Un di­rec­te en trans­for­ma­ció

Els jo­ves i les mú­si­ques ur­ba­nes es fan lloc en els grans afo­ra­ments de la ciu­tat

La Vanguardia (Català) - - ANY DE CONCERTS I NOVETATS DISCOGRÀFIQUES EN EL PO - ESTEBAN LINÉS Bar­ce­lo­na

Avui co­men­ça d’al­gu­na ma­ne­ra l’any dels con­certs sig­ni­fi­ca­tius de mú­si­ca pop, rock, jazz i al­tres es­ti­lís­ti­ques de l’any bar­ce­lo­ní. Per­què aques­ta tar­da L’Au­di­to­ri se­rà el marc on una ga­le­ria de sig­ni­fi­ca­tius ar­tis­tes com ara Joan Ma­nu­el Ser­rat, Mi­guel Po­ve­da, Ja­ra­be de Pa­lo, Lo­li­ta o Di­e­go el Ci­ga­la re­tran ho­me­nat­ge a l’obra, me­mò­ria i per­so­na del bo­le­ris­ta Monc­ho. Un bri­llant tret de sor­ti­da d’un any de mú­si­ca en viu que es pre­sen­ta in­tens i, en ge­ne­ral, amb el pro­ta­go­nis­me de la do­na i de les es­ti­lís­ti­ques mu­si­cals que con­nec­ten amb les ge­ne­ra­ci­ons més jo­ves.

I el pri­mer fe­no­men que des­ta­ca de l’any que ha co­men­çat fa ca­tor­ze di­es con­ti­nua sent el pro­ta­go­nit­zat per la ca­ta­la­na Ro­sa­lía, un fet que fa exac­ta­ment un any era ini­ma­gi­na­ble. En aquell ge­ner, la can­tant i tam­bé com­po­si­to­ra de Sant Es­te­ve Ses­ro­vi­res es­ta­va im­mer­sa en­ca­ra en la gi­ra de pre­sen­ta­ció del seu àl­bum Los án­ge­les, el pri­mer so­ta el seu nom en el qual re­tia ho­me­nat­ge als pals tra­di­ci­o­nals del fla­menc amb l’he­te­ro­do­xa com­pli­ci­tat de Re­free. Ara ha can­vi­at es­pec­ta­cu­lar­ment de ves­tit so­nor i pro­pos­ta es­cè­ni­ca, sen­se aban­do­nar el far fla­menc, ai­xò sí, però cons­truint una mú­si­ca i un pro­duc­te que ha im­pac­tat a mig pla­ne­ta, com ja es veu en col·la­bo­ra­ci­ons amb su­peres­tre­lles com J Bal­vin, Phar­rell Wi­lli­ams o Ja­mes Blake.

Des­prés de l’ex­plo­sió ini­ci­al que va ser l’úl­ti­ma edi­ció del fes­ti­val Só­nar, Ro­sa­lía s’ha fet un va­lor en si ma­tei­xa amb la se­va pro­pos­ta i el seu àl­bum El mal que­rer, que aquest any es po­drà de­gus­tar bà­si­ca­ment en fes­ti­vals. A Bar­ce­lo­na se­rà una de les es­tre­lles del fes­ti­val Pri­ma­ve­ra Sound –en què ja se l’ha po­gut veu­re an­te­ri­or­ment–, un fes­ti­val que en aques­ta edi­ció ha po­sat es­pe­ci­al èm­fa­si en la pa­ri­tat se­xu­al dels par­ti­ci­pants i, en l’àm­bit es­tric­ta­ment mu­si­cal, una sig­ni­fi­ca­ti­va im­por­tàn­cia a les mú­si­ques ur­ba­nes.

A més de Ro­sa­lía –a qui tam­bé es po­drà veu­re i es­col­tar al Doc­tor Mu­sic Fes­ti­val d’Es­ca­lar­re de l’11 al 15 de ju­li­ol, al BBK bil­baí o al Co­ac­he­lla dels Es­tats Units– hi ha to­ta una ge­ne­ra­ció de jo­ves mú­sics que han fet seu o es­tan en­ca­mi­nats cap al de­no­mi­nat starsys­tem del di­rec­te. I la ca­pi­tal ca­ta­la­na en se­rà tes­ti­mo­ni amb al­guns dels seus re­pre­sen­tants més vis­to­sos, com és el cas dels bri­tà­nics Mum­ford & Sons, que de­bu­ta­ran a la ciu­tat al Pa­lau Sant Jor­di (27 d’abril), el ca­na­denc Shawn Men­des (al ma­teix re­cin­te el 26 de març) o l’om­ples­ta­dis Ed She­e­ran. És il·lus­tra­tiu el cas d’aquest úl­tim, de qui l’afi­ci­o­nat lo­cal va po­der gau­dir fa dos anys en un apo­te­ò­sic con­cert al Pa­lau Sant Jor­di dins de la gi­ra del seu àl­bum Sha­pe of you, i que el prò­xim 7 de juny tor­na­rà amb no mol­tes més ar­mes so­no­res però aques­ta ve­ga­da en el molt més am­pli Es­ta­di Olím­pic.

L’ofer­ta és con­so­li­da­da i crei­xent: en l’àm­bit dels fes­ti­vals, l’afi­ci­o­nat es tro­ba les pro­pos­tes ja con­so­li­da­des de di­ver­sos di­es de du­ra­da i car­tell mul­ti­es­ti­lís­tic com el Pri­ma­ve­ra Sound, el Só­nar i el Cru­ï­lla; amb pro­pos­tes mu­si­cal­ment molt es­pe­cí­fi­ques com

Mum­ford & Sons, Ed She­e­ran o Shawn Men­des per­so­ni­fi­quen el can­vi de ten­dèn­cia

L’èxit de Ro­sa­lía exem­pli­fi­ca l’au­ge de no­ves mú­si­ques i for­mes de con­sum

Mark Knop­fler, Ec­ho & The Bunny­men o Wilko John­son il·lus­tren el va­lor de la ma­du­re­sa

la del Rock Fest o el Be­ach Fes­ti­val, i tam­bé amb ci­cles que du­ren di­ver­ses set­ma­nes o me­sos (Fes­ti­val In­ter­na­ci­o­nal de Jazz, Mil·len­ni, Gui­tar Bcn, Ro­om Fes­ti­val, Bar­na­sants, Sui­te, Mas i Mas, Grec, Jar­dins de Pe­dral­bes...). A més, les pro­pos­tes per a aquest any en grans es­pais tam­bé es­tan més que con­so­li­da­des, com in­di­quen la dot­ze­na llar­ga de da­tes ja tan­ca­des al Sant Jor­di, el pa­rell de ci­tes a l’Es­ta­di Olím­pic (Me­ta­lli­ca el 5 de maig i l’es­men­tat She­e­ran) i, aten­ció, la pre­sèn­cia del RCDE Sta­di­um, de l’Es­pa­nyol, en un al­tre pa­rell de con­vo­ca­tò­ri­es (Ramms­tein, l’1 de juny i Ale­jan­dro Sanz set di­es més tard).

La pro­gra­ma­ció del fes­ti­val Pri­ma­ve­ra Sound sol ser la d’un im­mens mos­tra­ri de gus­tos i tendències, tot i que des de fa un any han im­ple­men­tat un sig­ni­fi­ca­tiu re­lat. La se­va apos­ta clara per les mú­si­ques ur­ba­nes fa un any en aques­ta prò­xi­ma edi­ció no no­més s’ha con­so­li­dat si­nó que s’ha am­pli­at amb la vis­to­sa pre­sèn­cia de gè­ne­res com el reg­ga­e­ton, per­so­na­lit­zat en la fi­gu­ra de l’abans ci­tat J Bal­vin (a la fo­to a la dre­ta d’aques­tes lí­ni­es). Una edi­ció que en­ter­ra de­fi­ni­ti­va­ment la se­va con­di­ció de fes­ti­val re­fu­gi de l’in­die per con­ver­tir-se en apa­ra­dor de trap, elec­trò­ni­ca, R&B, rap o les lla­ti­ni­tats abans es­men­ta­des. El que es­col­ten les jo­ves ge­ne­ra­ci­ons i no pre­ci­sa­ment en dis­cos. To­ta una apos­ta.

Els con­sa­grats, mal­grat tot, con­ti­nu­en mar­cant ter­ri­to­ri. Pot­ser el més vis­tós ara ma­teix se­rà la pre­sèn­cia del ja glo­ri­ós gui­tar­ris­ta i com­po­si­tor Mark Knop­fler. Vin­drà al Sant Jor­di (25 d’abril) per des­gra­nar el seu fla­mant àl­bum Down

the ro­ad whe­re­ver, una no­va pro­va de la se­va apos­ta per la mú­si­ca i les ar­rels. En un marc idèn­tic tam­bé es do­na­ran ci­ta les mas­ses de fi­dels se­gui­dors d’ar­tis­tes tan he­te­ro­ge­nis com Mic­ha­el Bub­blé, Eros Ra­maz­zot­ti o els ja ex­boy band Backs­tre­et Boys, que pre­sen­ta­ran nou àl­bum (17 maig).

L’experiència i la ma­du­re­sa con­tras­ta­da per l’èxit i la qua­li­tat tor­na­ran a te­nir nom­bro­ses mos­tres de bo­na sa­lut ar­tís­ti­ca amb els con­certs pro­gra­mats del lle­gen­da­ri gui­tar­ris­ta Wilko John­son, exem­ple de fú­ria in­ter­pre­ta­ti­va so­bre l’es­ce­na­ri, tant en la se­va eta­pa com a lí­der de Dr Fe­el­go­od com ara en so­li­ta­ri (10 fe­brer), o dels no menys glo­ri­o­sos Ec­ho & The Bunny­men o De­a­con Blue. En aquest pa­quet cal­drà veu­re com res­pon l’afi­ci­o­nat a la pre­sèn­cia dels tam­bé molt bre­gats To­to en l’es­pa­iós Au­di­to­ri del Fò­rum (10 ju­li­ol), men­tre que en l’al­tre Au­di­to­ri fa­rà ac­te de pre­sèn­cia so­li­tà­ria Fi­to Páez des­prés d’anys d’ab­sèn­cia.

No s’en­tre­ve­uen pro­ble­mes d’as­sis­tèn­cia po­pu­lar amb els con­certs de déus del me­tal i del hard com Me­ta­lli­ca, els ale­manys Ramms­tein o de la do­ble im­pac­tant pro­pos­ta que pro­ta­go­nit­za­ran Ozzy Os­bour­ne i Ju­das Pri­est al Pa­lau Sant Jor­di el 3 de març). Tam­bé se­ran du­res les des­càr­re­gues, al Sant Jor­di pe­tit, dels molt elo­gi­ats Gre­ta Van Fle­et, el gui­tar­ris­ta de Guns’n’Ro­ses, Slash, o la fi­gu­ra lle­gen­dà­ria de la qües­tió, Ali­ce Co­o­per (8 de se­tem­bre).

A es­ca­la més pro­pe­ra, el con­cert d’agra­ï­ment a Au­te, Áni­mo ani­mal, a l’Au­di­to­ri del Fò­rum (2 fe­brer) amb un ve­ri­ta­ble dre­am te­am , la ma­tei­xa sa­la que aco­lli­rà la tor­na­da de Ke­ta­ma el 15 de març. A part del ja es­men­tat bany de mas­ses d’Ale­jan­dro Sanz al RCDE Sta­di­um, tam­bé tin­drà ti­ra­da el con­cert-es­pec­ta­cle Yo fui a EGB (Pa­lau Sant Jor­di, 9 fe­brer) amb Ana Tor­ro­ja, Ka­tri­na and the Wa­ves o La Uni­ón). I bas­tant inu­su­al la pro­pos­ta de Ma­no­lo Gar­cía per al desem­bre en au­di­to­ris més re­du­ïts, amb tres al Tí­vo­li, du­es al Pa­lau i una al Li­ceu. I d’inu­su­als, tam­bé Adrià Pun­tí ofe­ri­rà dos con­certs, a la Barts (6 fe­brer) i a l’Apo­lo (8 març)

GETTY

Mark Knop­fler pre­sen­ta­rà el seu nou àl­bum al Pa­lau Sant Jor­di

LUCAS JACKSON / REU­TERS

She­e­ran en un con­cert al Ma­di­son Squa­re Gar­den

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.