L’al­ter ego de Fredd

A Ra­mi Ma­lek, l’ac­tor de mo­da, li plo­uen les ofer­tes: po

La Vanguardia (Català) - - VIURE - ELENA CASTELLS Bar­ce­lo­na

És l’ho­me de mo­da a Hollywo­od. Ra­mi Ma­lek s’ha con­ver­tit en l’ac­tor re­ve­la­ció d’aquest any grà­ci­es a la se­va trans­for­ma­ció en Fred­die Mer­cury per a Bo­he­mi­an rhap­sody, la pel·lí­cu­la bi­o­grà­fi­ca so­bre el can­tant de Qu­e­en. Aquest pa­per li va va­ler un Glo­bus d’Or a mi­llor ac­tor fa una set­ma­na a Los An­ge­les. I tam­bé li po­dria su­po­sar una no­mi­na­ció a l’Os­car a mi­llor ac­tor, un fet que es do­na­rà a conèi­xer el 22 de ge­ner. No n’hi ha cap dub­te: ara tot­hom el vol.

Aquest ac­tor ca­li­for­nià pro­ce­dent d’una fa­mí­lia egíp­cia es po­dria con­ver­tir en el prò­xim bri­vall de la no­va pel·lí­cu­la de Ja­mes Bond. Els ru­mors so­bre la se­va pos­si­ble par­ti­ci­pa­ció van co­men­çar a cór­rer fa uns quants di­es, i l’ac­tor s’aca­ba de pro­nun­ci­ar di­ent que es­ta­ria “to­tal­ment” dis­po­sat a ser part de la prò­xi­ma edi­ció de la sa­ga, que se­rà l’úl­ti­ma de Da­ni­el Craig com a agent 007. “Bé, ja ho veu­rem. Se­ria in­cre­ï­ble in­ter­pre­tar un mal­vat, un al­tre pa­per so­mi­at per a mi. He po­gut in­ter­pre­tar grans pa­pers úl­ti­ma­ment, i mai se sap. No en puc parlar”, va de­cla­rar Ma­lek fa poc. “Si m’ho ha­gues­sin ofert hau­ria dit que sí. Ab­so­lu­ta­ment”.

Ma­lek, que ara es­tà tre­ba­llant en la que se­rà la quar­ta i úl­ti­ma tem­po­ra­da de l’acla­ma­da sè­rie psi­co­lò­gi­ca Mr. Ro­bot, en què in­ter­pre­ta Elli­ot Al­der­son, té molt en co­mú amb aques­ta lle­gen­da de la mú­si­ca que era Far­rokh Bul­sa­ra, el ve­ri­ta­ble nom de Mer­cury. So­bre­tot en la te­na­ci­tat i la con­fi­an­ça ce­ga en si ma­teix i en el fet de ser fills d’im­mi­grants. Fred­die Mer­cury era bri­tà­nic d’ori­gen par­si i in­di, i Ra­mi Ma­lek va néi­xer fa 37 anys a Ca­li­fòr­nia en el si d’una fa­mí­lia egíp­cia de fe cris­ti­a­na. Es va fi­car tant a la pell de Mer­cury que es va aca­bar en­a­mo­rant de l’ac­triu Lucy Boyn­ton, de 24 anys, que en­car­na Mary Aus­tin, qui va ser el gran amor de la vi­da del can­tant.

Aquest mo­ment de glò­ria, però, no ha es­tat pas un cop de sort. Ma­lek, amb els ulls sor­tints com a tret fí­sic més des­ta­cat, fa anys que és dins el món de la in­ter­pre­ta­ció. De fet, es va co­men­çar a for­mar com a ac­tor des de la se­va in­fan­te­sa. I als 13 anys va fer la se­va pri­me­ra ac­tu­a­ció. “Els meus pa­res eren im­mi­grants de pri­me­ra ge­ne­ra­ció que van ve­nir d’Egip­te i vaig créi­xer en un en­torn en què ells van ve­nir als Es­tats Units a la re­cer­ca del som­ni ame­ri­cà. I ai­xò per a ells sig­ni­fi­ca­va que els seus fills se­ri­en met­ges i ad­vo­cats. Però una part de mi se sen­tia di­fe­rent. Una ve­ga­da vaig fer una lec­tu­ra dra­mà­ti­ca da­vant dels meus pa­res a l’es­co­la se­cun­dà­ria. Va ser molt im­por­tant per a mi ha­ver-me trans­for­mat en una al­tra per­so­na da­vant seu. Va ser molt com­mo­ve­dor, per­què ells van po­der veu­re què es­ta­va pas­sant amb el seu fill. Lla­vors vaig pen­sar: ‘Os­tres!, aquí aca­ba de

Es va fi­car tant a la pell del can­tant que es va aca­bar en­a­mo­rant de l’ac­triu que en­car­na l’amor de la se­va vi­da

pas­sar una co­sa molt es­pe­ci­al, i si puc viu­re d’aquest sen­ti­ment, lla­vors sí que m’agra­da­ria con­ti­nu­ar fent ai­xò la res­ta de la me­va vi­da’. I aquí soc”.

Dels seus ini­cis des­ta­ca que va com­par­tir clas­ses de te­a­tre amb l’ac­triu Kirs­ten Dunst a l’es­co­la su­pe­ri­or. Va fer al­guns pe­tits tre­balls te­a­trals abans de de­bu­tar a la te­le­vi­sió dels Es­tats Units, el 2004, com a Andy a la fa­mo­sa sè­rie

Las chi­cas Gil­mo­re. Tam­bé ha par­ti­ci­pat en la sè­rie Me­di­um i ha do­nat vi­da a un terrorista su­ï­ci­da egip­cio-nord-ame­ri­cà a la vui­te­na tem­po­ra­da de la sè­rie 24, pro­ta­go­nit­za­da per Ki­e­fer Sut­her­land. Al­tres fi­tes im­por­tants en la se­va car­re­ra han es­tat con­ver­tir-se en el vam­pir Ben­ja­min a la se­go­na part d’Ama­ne­cer, de la sa­ga Cre­pús­cu­lo, i in­ter­pre­tar el fa­raó Ahk­men­rah a l’exi­to­sa sa­ga de Noc­he en el mu­seo.

En­tre les cu­ri­o­si­tats de la se­va vi­da pri­va­da des­ta­ca que té un ger­mà bes­só, en Sa­mi, que és qua­tre mi­nuts més jo­ve que ell però que no es de­di­ca a la in­ter­pre­ta­ció, si­nó que és pro­fes­sor en una es­co­la. Tam­bé té una ger­ma­na gran, la Yas­mi­ne, que és met­ges­sa. Els seus pa­res els han edu­cat en la fe cris­ti­a­na, i Ma­lek no­més té bo­nes pa­rau­les per a ells. L’ac­tor re­cor­da que en ple ro­dat­ge li van dir que s’ha­via de po­sar uns leg­gings de llu­en­tons pla­te­jats en una es­ce­na. Ma­lek va pen­sar que no po­dria in­ter­pre­tar aque­lla se­qüèn­cia pel sen­ti­ment de ver­go­nya que l’en­va­ïa. “Lla­vors vaig re­cor­dar el con­sell que em va do­nar el meu pa­re quan era pe­tit: ‘No mal­gas­tis mai una opor­tu­ni­tat que et brin­di la vi­da, i menys aquí als Es­tats Units. Si has de fer al­gu­na co­sa, lle­vat que si­gui fer mal a una per­so­na, fes-ho, sal­ta a l’ai­gua sen­se por; mi­ra de fer al­gu­na co­sa es­pe­ci­al amb la te­va vi­da’. I en aquell mo­ment no vaig po­der pen­sar en res més es­pe­ci­al que ex­pli­car la his­tò­ria d’aquest ho­me, Fred­die Mer­cury, i fer el que faig per gua­nyar-me la vi­da com a ac­tor”.

L’in­tèr­pret té un ger­mà bes­só, en Sa­mi, qua­tre mi­nuts més jo­ve que ell, que és pro­fes­sor d’es­co­la

Ra­mi Ma­lek fo­to­gra­fi­ant-se amb el Glo­bus d’Or a mi­llor ac­tor pel seu pa­per d

L’ac­tor d’ori­gen egip­ci ca­rac­te­rit­zat com el lí­der de Qu­e­en

MARIO ANZUONI / REU­TERS

YOUTUBE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.