Del car­ro al tram­via

Els al­cal­da­bles, tret de Valls i Grau­pe­ra, s’apun­ten al pri­mer tres tombs de Bar­ce­lo­na a Sant Andreu

La Vanguardia (Català) - - VIURE - Sa­ra Sans

Ca­da ca­vall es­ti­ra el seu car­ro. Sant An­to­ni és a la can­to­na­da (com les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals) i el bar­ri de Sant Andreu ha es­tat el pri­mer a ce­le­brar els tres tombs a la ciu­tat. Qui­na opor­tu­ni­tat. Diu­men­ge as­so­le­llat. Més de 30.000 ve­ïns fe­liç­ment con­gre­gats i una vin­te­na de car­ros des­fi­lant al llarg i am­ple del bar­ri, re­par­tint ca­ra­mels. Un pas­seig de lu­xe per a al­cal­da­bles i po­lí­tics, que abans de mun­tar en el seu res­pec­tiu car­ro, van anar a la se­va. Ada Co­lau va es­co­llir el tram­via, l’opo­si­ció va tro­tar amb la in­se­gu­re­tat i Er­nest Mar­gall va pre­fe­rir mar­car dis­tàn­ci­es, en­ca­ra que no tan­tes com Ma­nu­el Valls i Jor­di Grau­pe­ra, que no van par­ti­ci­par en aques­ta fes­ta tan tra­di­ci­o­nal.

Els ani­mals van ser els pro­ta­go­nis­tes de la jor­na­da. Cen­te­nars de gats i gos­sos i al­gun pe­ri­qui­to van re­bre pun­tu­al bene­dic­ció da­vant l’es­glé­sia, que per al­gu­na co­sa Sant An­to­ni Abad va aban­do­nar la se­va fa­mí­lia i tots els seus béns per des­co­brir la sa­vi­e­sa ob­ser­vant els ani­mals, con­ver­tint-se ai­xí en el seu pa­tró. Tam­bé els ca­valls que es­ti­ra­ven els car­ros van ser bene­ïts. En l’úl­tim, de pro­pi­e­tat mu­ni­ci­pal i l’únic que por­ta­va una do­na, hi ana­va l’al­cal­des­sa com­par­tint car­ru­at­ge amb Ca­ri­na Me­jí­as i Al­ber­to Fernán­dez Dí­az, en­vol­tats du­rant un tram pels grups ani­ma­lis­tes que, a peu, pro­tes­ta­ven per l’ús de ca­valls i al­tres ani­mals en aques­ta ca­val­ca­da.

Abans ha­vi­en pas­sat amb un car­ro pro­pi l’al­cal­da­ble d’ERC, Er­nest Ma­ra­gall, amb el pre­si­dent del Par­la­ment, Ro­ger Tor­rent. I en un al­tre hi ana­ven Xa­vi­er Tri­as i la gua­nya­do­ra de les pri­mà­ri­es mu­ni­ci­pals del PDECat a Bar­ce­lo­na, Neus Mun­té. L’al­cal­da­ble so­ci­a­lis­ta, Jaume Coll­bo­ni, n’ocu­pa­va un al­tre. Tam­poc no s’ho van per­dre re­gi­dors com ara Mont­ser­rat Be­ne­dí (ERC), Carmen An­drés (PSC), Rai­mond Bla­si (PDECat) i dos de Cs: Ma­ri­lén Bar­ce­ló i San­ti­a­go Alon­so, que com­pen­sa­ven ai­xí l’ab­sèn­cia de Valls.

“El que vol­dria és que amb to­tes les for­ma­ci­ons po­lí­ti­ques i tam­bé amb Er­nest Ma­ra­gall par­lés­sim i ens po­si­ci­o­nés­sim en te­mes de ciu­tat, que és el que es­pe­ra la gent”, va apun­tar Ada Co­lau. Ella va es­co­llir com a te­ma del dia –a més de la ro­tun­da con­dem­na a l’atac ho­mò­fob de dis­sab­te al me­tro– el tram­via. “Es­pe­ro que ERC no si­gui am­bi­gua i que do­ni su­port a aques­ta con­ne­xió per la Diagonal, és una gran­dís­si­ma opor­tu­ni­tat que te­nim per fer per fi re­a­li­tat una in­fra­es­truc­tu­ra que de­ma­na la im­men­sa ma­jo­ria de la ciu­ta­da­nia i que per­me­tria treu­re mi­lers de cot­xes del cen­tre de Bar­ce­lo­na i re­duir-ne la con­ta­mi­na­ció”, va in­sis­tir. “Que no fa fal­ta es­pe­rar les elec­ci­ons, que po­dem fer re­a­li­tat abans aquest pro­jec­te”, va afe­gir.

Però Er­nest Ma­ra­gall no es­ta­va ahir per a tram­vi­es, va pre­fe­rir es­ti­rar el car­ro dels pac­tes. L’al­cal­des­sa ha­via rei­te­rat la ne­ces­si­tat de les es­quer­res d’unir-se per “as­se­gu­rar el can­vi” i Ma­ra­gall no ho va do­nar per fet: “Avui la dis­tàn­cia és ex­plí­ci­ta”, va dir, i va ins­tar Co­lau a ex­pli­car què ofe­reix, “des­prés de qua­tre anys de ges­tió des­a­for­tu­na­da”. Coll­bo­ni, en ac­ti­tud pro­po­si­ti­va i con­si­de­rant la in­se­gu­re­tat com un dels prin­ci­pals pro­ble­mes, va pro­po­sar de con­vo­car un mí­nim de mil no­ves pla­ces de la Gu­àr­dia Ur­ba­na. Mun­té tam­bé es va apun­tar a la in­se­gu­re­tat (i es va mos­trar “en­can­ta­da” que Forn si­gui el can­di­dat de la se­va for­ma­ció). L’al­cal­da­ble del PP, Jo­sep Ma­ria Bou, va re­cla­mar la re­o­ber­tu­ra de la co­mis­sa­ria de pla­ça Ca­ta­lu­nya i so­bre la hi­po­tè­ti­ca ir­rup­ció de Vox a Bar­ce­lo­na va de­fen­sar el seu dret a pre­sen­tar-se “com tots els par­tits cons­ti­tu­ci­o­na­lis­tes”, i no va des­car­tar-hi un pac­te. I des­prés ca­das­cú a la se­va car­ros­sa.

XAVI JURIO

Ada Co­lau, a l’únic car­ro que por­ta­va una do­na, va com­par­tir trans­port amb Ca­ri­na Me­jí­as i Fernán­dez Dí­az

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.