UN MI­LER DE NAI­XE­MENTS CA­DA ANY

La Vanguardia (Català) - - TENDÈNCIES -

Ins­crits

Els nens nas­cuts per ma­ter­ni­tat subro­ga­da

a Es­pa­nya des del 2010 pas­sen del mi­ler

Parts

La xi­fra de nai­xe­ments re­als se­ria molt més al­ta: s’es­ti­ma que són en­tre 800 i 1.000 a l’any

Llis­ta de nens

Les fa­mí­li­es que re­cor­ren a aquest pro­cés re­ve­len que el Go­vern es­pa­nyol es­tu­dia fer una llis­ta amb els noms d’aquests nens, i ai­xò els pre­o­cu­pa

Les des­ti­na­ci­ons Són dot­ze els pa­ï­sos on aques­ta ges­ta­ció és le­gal: el Ca­na­dà, els EUA i Ucra­ï­na són els més po­pu­lars

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.