Les pro­pi­e­tats de la Di­pu­ta­ció al Mont­seny

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Xa­let i Fo­gars i Mont­seny al­berg de de El Font­mar­ti­na Mont­clús Puig

L’Ins­ti­tut aquests (ICO) dos Ca­ta­là equi­pa­ments ges­ti­o­na d’Or­ni­to­lo­gia des­ti­nats su­port a la a in­ves­ti­ga­ció ac­ti­vi­tats de i a la pe­da­go­gia.

Can Fo­gars Una Lle­o­nart an­ti­ga de Mont­clús ca­sa d’es­ti­ueig allot­ja una es­co­la de na­tu­ra.

La El Brull Mo­re­ra

Ma­sia al tu­ris­me de­di­ca­da ru­ral.

La Fo­gars Tra­ü­na de Mont­clús

Equi­pa­ment que té en con­ces­sió pe­da­gò­gic l’As­so­ci­a­ció de Ca­ses de Co­lò­ni­es. Ca­ta­la­na

Ma­sia de Vall­for­ners

Ta­ga­ma­nent

Cons­truc­ció re­for­ma­da que fun­ci­o­na com a al­berg.

Al­berg El Po­lell

Sant Pe­re de Vi­la­ma­jor

Aques­ta ma­sia allot­ja grups que or­ga­nit­zen la se­va prò­pia ac­ti­vi­tat.

Rec­to­ria de Vall­càr­que­ra

Fi­ga­ró-Mont­many

Es­co­la de na­tu­ra i ca­sa de co­lò­ni­es.

Càm­ping de Font­mar­ti­na

Fo­gars de Mont­clús

Càm­ping que tam­bé ofe­reix ac­ti­vi­tats per a es­co­lars i grups or­ga­nit­zats.

Ca­sa­no­va de Sant Mi­quel

Ai­gua­fre­da

Al­berg ru­ral.

Parc Et­no­lò­gic del Mont­seny

Ta­ga­ma­nent

Acull la Ca­sa Mu­seu L’Agus­tí, un punt d’in­for­ma­ció i tam­bé el res­tau­rant El Bell­ver.

Ma­sia Ma­ri­o­na

Fo­gars de Mont­clús

És la seu del Parc Na­tu­ral del Mont­seny, que tam­bé comp­ta amb dos cen­tres d’in­for­ma­ció a Can Ca­sa­des, al ter­me de San­ta Fe del Mont­seny, i a la Rec­to­ria del Brull (Oso­na).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.