­ti­va que han tret els por­ta­veus de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na és que una part im­por­tant dels bar­ce­lo­nins es­tan a fa­vor de la con­ne­xió del tram­via per la Diagonal. A par­tir d’aquí i pos­si­ble­ment per ca­mu­flar la des­a­pro­va­ció ge­ne­ra­lit­za­da que fan els bar­ce­lo­nins de la se­va ges­tió en el ma­teix ba­rò­me­tre, han re­llan­çat la se­va his­tò­ri­ca pro­pos­ta so­bre el tram­via.

La ma­ni­pu­la­ció que pe­ri­ò­di­ca­ment es re­a­lit­za de l’opinió pú­bli­ca amb el ba­rò­me­tre mu­ni­ci­pal ar­ri­ba al ze­nit amb el te­ma del tram­via. En un món en què els re­cur­sos eco­nò­mics són ca­da ve­ga­da més es­cas­sos, la in­ter­pel·la­ció que s’hau­ria de fer als bar­ce­lo­nins és si pre­fe­rei­xen que es des­ti­nin més de 200 mi­li­ons d’eu­ros –més de 33.000 mi­li­ons de les an­ti­gues pes­se­tes– a con­nec­tar el tram­via per la Diagonal o bé pre­fe­rei­xen que aques­ta quan­ti­tat es des­ti­ni a la cons­truc­ció d’ha­bi­tat­ges pú­blics de llo­guer so­ci­al, per afa­vo­rir que la nos­tra jo­ven­tut es pu­gui in­de­pen­dit­zar a una edat ra­o­na­ble. És ob­vi que una de­ci­sió d’aquest ti­pus li­mi­ta­rà en gran me­su­ra la res­ta d’in­ver­si­ons de l’Ajun­ta­ment els pro­pers anys.

Con­si­de­rant que en el te­ma del tram­via exis­teix una al­ter­na­ti­va prou efi­ci­ent i sen­se una in­ver­sió sig­ni­fi­ca­ti­va, l’au­to­bús D30, pro­po­so a l’Ajun­ta­ment que in­clo­gui en el pro­per ba­rò­me­tre mu­ni­ci­pal l’elec­ció en­tre aques­tes du­es op­ci­ons i que si­gui trans­pa­rent i pu­bli­qui els re­sul­tats de l’en­ques­ta.

ANDREU LITE LITE

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.