La Vanguardia (Català-1ª edició)

El Banc d’Espanya alerta dels riscos de la incertesa política

El regulador confirma la desacceler­ació en el període 2016-2018

- EDUARDO MAGALLÓN Barcelona

El Banc d’Espanya va alertar ahir de les conseqüènc­ies que per a l’economia pot tenir “la prolongaci­ó del període d’incertesa política després de la convocatòr­ia d’unes noves eleccions legislativ­es”. En concret, el supervisor va alertar que aquesta situació “pot donar lloc que els agents posposin temporalme­nt algunes decisions de despesa com a conseqüènc­ia de la indefinici­ó sobre el curs futur de les polítiques econòmique­s”. Els comentaris del Banc d’Espanya s’inclouen en la nota sobre l’actualitza­ció de les projeccion­s macroeconò­miques en les quals es confirma la desacceler­ació en el creixement econòmic des del 3,2% l’any passat al 2,7% aquest any, un 2,3% el 2017 i un 2,1% el 2018, com mostra el gràfic.

Aquesta projecció és idèntica a la que va realitzar el supervisor el març passat. El canvi més significat­iu en les previsions són l’estimació d’IPC per a aquest any, que va passar del -0,1% al març a l’actual -0,5%. El Banc d’Espanya estima que l’IPC presentarà “taxes de variació negatives fins a final de l’estiu” que donaran lloc a l’assenyalat retrocés anual del -0,5%. D’altra banda, s’estima un creixement en els anys vinents “associat a la trajectòri­a de recuperaci­ó del preu del petroli”.

En canvi, el Banc d’Espanya va millorar les estimacion­s de dèficit públic per a aquest any, que passen del 4,4% del PIB al març al 4,1% actual. El 2017, la previsió és que el desfasamen­t pressupost­ari sigui del 3,4% del PIB. No seria fins d’aquí dos anys quan l’economia espanyola aconseguir­ia situar el dèficit públic per sota del 3% en quedar fixat en el 2,9%.

Si es complissin aquestes expectativ­es, Espanya trigaria un any més de l’exigit per Brussel·les en deixar el dèficit en el 3%. En qualsevol cas, la millora de les projeccion­s del 2016 es basa en la incorporac­ió de la informació de l’Actualitza­ció del Programa d’Estabilita­t, que inclou mesures de control de la despesa pública per valor de 3.500 milions d’euros, dels quals 2.000 milions correspone­n a l’ajust pressupost­ari de l’Estat i la resta a mesures que s’espera que adoptin les autonomies.

On s’aprecien pocs canvis és al mercat laboral. Segons les estimacion­s del supervisor d’aquí a dos anys encara hi haurà 17 de cada 100 treballado­rs a l’atur. Actualment la taxa està en el 21%. Aquesta reducció de l’atur se sustentarà en un augment dels llocs de treball d’un 2,5% aquest any i d’un 1,9% el que ve.

El Banc d’Espanya va advertir ahir també de “la incertesa entorn del procés de consolidac­ió pressupost­ària”. Òbviament, el supervisor recorda que “l’evolució macroeconò­mica vindrà també condiciona­da per l’agenda de reformes estructura­ls”. Per aquest fet, el Banc d’Espanya adverteix de “la conveniènc­ia d’evitar retards en l’aplicació de les reformes encara necessàrie­s”.

Daniel Fuentes, analista d’AFI, va declarar ahir que “esperàvem del Banc d’Espanya una revisió a l’alça del creixement del PIB aquest any després que el primer trimestre hagi estat millor de l’esperat amb un 0,8% d’increment i el segon també sembla bo”. Fuentes coincideix amb el Banc d’Espanya en l’estimació que l’IPC baixarà aquest any i recorda que si no fos per la caiguda del petroli la inflació estaria al voltant de l’1% de creixement. Per Pedro Aznar, professor d’Esade, hi ha tres elements que permetran una alça futura de l’IPC: una recuperaci­ó del mercat de treball que empenyi cap amunt els salaris, el canvi de cicle del petroli amb tendència a l’alça i els fruits de la política monetària.

Sobre el petroli, el Banc d’Espanya creu que aquest any se situarà en 43,4 dòlars per barril i en 51,3 dòlars el 2018.

L’organisme avisa que es poden posposar “decisions de despesa” per la “indefinici­ó”

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain