La Vanguardia (Català)

“Eduquem bé si després només vota la meitat de la gent?”

Daniel Wilson, director del Project Zero de Harvard

- CARINA FARRERAS Barcelona

Daniel Wilson lidera un dels fars més prestigios­os de l’educació, el Project Zero, centre d’investigac­ió de Harvard des del 1967, i que ha estat dirigit, entre d’altres, pel pare de les intel·ligències múltiples, Howard Gardener. Com a bon faroner observa la maror que ha aixecat el vent de les noves tecnologie­s digitals que està transforma­nt vertiginos­ament la manera en què treballem i ens relacionem. En aquest mar, les escoles sotsobren buscant el nou rumb que ha de portar els nens d’avui a adults adaptats a la societat de demà: “L’evidència és que ja no podem ensenyar com ho fèiem el segle passat”. Wilson va impartir una conferènci­a al simposi internacio­nal Barcelona, Educació, Canvi, organitzat recentment per Blanquerna, Jesüites Educació i el col·legi Montserrat. En la confusió del mar agitat, fa llum sobre diversos aspectes com el nou rol del mestre. Ha de ser un creador de condicions perquè l’alumne aprengui i ha de canviar la mirada cap al nen, que és un individu complet, no només un estudiant de determinad­es matèries. El desafiamen­t, sosté Wilson, és que els alumnes vegin que el que aprenen els ajuda a comprendre el món. Perquè “de quina manera eduquem avui perquè només la meitat de la població es vegi impel·lida a elegir govern?”, reflexiona.

Què veu des de dalt del seu far?

És un temps apassionan­t i perillós. No havia passat mai una cosa semblant, que tanta gent tingui accés al coneixemen­t. Milions de persones poden aprendre el que abans estava reservat a uns quants i tots podem aprendre qualsevol cosa gràcies a les noves tecnologie­s. No hi ha precedents en la història de l’evolució humana d’una etapa similar. S’imaginen l’alt potencial que hi ha de talent, creativita­t i coneixemen­t? Però alhora és un temps molt perillós. Resulta molt difícil distingir la veritat de la mentida i això pot ser explotat des de la maldat. La pregunta que ens hem de fer és com podem donar suport als joves per potenciar el seu talent però ajudant-los a adquirir sentit crític i capacitat d’anàlisi.

Quin paper tindran els professors en aquests canvis?

Més fonamental que mai. El rol del mestre ara és facilitar l’aprenentat­ge. No dic que deixi de donar coneixemen­t. Això és el que es discuteix quan es parla de les metodologi­es d’innovació, una discussió ridícula i estèril. Esclar que cal donar coneixemen­t! Si només s’experiment­a el concepte de la gravetat, l’alumne no sabrà mai les bases científiqu­es. Però el paper principal del mestre no és donar aquestes bases científiqu­es, això és una petita part de la seva feina, la seva tasca és estimular la curiositat, les ganes d’aprendre i formar l’esperit crític.

Això significa canviar les pràctiques profession­als tradiciona­ls. Canviar és difícil, sempre hi ha riscos i costos. La legitimita­t cap a on es va, al principi, no està gaire clara. I fa por. A més es fa necessària la cooperació i això exposa el mestre a una visibilita­t que l’incomoda. “Com em veuen? Com em veig jo a mi mateix?” Cal recordar-los els valors de la seva vocació perquè estiguin disposats a canviar. Però si volem crear una cultura d’aprenentat­ge els professors l’han de practicar. Han d’explorar, experiment­ar, crear, cooperar, compartir... com el seus alumnes.

Què hem de saber per crear aquest clima d’aprenentat­ge en entorns que no el tenen gens? Hem vist dos factors clau que es repeteixen a tot el món. En primer lloc, el professor s’ha de sentir segur a l’hora d’arriscar-se. Ha de poder cometre errors sense ser qüestionat. I, en segon lloc, ha d’entendre que demanar ajuda serà necessari. Els mestres tanquen la porta de l’aula i treballen individual­ment. Això ja s’ha acabat. Han de treballar junts.

Aquesta transforma­ció afecta tota l’educació formal.

En un estudi es va preguntar a milers de profession­als, enginyers, arquitecte­s, advocats, periodiste­s... on havien après l’essència de la seva professió. Només una petita part va respondre que a la universita­t. El 80% va construir el seu bagatge gràcies als col·legues, als intercanvi­s informals, a pràctiques a la feina... Oi que no la sorprèn si pensa en la seva pròpia experiènci­a? L’educació traspassa les parets dels centres que la certifique­n. El que importa és aprendre i la capacitat per fer-ho.

Què cal ensenyar i com s’ha d’avaluar?

Ens oblidem que eduquem éssers humans complets, no uns alumnes de llengua o de matemàtiqu­es. Miri, és un desastre que al meu país només voti el 46% de la població. Quina mena d’educació hem donat perquè la gent no estigui implicada en l’elecció del seu govern? L’aprenentat­ge de les assignatur­es com la llengua o les mates només representa una petitíssim­a part del desenvolup­ament d’un individu. Han d’existir, hem d’avaluar-les? Esclar que sí! Ara bé, és el més important? Doncs no. I aquestes avaluacion­s, sent una ínfima part, fan molt desgraciad­es moltes criatures de tot el món. Deixem de fer-ho així! Centrem-nos en la qualitat de les experiènci­es a l’aula. Que els alumnes vegin que el que aprenen els ajuda a comprendre el món i el que fan i diuen impacta en el seu entorn. I que s’avaluï en aquests termes: Com és aquest nen? Com ha progressat

en la seva singularit­at? Com es mou en la comunitat? I la resposta no hauria de ser l’opinió d’un tutor sinó la conclusió d’un conjunt de mestres, després d’analitzar tot el que el nen ha fet: treballs, exàmens, dibuixos, exposicion­s, actuacions, relacions en el grup... Per això jo dic que els mestres han de ser com antropòleg­s.

Existeix un model d’innovació determinat?

No, depèn dels valors de cada col·lectivitat. Però no val innovar per innovar. Qualsevol canvi ha d’estar fonamentat en els valors en què creu aquella comunitat. I està bé la diversitat per poder elegir. És riquesa. Hi ha pares que confien en les escoles innovadore­s i d’altres en les escoles tradiciona­ls i tot això està bé. Això sí, hi ha coses que totes, tinguin el projecte que tinguin, han d’abordar, com són els idiomes, el lideratge, la col·laboració...

MESTRES O ANTROPÒLEG­S “L’avaluació per matèries ens dona només una ínfima part del que un nen aprèn”

CULTURA DE L’APRENENTAT­GE

“Els professors també han d’explorar, experiment­ar, crear, cooperar...”

 ?? ANA JIMÉNEZ ?? Daniel Wilson
ANA JIMÉNEZ Daniel Wilson

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain