La clau: conèi­xer el ter­ri­to­ri

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

“Bo­na nit, pa­tru­llers. Co­men­ça la ron­da de vi­gi­làn­cia”. És el mis­sat­ge que emet dis­sab­te a les deu del ves­pre un dels co­or­di­na­dors de la vi­gi­làn­cia ve­ï­nal de Can Mas­su­et als tres ve­hi­cles que fan la ron­da. La nit és gè­li­da, amb dos graus so­ta ze­ro, co­sa que no im­pe­deix que la Ve­rò­ni­ca i la Mi­re­ia, du­es de les vo­lun­tà­ri­es, re­cor­rin la ur­ba­nit­za­ció gai­re­bé sen­se bai­xar del ve­hi­cle. En un dels car­rers ob­ser­ven una por­ta ober­ta i ad­ver­tei­xen la res­ta de pa­tru­llers que ins­pec­ci­o­na­ran men­tre gra­ven l’ope­ra­ció amb el mò­bil. Fal­sa alar­ma: un veí que s’ha obli­dat de tan­car i que agra­eix l’avís. Més en­da­vant es tro­ben un ve­hi­cle sos­pi­tós ocu­pat per dos in­di­vi­dus a qui sem­bla que els in­co­mo­da la vi­gi­làn­cia. Com si ho ha­gues­sin fet to­ta la vi­da, les pa­tru­lle­res do­nen l’avís a la res­ta de vi­gi­lants: “Men­tre nos­al­tres els se­guim, ve­niu de ca­ra per l’al­tre car­rer”. Fi­nal­ment el cot­xe sos­pi­tós des­a­pa­reix. El mo­vi­ment d’in­ter­cep­ció ha fun­ci­o­nat i les du­es pa­tru­lle­res res­pi­ren alleu­ja­des. Sa­tis­fe­tes amb els seus guàr­di­es re­cor­den que la po­li­cia lo­cal “ens re­pu­dia, però els Mos­sos agra­ei­xen la nos­tra fei­na”. I és que el co­nei­xe­ment del ter­ri­to­ri és clau per a una vi­gi­làn­cia òp­ti­ma, i per ai­xò els pa­tru­llers de Dos­rius no es­tan dis­po­sats que l’al­cal­de els dei­xi al mar­ge de tot el que afec­ti la se­va se­gu­re­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.