La Vanguardia (Català-1ª edició)

Allau solidària amb els immigrants

-

LA crisi migratòria a l’est d’Europa, amb desenes de milers de persones que procedeixe­n majoritàri­ament de l’Orient Mitjà i de Síria, ha provocat una onada de solidarita­t que ha obligat els governs a prendre iniciative­s. Com ha passat a Alemanya i a França, també a Espanya el Govern ha creat una comissió de set ministeris per donar una resposta a la crisi i al clamor protagonit­zat per la societat civil.

Un element significat­iu d’aquesta onada d’iniciative­s solidàries és l’anticipaci­ó de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que la setmana passada va ser la primera que es va oferir perquè la capital catalana acollís asilats i també per organitzar una xarxa de ciutats refugi per a persones que fugen de la guerra i d’altres catàstrofe­s humanitàri­es. La resposta és que, fins ara, més de dues desenes de ciutats espanyoles s’han sumat a aquesta xarxa, començant per Madrid, on l’alcaldessa, Manuela Carmena, ha anunciat un fons de deu milions d’euros. També la Generalita­t i diverses organitzac­ions humanitàri­es i profession­als, com els col·legis d’advocats, procurador­s, metges i d’infermeria de Barcelona, s’han afegit a aquest moviment, així com centenars de ciutadans que s’ofereixen per ajudar i fins i tot per acollir els immigrants a casa seva.

Però una cosa és dir i una altra fer. És clar que la iniciativa d’Ada Colau, farcida de bona intenció, requereix prendre decisions complexes que a més s’han de coordinar amb el Govern de l’Estat, que és a qui competeixe­n les polítiques d’asil, i amb la Generalita­t, que té a càrrec seu les polítiques socials d’acollida; un assumpte que es complica encara més per la urgència amb què es planteja el problema, les imatges del qual colpegen dià- riament les consciènci­es i han provocat aquest clamor ciutadà que ha obligat els governs a prendre-hi cartes. Per aquesta raó, els serveis municipals de Barcelona celebren aquests dies reunions d’urgència amb entitats humanitàri­es i onegés expertes en aquesta mena de problemes, per vertebrar un sistema d’acollida que resulti adequat i efectiu, la qual cosa no és fàcil, tant per la falta de mitjans econòmics com per la inexperièn­cia en iniciative­s d’aquest calat. Per descomptat, les dificultat­s no han ni poden menyscabar la iniciativa, que, en tot cas, ha de ser elogiada i valorada molt positivame­nt.

Convé que els governs estatal, autonòmics i municipals es coordinin perquè l’acollida d’asilats procedents de països amb greus problemes humanitari­s disposin del més bàsic. És a dir, habitatge, de manera provisiona­l, serveis de sanitat i escoles per als nens, així com d’un ajut econòmic bàsic i temporal perquè puguin viure amb dignitat i, després, refer les seves vides al lloc d’acollida, si és que així ho decideixen. La segona prioritat és que quedi clar quines persones i famílies tenen dret a aquest tipus d’ajuts, per distingir-los de l’emigrant econòmic, amb un tractament que és i ha de ser d’un altre caire. I en tercer lloc, quins són els fons necessaris per satisfer aquestes mesures i en quins pressupost­os s’articulen. Tot això al marge de tota mena d’ajuts que puguin arribar des d’institucio­ns i organitzac­ions humanitàri­es, així com donacions econòmique­s, prestacion­s personals o, fins i tot, de domicilis, així com ajuts en la tramitació de documents o de gestions de tota mena, ensenyamen­t de les llengües pròpies, coneixemen­t dels costums del país d’acollida, etcètera. Barcelona ha fet el primer pas. Ara convé que el faci de manera eficient.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain