La Vanguardia (Català-1ª edició)

Un IRPF reduït

La coalició explica en 114 pàgines el seu programa per al 27-S

- JOSEP GISBERT Barcelona

Junts pel Sí reduirà l’impost sobre les rendes provinents del treball, és a dir l’IRPF, especialme­nt en els trams més baixos, i simplifica­rà les deduccions actualment existents, segons consta en l’apartat econòmic del programa electoral per al 27-S al qual ha tingut accés La Vanguardia. Un programa ampli, de 114 pàgines, que la coalició presenta avui públicamen­t en un acte en què participar­an el cap de llista, Raül Romeva, Artur Mas i Oriol Junqueras.

Aquesta, encara que no estigui quantifica­da, és una de les principals promeses en matèria de política fiscal, en la qual la voluntat general és simplifica­r tota l’estructura impositiva actual, fusionant els diferents impostos existents que recapten nivells administra­tius diferents. Dins d’aquesta filosofia, a més de la rebaixa de l’impost sobre la renda de les persones físiques –els ciutadans de Catalunya en suporten en aquests moments els tipus més alts de tot l’Estat espanyol–, el programa electoral planteja també l’establimen­t de tipus reduïts de l’IVA i altres impostos indirectes que graven els productes de consum habitual per a la subsistènc­ia de les famílies i de tipus més elevats, en canvi, per als productes de luxe, al costat d’una rebaixa igualment molt considerab­le de l’IVA cultural.

Apostar per l’harmonitza­ció de l’impost de societats en l’àmbit europeu, suprimir els tractes fiscals favorables a determinad­es societats financeres, crear un codi impositiu ambiental per afavorir conductes ecològicam­ent més responsabl­es tot desenvolup­ant una tributació mediambi- ental d’acord amb els paràmetres europeus i reordenar la fiscalitat sobre l’energia són altres mesures fiscals que té en cartera Junts pel Sí, que així mateix preveu actuacions específiqu­es adreçades a les empreses. En aquest sentit, el programa electoral advoca, per exemple, per diferir la fiscalitat a emprenedor­s, autònoms i petits empresaris als resultats, per facilitar un marge de flexibilit­at en les cotitzacio­ns socials dels autònoms i per establir i ampliar deduccions per a la reinversió productiva dels beneficis empresaria­ls.

En l’apartat econòmic, la coalició també es proposa fixar un salari mínim català d’acord amb els estàndards europeus –per tant més elevat que l’actual salari mínim espanyol– i, entre moltes altres mesures de reforçamen­t dels diferents sectors productius, aposta clarament per la continuïta­t i l’impuls d’iniciative­s com ara la del Mobile World Capital que, a parer dels candidats, situen clarament Catalunya com a referent internacio­nal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain