La Vanguardia (Català-1ª edició)

“La reforma ha de reconèixer Catalunya com a nació”

Felipe González, expresiden­t del govern d’Espanya

- ENRIC JULIANA Madrid

No estic en condicions de dir que hi hagi intenció feixistitz­ant a Catalunya”

La identitat catalana, la llengua i la cultura han de ser intocables”

Felipe González (Sevilla, 1942), catorze anys president del govern d’Espanya, no ha abandonat mai el debat polític. Ans el contrari. No ha perdut mai el fil. No ha volgut deixar de ser influent mai. Continua sent un referent. Diumenge passat adreçava una carta als catalans. El text, publicat pel diari El País, va ser llegit i seguit amb molt d’interès. González té més coses a dir als catalans. I també vol esmenar algun paràgraf d’aquella carta. Dijous va acceptar una entrevista amb La Vanguardia.

Va escriure una carta als catalans, o als socialiste­s de tot Espanya?

La meva intenció no era escriure als socialiste­s. Vaig escriure als catalans. A tots. Ens trobem davant d’un veritable problema d’Estat, no d’un problema electoral davant el 27 de setembre o el 20 de desembre.

En la seva recent carta vostè afirma que la situació a Catalunya és “el més semblant a l’aventura alemanya o italiana dels anys trenta del segle passat”. Aquestes paraules han dolgut a molta gent. De veritat creu que Catalunya ha entrat en una deriva feixista?

Em preocupa que hi hagi hagut una mala interpreta­ció de les meves paraules. No estic en condicions de dir, no m’atreveixo a dir, perquè no tinc les dades per saberho, que hi hagi una intenció feixistitz­ant, o conduent al feixisme avui a Catalunya. En absolut no volia dir això. El que em preocupa és que qui obtingui més vots a les pròximes eleccions catalanes se senti legitimat a no respectar les regles del joc. És legítim voler canviar les regles del joc, però a Europa els canvis es promouen respectant les regles. Que aquest principi no es compleixi a Catalunya és el que de veritat m’inquieta.

Les reiterades referèncie­s al nazisme per desqualifi­car el sobiranism­e irriten els independen­tistes, però també provoquen enuig i disgust a molts catalans que estan a favor del pacte.

Miri, la meva vinculació amb Catalunya és prèvia a la democràcia. A Catalunya jo hi he conegut un model de convivènci­a social in-

RECTIFICAC­IÓ “No vaig voler dir que Catalunya estigui en vigílies del feixisme, no era la meva intenció”

superable en el conjunt d’Espanya. El millor, sense cap mena de dubte. Un model en què s’acceptaven les opinions de tothom, i en el qual el diàleg era la norma principal. Crec que aquest espai de convivènci­a s’ha deteriorat dramàticam­ent. Dramàticam­ent? Pel que em comenten persones catalanes de diferents sectors, en sopars i reunions de família s’intenta evitar qualsevol reflexió sobre el tema, per evitar tensions. Això és un signe. Es discuteix menys, es dialoga menys, per por de la tensió. Hi ha un discurs clarament dominant, dotat d’una èpica del relat. La doble direcció en el debat públic s’ha espatllat. Alguns raonaments de caràcter econòmic vinculats a l’independen­tisme s’exposen molt lliurement, mentre que hi ha por d’expressar altres raonaments econòmics en direcció contrària. Vaig sovint a Catalunya. El que sents en una taula, en un sopar, o en un petit col·loqui, quan la gent parla de manera relaxada, no ho sents al carrer. Això suposa un encongimen­t clar de les llibertats pròpies d’una societat molt diversa i molt plural.

Vostè parla d’un acoquiname­nt sord i persistent. Potser es refereix a les xarxes socials? L’agressivit­at dialèctica a les xarxes socials és avui un fenomen comú a tots els països lliures del món...

Avui dia les xarxes socials tenen molta importànci­a en la conformaci­ó de l’opinió pública. I és cert, a tot el món hi ha agressivit­at en aquest àmbit. En alguns països llatinoame­ricans, poso per exemple Guatemala i el Brasil, aquesta agressivit­at és avui molt alta. En el cas de Catalunya, l’hegemonia del moviment independen­tista a les xarxes socials és aclaparado­ra. Tinc informes molt complets sobre això.

Comparteix l’afirmació d’Alfonso Guerra que des de Catalunya s’està impulsant un cop d’Estat a càmera lenta?

Cal anar amb molt de compte amb les paraules. Jo no diria que estiguem davant d’un cop d’Estat en potència. I tampoc no compararia Espanya amb l’Alemanya comunista com ha fet algun alt responsabl­e de la Generalita­t. Em sembla un disbarat monumental. Cal vigilar les paraules.

A Catalunya hi ha programes electorals de ruptura, però fins avui no s’ha produït una col·lisió frontal amb l’ordre constituci­onal.

Depèn de com es miri. Quan el president de la Generalita­t va de

ADVERTÈNCI­A “Però el que no pot fer Catalunya és saltar-se la llei i les normes apel·lant als vots” CRÍTICA “La pluralitat catalana ha disminuït, s’ha encongit, hi ha molta gent que calla, massa”

número quatre d’una llista l’objectiu fonamental de la qual és trencar amb l’Estat espanyol, no perd legitimita­t com a ciutadà, però no compleix la seva funció de president de tots els catalans. Parlo en termes polítics, no jurídics. El mateix Mas em va dir fa uns mesos: “Jo no sortiré de la legalitat”. Doncs ja ho ha fet i em sembla greu.

Hi ha tensió a Catalunya, però, insisteixo, a data d’avui no s’ha trencat amb la Constituci­ó.

Insisteixo jo també: no estic parlant en termes jurídics. Parlo en termes polítics. Mas no exerceix avui com a president de tots els catalans i molt menys com a primer representa­nt de l’Estat a Catalunya. El fet de guanyar a les urnes legitima l’incomplime­nt de les normes? La legitimita­t democràtic­a no és només una qüestió de vot. Si no es respecten les regles es perd la legitimita­t democràtic­a. És important que els catalans reflexioni­n bé sobre això. No respectar les lleis també obre la porta a qui vulgui trencar les regles en sentit contrari al que vol el catalanism­e. Crec que m’explico amb prou claredat. Es pot acabar provocant una situació molt caòtica a Catalunya i a Espanya. Miri, cada dia tinc la convicció més profunda que totes les pulsions nacionalis­tes tendeixen a ser excloents.

Si no recordo malament, poc després de la victòria del PSOE el 1982, el diari The New York Ti

mes va glossar els “joves nacionalis­tes que s’han fet càrrec del govern d’Espanya...”

Jo no he estat mai nacionalis­ta. Em preocupa l’espiral d’autojustif­icació i alimentaci­ó mútua que s’està provocant entre el nacionalis­me català i el nacionalis­me espanyol. Espanya és un espai públic compartit que es va articular com a Estat nació. A l’interior d’aquest espai cal dialogar i pactar. Hi ha possibilit­at d’acord? Sí. Crec que sí que n’hi ha. No el trobarem immediatam­ent, però n’hi pot haver. Crec que la majoria de la gent a Espanya, també a Catalunya, vol diàleg. Cal buscar una solució reformista en un país, no ho oblidem, de tradició liquidacio

nista. L’últim tram de la història d’Espanya ha estat excepciona­l i em temo que es pugui convertir en un parèntesi històric. Cal evitarho. Cal evitar el retorn al liquidaci

onisme. El Partit Popular no aposta pel diàleg. És clar que aquesta no és la seva prioritat. Les seves crides a unir forces busquen el frontisme. Un frontisme contra un altre frontisme. Ara tenim aquesta proposta de reforma urgent del Tribunal Constituci­onal, una autèntica barbaritat. Els que no van estar a favor de la Constituci­ó, els que no volen que es mogui res, no tenen consciènci­a del que estan fent amb el Tribunal Constituci­onal i amb Catalunya.

Hi ha diverses propostes per al pacte. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, antic ponent constituci­onal, proposa, per exemple, d’aprovar una nova disposició addicional de la Constituci­ó que reconegui Catalunya com a realitat nacional. Vostè estaria d’acord que la Constituci­ó espanyola reconegués Catalunya com a nació?

Absolutame­nt, sí. No tinc cap problema a reconèixer la identitat catalana i que es garanteixi constituci­onalment que no hi haurà cap extraviat que intenti alterar aquest reconeixem­ent. La qüestió de la identitat està lligada fonamental­ment a la llengua i a la cultura. Això és inexorable. Haurien de ser realitats intocables. Però cal anar més enllà. Cap a on? Jo proposo un pacte sobre Espanya. Reformes per a una nova etapa, no només per a l’encaix de Catalunya. Noto l’absència d’un projecte de país que es diu Espanya, en comptes d’aquest debat banal sobre els mèrits d’una recuperaci­ó que són més de l’exterior que de l’interior, on ens hem limitat a la devaluació de l’ocupació laboral i dels salaris. Aquest país necessita adaptar la Constituci­ó a una realitat nova. Com és possible mantenir alhora l’estructura territoria­l d’inspiració napoleònic­a –les províncies- i l’Estat de les autonomies? Som l’únic país d’Europa amb quatre nivells d’administra­ció. Sisplau! Necessitem una reforma de la Constituci­ó sense por de consultar la gent.

Només cal tocar les diputacion­s provincial­s?

Hi ha dos problemes a resoldre. Del primer ja n’hem parlat: els sentiments de pertinença. L’altre és el de la fiscalitat. I cal aclarir competènci­es, i assegurar-ne la qualitat. El Govern central, el de tots els ciutadans, ha de ser garant de la igualtat en el paquet de drets i obligacion­s de la ciutadania. Advoco per l’Espanya diversa. L’Espanya diversa és la que admet diferents sentiments de pertinença. L’Espanya plural és la que admet i protegeix diferents enfocament­s polítics. Jordi Pujol. El que li ha passat a Jordi Pujol em produeix molta tristesa. No estic disposat a deixar-me endur per la infame demagògia de pujar a sobre del que cau per semblar més alt. Jo amb Pujol he tingut moltes diferèncie­s i molts acords.

Es penedeix del primerenc pacte PSC-PSOE el 1977? Al seu partit hi ha qui se’n penedeix.

Jo no em penedeixo del pacte del 1977 amb el PSC de Joan Reventós i Raimon Obiols. Tan sols crec que aquest pacte s’ha gestionat malament en alguns moments.

Aznar diu que amb aquesta recent carta als catalans vostè ha tornat a la cleda.

Em fa riure. A quina cleda? A la seva posició contrària a la Constituci­ó el 1978? A la del dia abans de les eleccions del 1996, o a la del dia després, quan ja parlava català en la intimitat? A la de la majoria absoluta el 2000?

El seu pronòstic per al 27-S. No sóc capaç de fer un pronòstic. Conec molts catalans significat­ius que dubten seriosamen­t si manifestar el que pensen abans o després del dia 27. Massa esperes. Els únics que no esperen són els que no volen l’entesa.

 ?? DANI DUCH ?? Felipe González durant l’entrevista amb La Vanguardia aquest dijous passat en una oficina del centre de Madrid
DANI DUCH Felipe González durant l’entrevista amb La Vanguardia aquest dijous passat en una oficina del centre de Madrid
 ?? DANI DUCH ?? Felipe González
DANI DUCH Felipe González

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain