La Vanguardia (Català-1ª edició)

La confrontac­ió

- Manuel Castells

La confrontac­ió sembla inevitable. No entre Espanya i Catalunya, perquè desencarna­des de la gent són pures entelèquie­s (llevat de per aquells ultranacio­nalistes com Aznar i d’altres que encara creuen que Espanya és un “destino único en lo universal”), sinó entre aparells polítics i entre el moviment social independen­tista i els poders de l’Estat. A mesura que creix la Via Lliure de la Diada i s’acosta el 27-S la tensió augmenta, i es multipliqu­en amenaces i mesures repressive­s per part de l’Estat espanyol, dels seus partits i líders polítics.

La tramitació d’urgència de la llei que habilitari­a el Tribunal Constituci­onal per a la destitució d’ofici del president de la Generalita­t és l’expressió més directa i brutal d’una resposta repressiva a qualsevol temptativa cap a la independèn­cia. Però ve acompanyad­a de declaracio­ns tonitruant­es de líders polítics, incloent-hi socialiste­s emblemàtic­s que suggereixe­n comparacio­ns excessives entre nacionalis­me català i nazisme i apel·len a l’article 155 de la Constituci­ó (intervenci­ó de l’autonomia). I es basa en una campanya mediàtica unànime de premsa, television­s i ràdios de Madrid.

D’altra banda, el moviment independen­tista, motor del procés, en contra de la visió conspirado­ra que atribueix la responsabi­litat a Artur Mas, ha posat la directa, malgrat saber els obstacles formidable­s que té al davant i tot i que només té el suport de la meitat de la població. I és que això és un moviment social. No tem i no negocia, s’afirma. Fort en les seves conviccion­s, inspirat en els exemples de nacionalis­mes europeus recents que han multiplica­t els estats al continent, i ancorat en l’ultratge del menystenim­ent rebut des de Madrid en la darrera dècada, augmenta l’onatge i confia que la repressió augmentarà el cabal independen­tista.

Disposa, a més, del suport partidista, simètric al dels mitjans madrilenys, dels mitjans de comunicaci­ó controlats per la Generalita­t, així com de la mobilitzac­ió de part del teixit associatiu català i d’icones culturals. Prou ingredient­s per a un suport multitudin­ari al somni independen­tista que textos legals superats per la realitat no podran subjugar fàcilment. Però el detonant de la confrontac­ió se situa en les eleccions i en les decisions del nou Parlament com a expressió legal de la sobirania popular a Catalunya. Les dades fiables de què disposo assenyalen com a més que probable que la coalició independen­tista no arribaria per si sola a la majoria absoluta, però sí que ho aconseguir­ia àmpliament amb la decisiva contribuci­ó de la CUP. Cosa que comporta l’enduriment de les posicions pro independèn­cia. De fet, la coneguda corrupció de Convergènc­ia, convenient­ment exposada en el moment oportú, ha radicalitz­at el nacionalis­me transferin­t el suport dels sectors més progressis­tes del nacionalis­me a opcions de canvi social i nacional, com les que proposa la CUP.

El probable triomf del sobiranism­e en les eleccions es deu en bona mesura al fet que la coalició Catalunya Sí que és Pot no ha acabat de trobar un espai propi capaç d’atreure aquell electorat que és alhora progressis­ta i nacionalis­ta. La coalició que va triomfar a Barcelona no s’ha pogut traslladar a l’àmbit català per la seva ambigüitat entorn de la independèn­cia en unes eleccions en què la qüestió nacional, d’un costat i de l’altre, és més important que la qüestió social, el punt fort de Barcelona en Comú. Tot i així és paradoxal que l’única coalició que proposa l’opció avalada pel 80% de la població, a saber, el dret a decidir com a qüestió prèvia, no estigui obtenint més suport. S’observa, així, la divisió que ja es va manifestar en les assemblees del 15-M al maig del 2011, quan per vot assemblear­i es va rebutjar pronunciar-se sobre la independèn­cia per no dividir el moviment. La realitat és que el moviment estava i està dividit entre els qui volen canviar la política i els qui volen canviar de nació.

Amb aquest escenari en potència, després del 27-S, què? Tot dependrà de les ganes de baralla que tingui el PP jugant la seva última carta de baluard d’Espanya per no perdre les eleccions, així com de les ganes d’independèn­cia per la via ràpida (18 mesos però amb mesures immediates) que tingui el nou govern sobiranist­a. I també de fins on el Constituci­onal està disposat a acceptar la confrontac­ió que se li imposa. Concretame­nt, si Artur Mas cau en la trampa del PP en lloc d’esperar pacientmen­t un nou govern espanyol més dialogant que entrarà en funcions al gener, el conflicte obert està servit, amb formes més o menys violentes per part de l’Estat i més o menys efectives en termes de desobedièn­cia civil per part del moviment social. En aquesta situació el punt feble de l’independen­tisme és que amb una majoria parlamentà­ria que no correspon a una majoria de persones és summament arriscat endinsar-se en un conflicte frontal i immediat de conseqüènc­ies imprevisib­les.

El drama és que la fórmula democràtic­a i civilitzad­a per començar a desenredar el nus de la confrontac­ió està plantejada des de fa temps i hi donen suport el 80% de catalans i gairebé tots els estaments socials, incloent-hi la Cambra de Comerç i associacio­ns empresaria­ls. Un referèndum (orientatiu o vinculant) legal, preparat amb totes les garanties i precedit d’un ampli debat en la societat civil. El model escocès era possible, però PP i PSOE el van bloquejar. Per què? Tot i que hi ha interessos en joc dels barons regionals, la qüestió decisiva és el fonamental­isme espanyolis­ta dels polítics espanyols: l’existència d’Espanya, com l’existència de Déu, no se sotmet a votació. I és que la paradoxa més gran és que els qui acusen el nacionalis­me català d’intransigè­ncia essenciali­sta i bloquegen una solució dialogada són precisamen­t els qui s’encastelle­n en l’essència de l’Espanya “una, grande y libre”.

La qüestió decisiva és el fonamental­isme espanyolis­ta dels polítics espanyols:

l’existència d’Espanya, com la de Déu, no se sotmet a votació

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain