“La me­va fi­lla és apà­tri­da”

El cost emo­ci­o­nal del pro­cés s’agreu­ja amb l’es­pe­ra pel pas­sa­port dels nens

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES - J. RICOU

L’Ana i en Fer­nan­do han vist com­plert el som­ni de ser pa­res. As­se­gu­ren que era el que més desit­ja­ven en aquest món i ho han acon­se­guit grà­ci­es a un ven­tre pres­tat. “Tinc quists a l’úter i des­prés de pa­tir di­ver­sos avor­ta­ments els met­ges em van dir que no po­dria te­nir mai fills”, con­fes­sa l’Ana. Aques­ta pa­re­lla de Pa­lèn­cia va de­ci­dir lla­vors re­cór­rer a la ges­ta­ció subro­ga­da i van con­trac­tar els ser­veis d’una d’aques­tes agèn­ci­es que ofe­rei­xen pa­quets per bus­car ven­tres al es­tran­ger.

“La nos­tra aven­tu­ra va co­men­çar fa tres anys. Hem tin­gut un avor­ta­ment amb una pri­me­ra ges­tant i un in­tent fa­llit amb una se­go­na do­na, amb qui vam tor­nar a re­pe­tir. I el 18 de desem­bre va néi­xer l’Alba”, re­cor­da. Una ne­na en­gen­dra­da amb un òvul de l’Ana i l’es­per­ma d’en Fer­nan­do.

Els pa­res de la ne­na són molt cons­ci­ents que la ma­ter­ni­tat subro­ga­da es­tà pro­hi­bi­da a Es­pa­nya, “però no a Ucra­ï­na, on tot el que hem fet és le­gal”, re­cal­ca l’Ana. I con­ti­nua: “Hem com­plert amb tot el que ens exi­gi­en a Kí­ev; es­tem ca­sats, som una pa­re­lla que no pot te­nir fills i la ma­re ges­tant, que ja ha­via con­ce­but un al­tre fill, ha pas­sat per tots els con­trols per con­fir­mar que no viu en una si­tu­a­ció de pre­ca­ri­e­tat i ha ac­cep­tat de ma­ne­ra vo­lun­tà­ria pres­tar-nos el seu ven­tre”.

Ha es­tat un pro­cés llarg i amb un gran cost emo­ci­o­nal”, as­se­gu­ra aques­ta pa­re­lla, que ara no aca­ba d’en­ten­dre el per­què de tan­tes tra­ves del Go­vern d’Es­pa­nya per po­der treu­re de Kí­ev la se­va fi­lla i tor­nar a ca­sa. La si­tu­a­ció vis­cu­da en aquests mo­ments per en Fer­nan­do i l’Ana i l’al­tre mig cen­te­nar de fa­mí­li­es atra­pa­des a Ucra­ï­na, com ells, en es­pe­ra d’ob­te­nir uns pa­pers que no ar­ri­ben, és molt di­fe­rent del que han vis­cut aques­tes pa­re­lles en les set ma­ter­ni­tats re­par­ti­des per Kí­ev en les quals do­nen a llum les ma­res ges­tants. “La ve­ri­tat és que no te­nim cap quei­xa pel trac­te dis­pen­sat per les au­to­ri­tats ucra­ï­ne­ses i equips mè­dics. Aquí tot es fa amb mol­ta se­ri­e­tat i les pres­ta­ci­ons són de qua­li­tat”, re­ve­la aques­ta ve­ï­na de Pa­lèn­cia.

Tot i que, quan es trac­ta d’elo­gis, no hi ha res que es pu­gui com­pa­rar amb les pa­rau­les que en Fer­nan­do i l’Ana (de 40 i 45 anys) de­di­quen a la do­na, de 30 anys, que ha ges­tat la se­va fi­lla. “Ella va ser la pri­me­ra que ens va fer sa­ber que ens vo­lia aju­dar i com ja és ma­re sap molt bé la fe­li­ci­tat que pot apor­tar un fill quan s’an­he­la tant ser pa­res”, afir­ma l’Ana.

Aquest ma­tri­mo­ni no ne­ga que hi pu­guin ha­ver mà­fi­es que s’in­ten­tin apro­fi­tar de la crei­xent po­pu­la­ri­tat d’Ucra­ï­na com a destinació per ini­ci­ar pro­ces­sos de ges­ta­ció subro­ga­da. Ju­an Jo­sé Rodríguez, pre­si­dent de la Co­mis­sió Cen­tral de De­on­to­lo­gia de l’OMC, va més lluny, ja que aler­ta de greus abu­sos amb aquest te­ma. “A l’Ín­dia hi ha gran­ges de do­nes que llo­guen els seus ven­tres per sor­tir de la po­bre­sa, i en al­guns pa­ï­sos pa­res que re­cor­ren a aques­ta ges­ta­ció pres­ta­da re­ne­guen dels nens si nei­xen malalts o no els agra­den, com si les cri­a­tu­res fos­sin un pro­duc­te. Tot ai­xò és un fla­grant atemp­tat con­tra l’és­ser hu­mà i, es­pe­ci­al­ment, les do­nes”, cri­ti­ca aquest met­ge.

“Tot ai­xò no té res a veu­re amb

L’Ana i en Fer­nan­do di­uen que no te­nen res a veu­re amb les mà­fi­es que ve­nen nens

nos­al­tres”, rei­te­ra la pa­re­lla de Pa­lèn­cia. “Pa­guem jus­tos per pe­ca­dors”, afir­ma l’Ana. En aquest sen­tit un por­ta­veu de l’Ofi­ci­na d’In­for­ma­ció Di­plo­mà­ti­ca d’Ex­te­ri­ors afir­ma que les fa­mí­li­es que han fet les co­ses bé “no s’han de pre­o­cu­par, ja que po­dran vi­at­jar a Es­pa­nya amb els seus fills quan si­guin ana­lit­zats els seus ca­sos. Però sí que han de sa­ber que els trà­mits per fa­ci­li­tar les ins­crip­ci­ons i lliu­rar els pas­sa­ports s’es­tan de­mo­rant per­quès s’han in­cre­men­tat les anà­li­sis i els con­trols, cas per cas”. Una co­sa és la po­si­ció del Go­vern ac­tu­al, con­tra­ri a la ges­ta­ció subro­ga­da, i una al­tra “l’obli­ga­ció de fa­ci­li­tar la do­cu­men­ta­ció si tot el pro­cés s’ha fet cor­rec­ta­ment”, afe­geix aquest por­ta­veu.

Les fa­mí­li­es atra­pa­des a Ucra­ï­na ja han acon­se­guit amb la se­va pres­sió aques­tes úl­ti­mes set­ma­nes un avan­ça­ment de da­ta en les ci­tes per a ob­te­nir els pas­sa­ports i con­fi­en que aquest “mal­son” tin­gui un fi­nal fe­liç. Els seus fills ara són uns apà­tri­des.

La pres­sió de les pa­re­lles atra­pa­des obli­ga a avan­çar les ci­tes per als pa­pers

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.