Pre­mis For­qué, pri­me­ra fes­ta del cinema es­pa­nyol del 2019

Pe­né­lo­pe Cruz va im­pres­si­o­nar amb un ves­tit de llu­en­tons

La Vanguardia (Català) - - VIURE -

Els pre­mis For­qué van do­nar dis­sab­te pas­sat a la nit el tret de sor­ti­da a la tem­po­ra­da de guar­dons na­ci­o­nals en la se­va 24è edi­ció, ce­le­bra­da al Pa­lau de Con­gres­sos de Sa­ra­gos­sa. Al­guns dels noms més im­por­tants del cinema es­pa­nyol van lluir les mi­llors ga­les en el que tam­bé va ser la pri­me­ra ca­ti­fa ver­me­lla del 2019.

Va ser el cas de Pe­né­lo­pe Cruz, no­mi­na­da pel seu pa­per a To­dos lo sa­ben, que va im­pres­si­o­nar amb un ves­tit de llu­en­tons es­til si­re­na. No van fal­tar tam­poc pro­fes­si­o­nals com ara Au­ra Gar­ri­do, Jo­sé Co­ro­na­do, Be­lén Cu­es­ta, Ima­nol Ari­as, Pau­la Or­tiz, Brays Efe i Ma­ca­re­na Gó­mez, a més d’An­to­nio de la Tor­re i Eva Llo­rach, que a la fi s’aca­ba­ri­en em­por­tant els guar­dons a mi­llor in­tèr­pret.

Però els qui sens dub­te van aca­pa­rar la ma­jor part de les mi­ra­des van ser els con­cur­sants de l’úl­ti­ma edi­ció d’Ope­ra­ci­ón Triun­fo, en­tre ells el ven­ce­dor de l’edi­ció, Fa­mous, acom­pa­nyat de Ne­rea, Na­ta­lia i Alba Rec­he, en­tre d’al­tres. Els jo­ves no no­més van con­que­rir la ca­ti­fa ver­me­lla, si­nó tam­bé al pú­blic amb So­mos, un dels mo­ments més es­pe­ci­als de la nit i la pri­me­ra ve­ga­da que can­ta­ven el seu him­ne fo­ra de l’es­ce­na­ri del con­curs. Tam­bé va bri­llar Ana Gu­er­ra, par­ti­ci­pant d’OT2017, que va ser una de les més bus­ca­des i que va lluir un ves­tit de là­mi­nes pla­te­jat.

Els triun­fi­tos van com­par­tir pro­ta­go­nis­me amb el re­par­ti­ment de la pel·lí­cu­la Cam­pe­o­nes, que es va em­por­tar el premi a mi­llor llarg­me­trat­ge con­que­rint una ve­ga­da més a tots amb el seu ca­ris­ma i es­pe­rit de su­pera­ció com va mos­trar una de les se­ves pro­ta­go­nis­tes, l’ac­triu Glo­ria Ra­mos.

En­tre els con­vi­dats van des­ta­car Elena Fu­ri­a­se, que va ser ma­re l’oc­tu­bre pas­sat i va lluir un ele­gant ves­tit pan­ta­ló en blau nit i de­talls en negre; Ma­ca­re­na Gar­cía, que es va apun­tar a la mo­da de les trans­pa­rèn­ci­es amb un ves­tit amb bro­dats i vo­lants a la fal­di­lla, o Ale­xan­dra

Els noms més des­ta­cats del cinema es­pa­nyol van com­par­tir pro­ta­go­nis­me amb els can­tants d’‘OT’

Jiménez (que avui es­tre­na la sè­rie Hos­pi­tal Va­lle Nor­te a TVE), que va tri­ar un ves­tit ma­gen­ta amb un ge­ne­rós es­cot.

Ca­ti­fa ver­me­lla al mar­ge, els ven­ce­dors de la nit en l’apar­tat ci­ne­ma­to­grà­fic van ser: Cam­pe­o­nes, que a més de gua­nyar com a mi­llor llarg­me­trat­ge tam­bé es va en­dur el premi al Cinema en edu­ca­ció i va­lors; An­to­nio de la Tor­re, mi­llor ac­tor per El rei­no; Eva Llo­rach, mi­llor ac­triu per Qu­ién te can­tará; Ro­ma, d’Al­fon­so Cu­a­rón, mi­llor pel·lí­cu­la ibe­ro­a­me­ri­ca­na; El si­len­cio de otros, d’Al­mu­de­na Car­ra­ce­do i Ro­bert Ba­har, mi­llor do­cu­men­tal, i Cer­di­ta, de Car­lo­ta Pe­re­da, mi­llor curt­me­trat­ge.

Ma­ca­re­na Gar­cía , Fa­mous, Ana Gu­er­ra i Elena Fu­ri­a­se a la ca­ti­fa ver­me­lla de la ga­la

Pe­né­lo­pe Cruz, dis­sab­te

VICTOR J BLANCO / GTRES

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.