La Vanguardia (Català-1ª edició)

LES MESURES PRINCIPALS

-

Posada en marxa de la Hisenda catalana

Creació del Banc de Catalunya i de l’Autoritat Catalana d’Inversions i Mercats

Unificació de la gestió de tota la xarxa ferroviàri­a per part de l’ens públic Infraestru­ctures Ferroviàri­es de Catalunya

Assumpció de tota la xarxa viària i execució de l’agenda catalana del corredor mediterran­i

Creació d’una administra­ció aeroportuà­ria catalana i establimen­t d’un model de gestió propi i individual­itzat per als aeroports d’interès general de Barcelona, Girona, Reus i Sabadell

Plenes competènci­es en ports i costes

Delimitaci­ó de l’espai terrestre, aeri i marítim sobre el qual l’Estat català exercirà la sobirania

Creació d’un operador del mercat energètic, d’un regulador del sistema energètic i d’una comissió de seguretat nuclear, en la perspectiv­a d’assolir el 2050 una producció energètica 100% renovable

Creació d’una institució pròpia de recerca i investigac­ió i assumpció de la gestió de patents i marques

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain