Per 125.000 pes­se­tes del 1929

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

La Di­pu­ta­ció de Bar­ce­lo­na va com­prar la fin­ca d’El Vi­lar a Se­gis­mun­do Andreu Pou, el 16 de se­tem­bre del 1929, per 125.000 pes­se­tes de l’èpo­ca, i so­ta la pre­si­dèn­cia de Jo­sep M. Mi­là Camps, com­te del Mont­seny. Un any abans, tal com s’ex­pli­ca al lli­bre Cent anys de pro­tec­ció del mas­sís del Mont­seny, es va apro­var la cre­a­ció del Pa­tro­nat de la Mun­ta­nya del Mont­seny, que va com­prar 300 hec­tà­re­es del ves­sant sud del mas­sís.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.