La cos­ta de Be­gur

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Veig amb im­po­tèn­cia i in­dig­na­ció com s’es­tan ta­lant ar­bres a Sa Ri­e­ra per cons­truir 52 xa­lets de lu­xe. Com pot ser que no apren­guem dels er­rors co­me­sos an­te­ri­or­ment? Que no ve­uen que mal va qui no pen­sa per l’en­de­mà? La pla­ta­for­ma ciu­ta­da­na Sos Cos­ta Bra­va es­tà or­ga­nit­zant un ac­te el 26 de ge­ner per sal­var la cos­ta de Be­gur.

Do­nem-los su­port. Al­cal­de de Be­gur, par­tits po­lí­tics, en­ti­tats so­ci­als, mo­bi­lit­zem-nos, i fem al­gu­na co­sa ara que en­ca­ra es­tem a temps.

ANNA MORA CARDONA

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.